شکل ۵-۴۹: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB5………………………………………………………..120
شکل ۵-۵۰: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت ………..……….……………………………NB5121
شکل ۵-۵۱: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB6………………………………………………………….122
شکل ۵-۵۲: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB6…………………………………………………………..123
شکل ۵-۵۳: حداکثر تنش وارده به سد در حالات مختلف تحلیل غیریکنواخت دوم (حالت B)…………………………….125
شکل ۵-۵۴: حداقل تنش وارده به سد در حالات مختلف تحلیل غیریکنواخت دوم (حالت B)…………………………….125
شکل ۵-۵۵: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB1…………………………………………………………………………………………………………………………….126
شکل ۵-۵۶: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB2……………………………………………………………………………………………………………………………..126
شکل ۵-۵۷: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB3…………………………………………………………………………………………………………………………….127
شکل ۵-۵۸: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB4……………………………………………………………………………………………………………………………..127
شکل ۵-۵۹: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB5……………………………………………………………………………………………………………………………..128
شکل ۵-۶۰: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NB6……………………………………………………………………………………………………………………………..128
شکل ۵-۶۱: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل های NB1، NB3 و NB5……………………………………………………………………………………………………………………………………129
شکل ۵-۶۲: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل های NB2، NB4 و NB6…………………………………………………………………………………………………………………………………..129
شکل ۵-۶۳: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U1 با تحلیل های NA1 و NA2………………………………………………………………………………………………………………………………….131
شکل ۵-۶۴: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U1 با تحلیل های NB1 و NB2………………………………………………………………………………………………………………………132
شکل ۵-۶۵: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U3 با تحلیل های NA3 و NA4………………………………………………………………………………………………………………………132
شکل ۵-۶۶: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U3 با تحلیل های NB3 و NB4………………………………………………………………………………………………………………………133
شکل ۵-۶۷: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U5 با تحلیل های NA5 و NA6………………………………………………………………………………………………………………………133
شکل ۵-۶۸: مقایسه تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل U5 با تحلیل های NB5 وNB 6…………………………………………………………………………………………………………………………..134
چکیده:
یکی از فرضیاتی که جهت ساده سازی آنالیزهای دینامیکی سد های بتنی وزنی موجود صورت می گیرد یکنواخت بودن فونداسیون به لحاظ پارامترهای فیزیکی همچون مدول الاستیسیته و میرایی است. این در حالی است که در عمل ممکن است در نواحی مختلف محدوده پی سد شرایط زمین شناسی متفاوتی حاکم بوده و گزارش های زمین شناسی و مکانیک سنگ پی سد را به صورت غیریکنواخت ترسیم کنند. درچنین شرایطی عموماً یا در حالتی محافظه کارانه پارامترهای ضعیف ترین ناحیه به عنوان پارامترهای پی یکنواخت در آنالیز دینامیکی سد وارد می شوند و یا تحت شرایطی پارامترهای حاصل از میانگین گیری وزنی ناحیه ها به عنوان پارامترهای پی یکنواخت به عنوان ورودی های مدل تعریف می شوند. رفتار لرزه ای یک سد بتنی وزنی به ارتفاع ۱۱۰ متر تحت اثر غیریکنواخت بودن فونداسیون مورد تحقیق قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از نرم افزار Abaqus یک مدل المان محدود از سیستم سد، دریاچه و فونداسیون ایجاد شده است. به کمک این مدل پاسخ سد با لحاظ کردن اندرکنش سد، فونداسیون و دریاچه تحت اثر زلزله ای با شتاب حداکثر g8/0 محاسبه شده است. با مقایسه نتایج آنالیز در شرایط غیریکنواخت با نتایج آنالیز در حالت یکنواخت تاثیر این غیریکنواختی بررسی شده است. مقایسه مقادیر تنش ها و مقادیر تغییرمکان در تاج سد نشان می دهد که فرض غیریکنواختی می تواند تاثیر قابل توجهی در مقادیر تنش های وارده به سد داشته باشد. همچنین نتایج نشان می دهد در فونداسیون های غیریکنواخت الگوی توزیع تنش در بدنه سد به طور کلی با حالت یکنواخت متفاوت است.
کلمات کلیدی: سد بتنی وزنی، آنالیز دینامیکی خطی، روش المان محدود، غیریکنواختی فونداسیون ، نرم افزار Abaqus

فصل اول
مقدمه