مقرون به آزار یا تهدید و عوامل اجتماعی و محیطی

ردیف
وضعیت سوابق کیفری
درصد
۱
سابقهدار
۷۰
۲
فاقد سابقه
۳۰
کل
۱۰۰
نمودار شماره(۷): توصیف وضعیّت سوابق کیفری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی
مرتکبین سرقت های مقرون به آزار، معمولاً دارای سوابق متعدّد کیفری، از جمله سرقت می باشند. وجود سابقه ارتکاب جرم در فرد را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی ورود فرد بزهکار در خیل مجرمین به عادت و دیگری از دیدگاه نظریه ی جرم شناسی برچسب زنی.
در خصوص مجرمین به عادت یا بزهکاری به عادت، جرم شناسان، بزهکاران تکرار کننده جرم را براساس گرایش آنان به ارتکاب جرم های متعدّد، یا گونه ی ویژه ای از بزهکاریّ به دو دسته ی بزهکاران حرفه ای و بزهکاران به عادت تقسیم کرده اند. بزهکاران حرفه ای، افرادی هستند که به بزهکاری به منزله ی یک فنّ، می نگرند و با ارتکاب جرم در یک دوره ی زمانی کوتاه، به دنبال دستیابی به نوع ویژه ای از جرم اند؛ تا هم در آن تخصّص پیدا کرده و هم به تدریج بر شدّت وخامت جرم های خویش بیفزایند. بدین سان، مجرمان حرفه ای، بزهکاری را راه تأمین معاش و منبع کسب درآمد قرار می دهند تا از این رهگذر، خویش را پایدار در فعّالیت های مجرمانه مشاهده کنند.
امّا بزهکاران به عادت، از ارتکاب هر نوع جرمی استقبال می کنند. این دو دسته، تفاوت هایی از چند جنبه دارند:
۱ـ تفاوت از نظر انگیزه: مجرمین حرفه ای برای تأمین هزینه زندگی مرتکب جرم می شوند به همین دلیل بیشتر جرائم مالی را مرتکب می شوند؛ امّا مجرمین به عادت نه فقط این انگیزه، بلکه ممکن است در کنار سایر انگیزه ها، این انگیزه ها را هم داشته باشند.
۲ـ تفاوت از نظر تخصّص در ارتکاب جرم: مجرمین حرفه ای تلاش می کنند با تجربه کردن جرم های مختلف به تدریج به سمت تخصّص گرایی پیش روند؛ این در حالی است که بزهکاران به عادت به بزهکاری، تنها به منزله یک عادت می اندیشند و هر نوع جرمی را مرتکب می شوند. این دسته، (مجرمین به عادت) پایداری بیشتری در مجرمیّت داشته و حرفه ی مجرمانه ی آن ها، عمر طولانی دارد.
ارتباط میان دیدگاه برچسب زنی و سابقه دار بودن و اصولاً قرار داشتن فرد در حرفه ی مجرمانه را می توان این گونه تحلیل نمود که نظریه های واکنش اجتماعی- که دیدگاه برچسب زنی از جمله این نظریه هاست- ، معتقدند چگونگی واکنش جامعه نسبت به افراد و واکنش افراد نسبت به جامعه تعیین کننده ی رفتار فرد است. در حقیقت، واکنش های اجتماعی تبیین می کنند که چه رفتارهایی مجرمانه و چه رفتارهایی متعارف تلقی می شوند. در فرآیند برچسب زنی، نه تنها فرد برچسب خورده از جامعه متعارف طرد می شود و رفتارهای مجرمانه را ادامه می دهد، بلکه آرامش خود را در همنشینی با کسانی می یابد که به همان شکل برچسب خورده و از جامعه طرد شده اند. این همنشینی معمولاً به صورت خرده فرهنگ های مجرمانه یا خرده فرهنگ های بزهکاران جوان، جلوه می یابد.
موضع دیگری که باید مورد توجّه قرار گیرد، تأثیر زندان و یا هر مجازات بر اصلاح مجرمین سابقه دار است. صرف نظر از این موضوع که برخی زندان را عاملی جرم زا تلقی می نمایند،- زیرا به اعتقاد آنان عوارض و تبعات اجرای کیفرهای سالب آزادی در شکل گیری و تحوّل شخصّیت بزهکار مؤثّر بوده و حتّی برخی (پیناتل) پا را فراتر نهاده و تأسیسات آئین دادرسی کیفری را در شکل گیری شخصیّت جنایی مؤثّر می دانند،- با این وجود، حبس از دیر باز، واکنش اجتماعی به ارتکاب بسیاری از جرائم دست های جوامع بوده است و یکی از کارکردهای آن اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن ها به اجتماع در نظر گرفته می شده است.
نکته ی مهمّ دیگر این است که افراد سابقه دار، اوّلین ارتکاب جرمشان را با کیفیّت پائین تری شروع کرده اند و این بدان معناست که با یادگیری حیله های قانونی و شگردهای ارتکاب جرم و نیز آشنایی با افراد جدید، منافع ارتکاب جرم برای این افراد، به سرعت افزایش یافته و آنان را برای ارتکاب مجدّد جرم، در موقعیّت بهتری قرار داده است.
و بالأخره می توان گفت، در جرائم خشونت آمیز، همچون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، تکرار جرم از ناحیه ی مرتکبین، نتیجه ی ناکارآمدی ساز و کارهای پیشگیری، اعمّ از کیفری و غیرکیفری است.
گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی