پیشنهادات:
نقش واق به عنوان یکی از اصول هفتگانه هنر نگارگری و کتاب آرایی شناخته شده در حالی که ردپای آن رادر سایر هنرها میتوان دید.در این پژوهش به تعدادی از این هنرها از جمله خوشنویسی،فلز کاری ،فرش و کاشیکاری پرداخته شده در حالیکه در هنرهایی که متاثر ازهنر نگارگری هستند مانند سفالگری، منسوجات،گچبری و…نیز حضور داردکه میتوان آنها را نیز بررسی کرد هرچند نمونه های اندک و انگشت شماری باشند.
پژوهشهایی که تا کنون در مورد این نقش صورت گرفته مربوط به دوره های اسلامی است در حالی که میتوان ریشه و خاستگاه آن را در دوره قبل از اسلام بخصوص در مفرغ های لرستان و آثار تزیینی دوره هخامنشی دید که جا دارد مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد.
منابع
آزادی ور،هوشنگ(۱۳۷۹)،بدیهه سازی،شیوه بیان هنری در فرهنگ سنتی ایرانی و اسلامی، ،مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، تهران.
آژند ،یعقوب(۱۳۸۸)، اصل واق در نقاشی ایران ، تهران، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی .۳۸- ۱۳-۵
آژند، یعقوب (تابستان۸۷)مکتب نگارگری هرات، انتشارات فرهنگستان هنر
اتینگهاوزن ،ریچارد. گرابر،الگ( ۱۳۷۸) هنر ومعماری اسلامی،ترجمه یعقوب آژند، انتشارات سمت، تهران.
احسانی،محمدتقی(۱۳۸۶)هفت هزارسال هنر فلزکاری در ایران، انتشارات علمی وفرهنگی. چاپ سوم.
اسماعیل پور، ابوالقاسم( ۱۳۷۷) اسطوره، بیان نمادین ، تهران سروش
اسون دیماند، موریس( ۱۳۸۳) راهنمای صنایع اسلامی، عبدالله فریار، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی .
الیاده، میرچا ( ۱۳۶۲) چشم انداز اسطوره ، جلال ستاری ، تهران
الیاده ، میر چا (۱۳۷۴ ) اسطوره ، رویا، راز، رویا منجم، تهران ، فکر روز
انصاری دمشقی، شمس الدین محمد بن ابی طالب ( ۱۳۸۲) نخبه الدهر فی عجایب البّر و البحر ، سیدحمید طبیبیان ، تهران، انتشارات اساطیر
ایروین،روبرت(۱۳۸۹)هنر اسلامی،ترجمه رویا آزادفر،انتشارات سوره مهر.
ایمنی،عالیه (۱۳۹۰)قابلیت های تصویری نماد ها در هنر دینی،کتاب ماه هنر،شماره ۱۵۲٫
بابازاده، شهلا (۱۳۷۸) تاریخ چاپ در ایران، کتابخانه طهوری ، تهران.
بلخاری قهی،حسن(۱۳۹۰)مبانی عرفانی هنر ومعماری اسلامی،چاپ دوم،سوره مهر،تهران
بورکهارت ،تیتوس(۱۳۷۲)،روح هنر اسلامی،ترجمه سیدحسین نصر،در گرفته از کتاب مبانی هنر معنوی،دفتر مطالعات دینی،تهران.
بیضایی ، بهرام( ۱۳۸۳)ریشه یابی درخت کهن ، تهران انتشارات روشنگران و مطالعات زمان.
پاکباز، رویین ( ۱۳۷۹) نقاشی ایران، از دیرباز تا امروز، نارستان، تهران
پاکباز،رویین(۱۳۸۵)دایرئ المعارف هنر،سازمان چاپ و انتشاراتوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ پنجم.
پرهام،سیروس( بهار و تابستان ۸۱ ) مقاله نقد و معرفی: نگارگری نسخه های خطی در جهان اسلام ، – نشریه نامه بهارستان،–شماره ۵٫
پوپ،آرتور اپهام(۱۳۸۹)شاهکارهای هنر ایران،ترجمه دکتر پرویز ناتل خانلری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ،چاپ پنجم