مفهوم کسب کار خانوادگی

Communication concept shoot. Businessman is connecting bubbles with colorful arrows on blackboard. It symbolize social media, and communication between people.

کسب  کار خانوادگی:

به دلیل عدم شفافیت مفهومی تعریف مورد توافقی از کسب و کار های خانوادگی وجود ندارد، تحقیقات زیادی تلاش کرده اند تا این مفهوم ‍پیچیده را شناسایی کنند مثلا هتن[1] و چرچیل[2]  (1987) کسب و کار خانوادگی را به صورت کاری که  تحت نظارت و مدیریت موسسین است  معرفی می کنند که در آن  اعضای جوانتر احتمالاّ کنترل کسب و کار را از اعضای مسن تر فرا می گیرند .

روزنبلات و همکاران[3] در سال 1985 کسب و کار خانوادگی را به عنوان کسب و کاری تعریف می کنند که پس از انتقال موفق از نسلی به نسل دیگر همچنان توسط خانواده موسس مدیریت می شود .در این کسب و کار بخش عمده مالکیت و کنترل در یک خانواده قرار دارد.

هندلر[4]در سال 1989،  جهت شناسایی کسب و کار خانوادگی 4 پارامتر را معرفی می کند.

۱. میزان مدیریت و مالکیت توسط اعضای خانواده.

۲. میزان وابستگی زیر مجموعه های کسب و کار.

۳.انتقال بین نسل ها.

۴. سایر شرایط.

وی می افزاید اگرچه اتفاق نظر وجود ندارد که دقیقا چه چیزی مشخص کننده کسب و کار خانوادگی است ولی به نظر میرسد که این توافق عمومی وجود دارد که ۳ پارامتر اول قابل استناد هستند.

هندلر تلاش می کند تا پارامتر های تشکیل دهنده و موثر در تشخیص کسب و کار خانوادگی را شفاف سازی کند. برخی نویسندگان جهت تشخیص کسب و کار فقط یکی از ابعاد را درنظر گرفته اند و در عین حال ابعاد دیگر را نیز مهم دانسته اند. طبق نظر هندلر و ابعاد ۴ گانه اش ، برخی از این ابعاد به متغیرهایی جهت شناسایی شاخص های تحلیل تبدیل می شوند.که به طور اخص می توان مالکیت، ساختار و اندازه خانوار را مورد توجه قرار داد و در مجموع با توجه به این ابعاد کسب و کار خانوادگی را میتوان به شکل زیر تعریف کرد.

وقتی که خانواده تاثیری به سزا در فرآیندهای حال و آینده شرکت دارند همچنین وقتی که یکی از ۳ حالت زیر رخ دهد:

۱- یک خانواده بیش از ۵۰ درصد سهام دارای حق رای یک شرکت را در اختیار دارد.

۲- یک گروه خانوادگی به طور موثر کنترل کسب و کار را در دست دارد.

۳- بخش عمده مدیریت ارشد یک کسب و کار در دستان یک خانواده است. (لیچ, 1991)[5]

[1] Hatten

[2] Churchill

[3] Rosenblatt et al.

[4] Handler

[5] Leach, 1991