منابع شخصیت برند و ویژگی های شخصیت

برون گرایی
سازگاری
با وجدان بودن
روان رنجوری
آزاد منشی. (یی لین، ۲۰۱۰)
در مطالعه صورت گرفته توسط پرپلکین و دی ژنگ (۲۰۱۱)، صلاحیت و صداقت به عنوان ابعاد مطلوب شخصیت برند که می تواند اعتماد بهتر مشتری را جلب نماید شناخته شد؛ چرا که مشتریان سازمان ها، عموماً به طور سیستماتیک درگیر پردازش اطلاعات هستند و یک سازمان نمی تواند شخصیت بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد اما می تواند صادق تر، خبره تر (با کمال تر)، قوی تر و مستحکم تر باشد (پرپلکین و دی ژانگ، ۲۰۱۱).
چارچوب شخصیت برند
مقیاس شخصیت برند آکر (۱۹۹۷)، شامل پنج بعد قوت و استحکام، کمال، اشتیاق و هیجان، صلاحیت و صداقت می باشد که یکی از پر کاربردترین ابزار اندازه گیری شخصیت برند، درصنایع مختلف به شمار می آید در حالی که دیگر ابعاد ارائه شده توسط پژوهشگران مختلف تنها در یک صنعت کاربرد دارد، برای مثال برونستین و روس ابعادی از شخصیت برند ارائه دادند که فقط درصنعت ورزش کاربرد دارد. آکر(۱۹۹۹)، در مطالعات خود در خصوص ابعاد شخصیت برند به این نتیجه رسید که افراد تمایل به انتخاب و استفاده از برندی دارند که بسته به شرایط مختلف محیطی، ابعاد مختلف شخصیت برند در آن هویدا باشد. وی همچنین بیان داشت که برقراری ارتباط بلند مدت مشتریان با برند سازمان، با صداقت برند رابطه دارد و بر انتخاب برند و نگرش افراد در خصوص آن ها تاثیر بیشتری می گذارد. مطالعات اخیر این محقق حاکی از تاثیر مستقیم ویژگی های شخصیت برند بر رابطه مشتریان، با آن سازمان می باشد (آکر، ۲۰۰۴).
مطالعات صورت گرفته توسط فنیس و همکاران (۲۰۰۵)، حاکی از وجود رابطه بین ابعاد شخصیت برند و درک افراد از عوامل مرتبط به آن می باشد. برای نمونه آن ها دریافتند که بین بعد صداقت شخصیت برند و درک افراد از قابل پذیرش بودن برند، رابطه وجود دارد.
راندل (۱۹۹۷)، نقش های چهار گانه ی زیر را برای شخصیت برند برشمرده است:
ارائه یک هویت به مصرف کنندگان؛
فراهم ساختن مجموعه ی مختصری از اطلاعات مصرف کننده درباره ی نام تجاری؛
ایجاد تضمین و اطمینان از مزایای مورد انتظار برای مصرف کنندگان؛
افزودن اطلاعات درباره ی ارزش یک محصول یا خدمت.
همچنین بروک (۱۹۹۴)، نیز پنج مورد از مزایای استفاده کارا از شخصیت برند را به صورت زیر بر شمرده است: ایجاد ارزش ویژه برند با بهره گرفتن از پذیرش موقعیت برند موسسه؛ ایجاد یک تصویر قابل تشخیص جهت برقراری ارتباطات اثربخش با مشتریان؛ ایجاد و بسط تصویر ذهنی قوی برای برند محصولات؛ تمایز برند از رقبا و فراهم آوردن شرایطی برای موسسه جهت درخواست قیمت بیشتر از مشتریان. از دیدگاه پرپلکین و دی ژنگ( ۲۰۱۱)، شخصیت برند را می توان به طرق مختلفی ایجاد نمود به عبارت دیگر می توان گفت که منابع شخصیت برند عبارتند از: منابع مستقیم و غیرمستقیم.
منبع مستقیم دربردارنده ی مجموعه ای از ویژگی های انسانی در ارتباط با کاربران نام تجاری، کارمندان شرکت، مدیران ارشد سازمان و تاییدکنندگان نام تجاری، می باشد. منبع غیرمستقیم نیز دربرگیرنده ی همه ی ابعاد ایجاد شده به وسیله ی مدیران شرکت همچون: تصمیمات مرتبط با محصول و خدمت، قیمت، توزیع و ترفیعات آن می باشد. آکر در سال ۱۹۹۷ مدلی پنج بعدی در مورد مقیاس شخصیت برند پیشنهاد نمود. وی بیان کرد که این مدل، یک مدل کلی بوده و می تواند در تمام محصولات و فرهنگ های متفاوت کاربرد داشته باشد (موتمنی و همکاران، ۱۳۸۹). صداقت برند درچارچوب ارائه شده توسط آکر، از شخصیت برند، به معنای درستکاری و واقعی بودن یک برند است، اشتیاق و هیجان برند نیز به مهیج و ماجراجو بودن برند اشاره دارد و یک برند زمانی شایسته ادراک می شود که پایا و هوشمند باشد؛ کمال یک برند نیز به، باشکوه بودن و جذاب بودن برند اشاره دارد و قوت واستحکام برند نیز به مستحکم بودن و قوی بودن اشاره دارد. (پرپلکین و دی ژانگ ۲۰۱۱)
ابعاد شخصیت:
برون گرایی:
ویژگی های شخصیت به عنوان درجه ایی که افراد در مورد خود فکر می کنند تعریف می گردد که با توجه به مطالعات کاستا و مک کرایی در سال ۱۹۸۵ پنج بعد می باشد. برون گرایی، مقدار و شدت فعالیت های بین شخصی و سطح فعالیت را بررسی می نماید. افراد برون گرا، جامعه پذیر، فعال، پرحرف، فرد مدار، خوش بین و خونگرم هستند.