مطالعه موردی و در اقتصاد

در فصل پنجم نتایج آنالیز دینامیکی خطی سد ارائه گردیده است. در این فصل تنش ها و تغییرمکان های محاسبه شده توسط برنامه در حالات غیریکنواخت بودن فونداسیون با حالات یکنواخت بودن آن مورد مقایسه قرار گرفته است. در فصل ششم نیز نتیجه گیری های حاصل از تحقیق تشریح شده است.
۱-۵-اهداف:
۱- محاسبه میزان تنش ها و جابه جایی ها در بدنه سد با اعمال فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون در شرایط مختلف
۲- مقایسه تنش ها و تغییرمکان ها برای نسبت های مختلف پارامترهای پی (همچون مدول الاستیسیته، نسبت پواسون و میرایی) در نواحی مختلف آن
۳- مقایسه تنش ها و تغییرمکان های به دست آمده از تحلیل دینامیکی در دو حالت یکنواخت (با در نظر گرفتن حداقل پارامترهای پی) و غیریکنواخت
۴- مقایسه تنش ها و تغییرمکان های به دست آمده از تحلیل دینامیکی در دو حالت یکنواخت (با میانگین گیری وزنی از پارامترهای پی) و غیریکنواخت
۵- ارزیابی تاثیر اعمال فرض غیریکنواختی فونداسیون در مقادیر جابه جایی ها و تنش ها در حالت های مختلف
۱-۶-فرضیه ها
۱- رفتار خطی مصالح سد
۲- رفتار خطی مصالح فونداسیون
۳- در نظر گرفتن اندرکنش سد و دریاچه
۴- تراکم پذیر بودن آب دریاچه
۵- بدون جرم بودن مصالح فونداسیون
۶- غیریکنواخت بودن فونداسیون
۷-۱-کاربرد تحقیق
الف) ارزیابی دقیق تر رفتار سدهای بتنی وزنی
ب) بالابردن میزان امنیت سدهای بتنی وزنی در طراحی
پ) تاثیر مثبت در اقتصاد طرح سدهای بتنی وزنی که فونداسیون آنها به وضوح غیریکنواخت ارزیابی شده است.
۱-۸- نوآوری طرح:
به طور معمول تحلیل سدهای بتنی وزنی با فرض یکنواختی فونداسیون انجام می شود. این در حالی است که در ساختگاه بسیاری از سدها، تفاوت چشمگیر پارامترهای فونداسیون در قسمت های مختلف، نشانگر طبیعت غیریکنواخت آن است. این مسئله ایجاب می نماید تاثیر فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون در آنالیز سدهای بتنی وزنی مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۹- پیشنهادات ادامه کار:
۱- همان طور که اشاره شد در این تحقیق تحلیل دینامیکی سد بر روی فونداسیونهای غیریکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. منتها فونداسیونهای قائم غیریکنواخت بررسی شده در این تحقیق در لایه های قائم قرار گرفتهاند. در تحقیقهای آتی میتوان این غیریکنواخت بودن فونداسیون را در لایه های افقی نیز مورد بررسی قرار داد و تاثیر آن را در آنالیز دینامیکی سد بررسی کرد. همچنین میتوان با افزایش تعداد نواحی غیریکنواخت بررسیهای مفصلتری را انجام داد.
۲- در تحقیق صورت گرفته مخزن در تراز نرمال (عمق ۱۰۰ متر) در نظر گرفته شده است. چنانچه مخزن خالی در نظرگرفته شود و نتایج با نتایج فعلی مورد مقایسه قرار گیرد، میزان تاثیر فرض غیریکنواختی فونداسیون بر روی اندرکنش سد و مخزن آشکار میشود. هر چند ممکن است این تاثیر ناچیز باشد، اما میتواند در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
۳-در این مطالعه یک مدل دوبعدی از سیستم سد،فونداسیون و مخزن جهت بررسی فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون مورد استفاده قرار گرفته است. با ایجاد یک مدل سه بعدی و شبیهسازی شرایط پیچیدهتر میتوان سدهای موجود را به صورت یک مطالعه موردی بررسی کرد. با اینکه این کار بسیار میتواند زمانبر باشد اما در تحقیقات آتی قابل بررسی است.
۴- رفتار مصالح در مطالعه حاضر خطی فرض شده است. در عمل ممکن است شتاب زلزله به حدی باشد که موجب ترک خوردن مصالح سد و رفتار غیرخطی آن شود. بنابراین آنالیز دینامیکی غیرخطی برای یک سد خاص به صورت مطالعه موردی در تحقیقات آتی میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
فصل دوم