۵- پیش بینی کانال کولر برحسب شرایط اقلیمی الزامی است .
۶- تعبیه دودکشهای مورد نیاز برای وسایل حرارتی بخاری آب گرم کن، هود آشپزخانه …الزامی است .
۷- در مواردی که سرویس بهداشتی با فضای باز مرتبط نیست اجرای اگزوفن الزامی است .
۸- توصیه میشود برای کابلهای برق، تلفن و درب بازکن یک داکت اختصاصی در فضای مشاع راه پله پیشبینی گردد تا تعمیر و نگهداری آن آسانتر انجام شود.
۹- پیش بینی سیستم ارتینگ و میله ارت هر بلوک الزامی است .
۱۰- به منظورکنترل روشنایی راهپله از تایمر استفاده میشود.
۱۱- در هر واحد ساختمانی یک تابلو برق با ۴ کلید مینیاتوری شامل یک کلید جهت مدار روشنایی یک کلید جهت مدار پریز یک کلید جهت مدار آشپزخانه و یک کلید جهت مدارکولر در آشپزخانه منظورگردد.
۱۲- برق رسانی روشنایی و پریز به صورت کلید به کلید و پریز به پریز باشد و جعبه تقسیم نصب نشود.
۱۳- لوله کشی برق و سیستم تلفن از یکدیگر مجزا باشد.
۱۴-پریزهای آشپزخانه و کولر گازی حتماً ارتدار باشد.
۱۵- در صورت نیاز به پنکه سقفی سیمکشی و نصب قلاب درسقف انجام شود.
۱۶- درصورتی که تعداد واحدهای مسکونی هر بلوک از ده واحد بیشتر باشد نصب آنتن مرکزی تلویزیون توصیه میشود.
۲-۱-۵-۷-سیستم سازه وتکنولوژی اجرا
-۱ قبل از طراحی سازه ساختمان مطالعات میدانی درخصوص سطح آبهای زیرزمینی لرزه خیزی و زلزله و ژئوتکنیک بسترساختمان الزامی است .
-۲ مطالعه مقدماتی سازه هماهنگ با طراحی معماری درخصوص اسکلت سازه تیرها و ستونها و محل کارگزاری اعضاء مقاوم درمقابل زلزله بادبندها یا دیوارهای برشی الزامی است .
-۳ تهیه دفترچه محاسبات برای کلیه طرحها الزامی است .
-۴ سیستم سازهای و جزئیات اجرایی ساختمان میبایست به گونهای انتخاب گردد که ضمن سرعت ساخت و نصب از ایمنی و استحکام لازم برخوردار باشد.
-۵ انتخاب مدول بهینه در سازه از موارد بسیار ضروری که با توجه به سرعت ساخت کاهش اتلاف مصالح و به حداقل رساندن قطعات قابل تکرار درتولید انبوه توصیه میشود.
-۶ مقایسه سیستمها از لحاظ شرایط و مشخصات فنی کلی و بررسی شرایط محلی مانند تهیه مصالح مهارتهای موجود سرعت و کیفیت اجرا الزامی است .
-۷ استفاده ازسیستمهای ساختمانی تاکید شده و جدید توصیه میشود . نکته سیستمهای جدید قبل از بکارگیری باید به تایید دفتر امور مهندسی و صنعت ساختمان برسند.
-۸ پلان ساختمان حتیالامکان به شکل ساده متقارن در دو امتداد عمود بر هم بدون پیشآمدگی و پسرفتگی زیاد طراحی شود و از ایجاد تغییرات نامتقارن پلان در ارتفاع ساختمان نیز احتراز گردد.
-۹ عناصری که بارهای قائم را تحمل میکنند در طبقات بر روی هم قرار داده شوند تا انتقال بار این عناصر به یکدیگر با واسطه عناصر افقی نگیرد.