در این آزمون، دو فرض صفر و یک در نظر گرفته می شوند. چنانچه میانگین پاسخ ها در هر یک از مؤلفه های متغیرها از عدد ۳ بیشتر باشد و یا به عبارتی فرض یک (۳< x μ) صادق شود، وضعیت آن مؤلفه مطلوب خواهد بود و اگر فرض صفر (3≥x μ) صادق شود، یعنی از نظر جامعه مورد آزمون، متغیر بررسی شده در وضعیت مطلوبی قرار نخواهد داشت.
در انجام این آزمون، با توجه به شاخص p ـ مقدار (P-Value) ارائه شده ـ تصمیم گیری خواهد شد. چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون(α) باشد و کرانهای فاصله اطمینان «اختلاف میانگین با مقدار آزمون» مثبت باشد فرض صفر رد میشود وگرنه دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد. سطح آزمون در این بررسی ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
در این فصل از پژوهش، یافته های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده درباره کوه گرین به عنوان منطقه مورد نظر برای راه اندازی یک مجموعه پیست اسکی، برای پاسخ به پرسش های پژوهش به کار بسته می شوند.
با توجه به مفاهیم کلی از مراحل امکان سنجی که در فصل دوم بدان ها پرداخته شد، جهت احداث یک پیست اسکی، استانداردها و ملزوماتی تعریف شده اند. در این فصل، اطلاعات مربوط به شرایط و موقعیت کوه گرین- به عنوان مکانی مستعد برای راه اندازی پیست اسکی- که از طریق مطالعات میدانی و نیز پرسشنامه به دست آمده اند، بر مبنای استانداردها و ملزومات تعریف شده از طریق مؤلفه های امکان سنجی، به کار بسته می شوند تا با کمک آن ها، پاسخ مناسبی برای سوالات تحقیق مرتبط به آن ها ارائه گردد.
در ادامه نیز به سوالات مبتنی بر داده های پرسشنامه، از طریق تحلیل و آزمون های انجام شده بر روی سوالات آن، پاسخ داده می شوند.
پاسخ به سوالات تحقیق از طریق ادبیات پژوهش
پرسش اول:
چه سطحی (چند هکتار یا متر مربع) از کوه ها مناسب برای احداث پیست اسکی می باشد؟
با توجه به استاندار استخراج شده از مطالعات میدانی که بیانگر حداقل ۱۰۰ هکتار مساحت برای محوطه پیست اسکی است، دامنه شمالی کوه گرین حد فاصل میان دو قله یال کبود و چهل نابالغان در منطقه گردنه گاماسیاب، حدود ۵/۱۳ کیلومتر وسعت دارد. بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه این منطقه بسیار وسیع تر از حداقل استاندارد موجود است، برای پیست اسکی مناسب می باشد.
پرسش دوم:
شرایط فیزیکی و یا به عبارتی شرایط فنی مناسب برای احداث پیست اسکی روی برف چیست؟
شرایط فیزیکی مناسب به عواملی که در جدول ذیل آمده اند بستگی دارد که در فصل دوم این پژوهش به تفصیل توضیح داده شده اند. همچنین شرایط فنی منطقه نیز جهت مقایسه با استانداردها نیز در این جدول آمده است.
مشخصات فنی و محیطی منطقه گرین
استاندارد
شاخص ها
۰ تا ۶۶ درصد
۲۰ تا ۷۰ درصد (۱۱ تا ۳۵ درجه)