مقاوم سازی و استاندارد

T8
11.6
34
T9
0.22
5
T10
از نتایج به دست آمده از آنالیز دینامیکی غیرخطی میتوان دریافت که سازه از نظر معیار شکل پذیری، بر اساس آییننامهی GSA، در برابر خرابی پیشرونده آسیب پذیر است و با ایجاد خرابی موضعی اولیه در اعضای تیپ T6 و T9، امکان گسترش خرابی وجود دارد. همچنین از آنجا که گره ۱۱ به میزان ۳/۱۳ درجه دوران مینماید، اعضای متصل به این گره به تقویت نیاز دارند تا دوران گره به حد مجاز ۱۲ درجه برسد. این اعضای آسیب پذیر شامل تیپهای T1، T2، T3 و T4 میباشند.
نمونهای از نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی، دینامیکی خطی و دینامیکی غیرخطی، به صورت نمودار در اشکال (۴-۲۴) و (۴-۲۵) نشان داده شده است.
شکل ۴-۲۴- نمودار بارافزون برای node10 پس از حذف عضو T1 در گنبد اشودلر
شکل ۴-۲۵- نمودار پاسخ آنالیزهای دینامیکی خطی و غیرخطی در node10 پس از حذف عضو T1 در گنبد اشودلر
۴-۳-۴-۴- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد اشودلر
با مقایسهی نتایج به دست آمده از آنالیزهای خطی استاتیکی و دینامیکی، میتوان دریافت که مقادیر پاسخ حاصل از آنالیز استاتیکی خطی بیشتر از پاسخ به دست آمده از آنالیز دینامیکی خطی میباشد.
در مورد گنبد اشودلر مورد بررسی، نتایج به دست آمده از آنالیزهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی، با توجه به معیار شکلپذیری، بیانگر آسیبپذیری سازه در برابر خرابی پیشرونده میباشند.
۴-۳-۵- مقایسهی نتایج
نتایج به دست آمده از آنالیزهای مختلف، نشان میدهد که، آنچه که تا کنون مطرح بوده است]۲۲[، در سازههای فضاکار گنبدی شکل، لزوماً ایجاد خرابی موضعی اولیه در اعضایی که بار استاتیکی آنها در طراحی اولیهی سازه، بیش از سایر اعضای گنبد است، نمیتواند بیشترین اثر را در سایر اعضای سازهی گنبد ایجاد کند. به عنوان مثال، در شکل (۴-۲۳)، عامل ایجاد DCR بیشینه در اعضای گنبد اشودلر، در اکثر موارد، خرابی اعضای T6 یا T2 است ولی خرابی اعضای T9 که بیشترین بار استاتیکی را در طراحی اولیهی سازه داشتهاند، عامل ایجاد حداکثر DCR در هیچ یک از اعضای سازه نیستند. به عنوان مثالی دیگر، از نمودار مربوط به نتایج حاصل ازآنالیز دینامیکی خطی مربوط به گنبد دیاماتیک، در شکل (۴-۱۱)، میتوان دریافت که در اعضای T1، T3 و T10، خرابی اعضای T5 عامل ایجاد بیشترین DCR میباشند، در حالی که اعضای T5 جزء دستهای از اعضا میباشند که کمترین بار استاتیکی را در طراحی اولیه، داشتهاند. این امر بیانگر آن است که خرابی اعضای T5، باعث ایجاد اثرات دینامیکی بیشتری در اعضای T1، T3 و T10 میشود و این امر ارتباطی با مقدار بار استاتیکی طراحی اولیهی اعضای T5 ندارد. بنابراین در بررسی گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده، باید اثر خرابی موضعی در هر تیپ از اعضا، بر تمام اعضای سازه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و امکان گسترش خرابی در اعضای دیگر سازه سنجیده شود.
۴-۴- مقاومسازی اعضای آسیبپذیر گنبدهای فضاکار دربرابر خرابی پیشرونده:
پس از تعیین امکان وقوع خرابی پیشرونده و میزان تقویت مورد نیاز، میتوان با تعویض اعضای گنبدهای فضاکار، سازه را در برابر خرابی پیشرونده، مقاومسازی نمود. از آنجا که روش آنالیز دینامیکی خطی، به دلیل اعمال شرایط دینامیکی، از دقت مناسبی برخوردار است و همچنین نسبت به آنالیز دینامیکی غیرخطی که دقیقترین روش آنالیز است، به زمان کمتری نیاز دارد و تحلیل نتایج آن به سادگی امکانپذیر است، در این بخش، گنبدهای مورد بررسی، بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز دینامیکی خطی، مقاومسازی شده و سازهی حاصل، دوباره با استفاده از روش آنالیز دینامیکی خطی، آنالیز میشود تا نتایج حاصل، با نتایج قبل از مقاومسازی مقایسه شوند. روش کار به این صورت است که، ابتدا بر اساس DCR به دست آمده از آنالیز دینامیکی خطی، بار طراحی مقطع تعیین شده و مقطع جدید که ظرفیت فشاری آن جوابگوی این بار جدید باشد انتخاب شده و در مدل جایگزین مقاطع قبلی اعضای آسیبپذیر میشود. سازهی مقاومسازی شده، دوباره تحت آنالیز دینامیکی خطی قرار گرفته و مقادیر DCR جدید به دست میآید و با مقدار مجاز آییننامهی GSA مقایسه میشود. در صورتی که مقادیر DCR کمتر از حد مجاز آییننامهی GSA باشد، عملیات مقاومسازی به اتمام میرسد. در غیر این صورت، مراحل قبلی مقاومسازی، تا رسیدن مقادیر DCR به مقادیر مجاز، تکرار میشوند.
با توجه به این که گنبدهای دیاماتیک، مطابق آییننامهی GSA، و بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز دینامیکی خطی، در برابر خرابی پیشرونده، از مقاومت کافی برخوردار است، در این بخش به مقاومسازی و کنترل اعضای آسیبپذیر در سازهی گنبدهای لملا، دندهدار و اشودلر پرداخته میشود.
ظرفیت فشاری اعضا، بر اساس آییننامهی فولاد ایران، محاسبه شده است. همچنین مقاطع مورد استفاده در مقاومسازی، مقاطع استاندارد موجود در نرمافزار SAP2000 میباشد.
۴-۴-۱- مقاوم سازی گنبد لملا
از نتایج آنالیز دینامیکی خطی بر روی گنبد لملا مشاهده میشود که دو تیپ از اعضای سازه، در برابر خرابی پیشرونده آسیبپذیرند. در جدول (۴-۲۶)، میزان تقویت مورد نیاز و مقطع انتخابی جدید برای اعضای آسیبپذیر گنبد دندهدار آورده شده است.
جدول ۴-۲۶- اطلاعات مربوط به مقاومسازی گنبد لملا
ظرفیت مقطع انتخابی
(Kgf)
مقطع انتخابی

Share this post

Post navigation

You might be interested in...