نرده ها، پیاده رو ها و جداول
جهت تامین ایمنی در پل سه ردیف نرده استفاده شده، یک ردیف نرده که بر روی بلوک بتنی نصب شده است که مرز بین خطوط سواره و پیاده را مشخص می کند، در لبه خارجی پل نرده دیگری جهت حفاظت عابرین در برابر سقوط احتمالی از کناره پل وجود دارد و بلوک های بتنی دیگری در سمت مخالف در لبه قرار دارد. عرض پیاده رو ۴/۱ متر و مصالح استفاده شده در کف آن از نوع بلوک های بتنی پیش ساخته می باشد. عرض بلوک های بتنی خطوط کناری ۵/۰ متر می باشد.
۴-۶- مطالعات میدانی و وضعیت موجود پل
۴-۶-۱- وضعیت عرشه
روسازه پل
دال: یکی از اصلی ترین مشکلات دال عرشه، شوره زدگی های آن می باشد که سطح وسیعی از آن را در بر گرفته است. در بسیاری از قسمت ها اضمحلال بتن رخ داده و آرماتورها نمایان شده اند. یکی از نکات مهم در قسمت زیر عرشه، محل لوله های زهکشی است که به علت عملکرد نامناسب خود باعث پکیدگی بتن و زنگ زدگی آرماتورهای زیرین عرشه شده است. بتن اطراف عرشه هم نسبتاً پوک شده است به حدی که در برخی قسمت ها حتی با دست قابل جداشدن می باشد. وضعیت بتن در قسمت عابرین پیاده هم نیز نامناسب می باشد که باید مورد مرمت قرار گیرد. نمایی از عرشه پل جنوبی در تصویر (۴-۶) نشان داده شده است.
شکل (۴-۶) نمایی از عرشه پل شهید حقانی تهران
زیر سازه پل
تکیه گاه ها:
در بازدید های صورت گرفته از بالشتک های بتنی مشاهده شده است که برخی از بالشتک ها تا حدودی دچار لهیدگی شده اند. لازم به ذکر است نشیمن نئوپرن ها که بتنی می باشد از وضعیت نامناسبی برخوردار است که در آن شوره زدگی و اضمحلال مشاهده گردیده است، و اینکه نشیمن ها دچار جابجایی در محل خود شده اند.
کوله ها:
همانطور که گفته شد کوله های پل از نوع باز می باشد که خاک از بین پایه ها عبور کرده است از این رو وضعیت کوله ها نامناسب ارزیابی می شود. برخی از این مشکلات اضمحلال بتن و شوره زدگی ها می باشد، تا حدی که در برخی قسمت ها پوشش بتنی پایه ها از بین رفته است. با توجه به اجرای نامناسب دیوارهای برگشتی مشخص گردید که این دیوارها از وضعیت مناسب برخوردار نیستند همچنین در زیر کوله ها بتن نظافت از تیر های کوله جدا شده اند (نوع سیستم کوله باز است). تصویر (۴-۷) بیانگر وضعیت موجود پل است.
شکل (۴-۷) نمایی از کوله پل شهید حقانی تهران
پایه های میانی:
پایه های میانی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و دچار ترک و یا نشست تکیه گاهی نشده و آسیب جدی در آنها مشاهده نشده است ولی به دلیل اتصال خمشی ستون به عرشه، در صورت بروز زلزله شدید امکان آسیب دیدگی این قسمت می باشد.
درز انبساط
پل دارای دو درز انبساط است که تنها بر روی کوله ها قرار دارند که با توجه به طول ۷۲ متری پل این درزها مناسب نمی باشند. همینطور این درزها با آسفالت پر شده اند به طوریکه در زمان زلزله نمی توانند به خوبی عمل کنند و در برابر مسائل تغییر حرارتی هم مشکل زا می باشند.
شکل (۴-۸) مشاهده ترک بر روی سطح پل
سیستم زهکش
در این پل سیستم زهکشی بر روی پل مشاهده نشده است تنها ۴ لوله در طرفین پل از عرشه عبور کرده که با توجه به اینکه روی پل در همان محل بلوک های بتنی قرار داده شده است، نمی توان اطمینان داشت که این لوله ها سیستم زهکش پل را تشکیل می دهند در زیر عرشه در اطراف این لوله ها شوره زدگی های وسیعی همراه با خرابی بتن و از بین رفتن میلگرد ها مشاهده شده است. در تصویر (۴-۹) پکیدگی بتن در لبه زیرین پل بر اثر زهکش نامناسب پل ارائه شده است.
شکل (۴-۹) پکیدگی بتن در زیر عرشه و در لبه پل بر اثر نبود زهکش مناسب پل
همچنین در کناره پل شمالی لوله های آب عبورداده شده است که از طریق قید هایی به بدنه عرشه متصل شده است. میلگرد های زیر عرشه به دلیل پکیدگی بتن قابل مشاهده می باشند. از طریق سوراخ موجود در قسمت های پکیده شده نوع مقطع عرشه تشخیص داده شده است . به این صورت که با فرو کردن میلگرد در داخل این سوراخ ها، قطر سوراخ مقطع دال عرشه تشخیص داده شده است.
۴-۷- پردازش و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود پل
با توجه به مشاهدات انجام شده می توان این گونه نتیجه گیری نمود که پل در مجموع از وضعیت نامناسبی برخوردار می باشد. در زیر وضعیت پل به طور خلاصه ارائه شده است.