1. پیش شرطهای تعهد عاطفی عبارتند از :

    

    • چالش شغلی

    

    • وضوح نقش

    

    • وضوح اهداف

    

    • مشکل بودن هدف

    

    • پذیرش مدیریت : میزانی که مدیریت پیشنهادات کارکنان را می پذیرد .

    

    • انسجام کارکنان

    

    • تبعیت پذیری سازمان

    

    • بازخور

    

   • مشارکت

   این متغیرها تحت عنوان متغیرهای تجربه کار می­باشند که به دو گروه تقسیم می­شوند:

    

    1. متغیرهایی که نیاز کارمند را به احساس آرامش و راحتی از نظر فییکی و روانی تأمین می­ کند.

    

   1. متغیرهایی که به احساس شایستگی کارمند در نقشی که به او سرده شده کمک می­ کند.

   متغیرهایی که در گروه اول قرار گرفته­اند و با تعهد همبستگی دارند عبارتند از:

    

    

    

    • تحقیق انتظارات پیش از ورود به سازمان

    

    • برابری و رعایت عدالت در توزیع پاداش­ها

    

    • وابستگی و قابلیت اعتماد به سازمان

    

    • حمایت سازمانی

    

    • وضوح نقش

    

    • رهایی از تعارض

    

   • سبک رهبری

   همچنین متغیرهایی که در گروه دوم قرار گرفته­اند شامل:

    

    • تحقق اهداف

    

    • استقلال در کار

    

    • منصفانه بودن پاداش مبتنی بر عملکرد

    

    • چالش شغلی

    

    • قلمرو شغل

    

    • فرصت پیشرفت و ارتقای شغلی

    

    • فراهم بودن فرصت کافی جهت ابراز عقاید و نظرات شخصی

    

    • مشارکت در تصمیم گیری

    

    • اهمیت شخصی برای سازمان (حسن پور ، ۱۳۸۷ ،۹۷-۹۵)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ۲-۲-۳-۲-پیش شرط­های تعهد مستمر

    

    • حجم سرمایه گذاری­های (اندوخته­های) فرد در سازمان که شامل مهارت­ها، آموزش، تغیر محل زندگی و سرمایه گذاری­های فرد می­باشند.

    

    • درک قابلیت دستیابی به جایگزین­های شغلی

    

   • در نهایت مطرح می­شود که بعد تکلیفی تعهد سازمانی به وسیله تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان (اجتماعی شدن خانوادگی ـ فرهنگی) و هم بعد از ورود فرد به سازمان (اجتماعی شدن سازمانی) تحت تأثیر قرار می­گیرد. در مورد اجتماعی شدن خانوادگی ـ فرهنگی یک کارمند اگر افراد مهم برای او (مثل والدین) مدت طولانی در یک سازمان مشغول بوده باشند و یا بر وفاداری به یک سازمان تأکید کرده باشند تعهد تکلیفی قوی به سازمان دارد. با توجه به اجتماعی شدن سازمانی، مطرح می­شود که کارکنانی که راهنمایی می­شوند که باور کنند (بوسیله شیوه ­های مختلف سازمانی) که سازمان وفاداری آن­ها را انتظار دارد، احتمالاً تعهد تکلیفی قویتر نسبت به آن سازمان دارند. مدل سه بخشی تعهد سازمانی به صورت شکل صفحه بعد نمایش داده می­شود. (حسن پور ، ۱۳۸۷ ،۹۷-۹۶)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   شکل شماره ۲-۱۵-  مدل سه بخشی سازمانی می یر و آلن (برگرفته ازحسن پور ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۸۷، ۹۸)