منابع قدرت مدیران و ارتباطات سازمانی

متغیر مستقل (پیش بین): منابع قدرت مدیران شامل: قدرت پاداش، قدرت اجبار، قدرت مرجعیت، قدرت تخصص، و قدرت قانونی.( براساس تقسیم بندی فرنچ و راون)
متغیر وابسته (ملاک): اثر بخشی ارتباطات سازمانی (به اضافه سابقه مدیریت و سنوات خدمت).
۳-۶) جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد. (سکاران، ۱۳۸۱،ص۲۹۴).
در پژوهش حاضر جامعه آماری ۵۳۴ نفر است که شامل دو گروه به شرح ذیل می باشد:
الف- مدیران: که شامل کلیه مدیران ادارات امور اقتصادی و دارایی استان گلستان در سال ۹۱ می باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران ، ۱۱۸ نفر می باشد .
ب- کارکنان : که شامل کلیه کارکنان ادارات امور اقتصادی و دارایی استان گلستان در سال ۹۱ می باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری کارکنان، ۴۱۶ نفر می باشد.
۳-۷) حجم نمونه
جهت انتخاب گروه نمونه مدیران که به پرسشنامه «منابع قدرت» پاسخ می دهند نیاز به تعیین حجم نمونه داریم.
اگر بخواهیم میانگین نمره «منابع قدرت» مدیران که می تواند بین ۲۰ تا ۱۰۰نمره باشد، را باکران خطایی برابر ۰۵/۰ و سطح اطمینان ۹۵/۰ برآورد نمائیم، با توجه به مقدار d (کران خطا) و سطح اطمینان مورد نظر، تعداد n (حجم نمونه) از فرمول کوکران بدست می آید:
که در آن:
N = حجم جامعه آماری n = حجم نمونه d = مقدار اشتباه مجاز
Z = مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ می باشد
P = مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۰/۵ درنظر گرفت. در این حالت واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q = 1-p) p= q= 0/5
برای مثال اگر حجم جامعه آماری ۴۰۰ باشد و مقدار خطای مجاز را ۰/۰۵درنظر بگیریم.
آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه ۹۰ خواهد بود.
۳-۸) گروه نمونه
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند. گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. (سکاران،۱۳۸۱،ص۲۹۵).
در پژوهش حاضر تعداد ۹۰ مدیر از جامعه آماری مدیران ادارات امور اقتصادی و دارایی استان گلستان به عنوان گروه نمونه مدیران و همچنین به ازای هر مدیر، یک نفر از کارکنان تحت نظر گروه نمونه مدیران، به روش تصادفی ، به عنوان گروه نمونه کارکنان انتخاب شدند.
۳-۹) روش نمونه گیری
در پژوهش حاضر، از جامعه آماری مدیران که شامل کلیه مدیران سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گلستان در سال ۹۱ می باشند، گروه نمونه مدیران با استفاده از روش تصادفی ساده با کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب شده اند. در استفاده از جدول اعداد تصادفی، باید حجم جامعه را مورد نظر قرار داد (N). سپس به تعداد ارقام تشکیل دهنده حجم جامعه، ستون یک رقمی در جدول اعداد تصادفی منظور داشت. پس از آن یک نقطه شروع به طور تصادفی برای انتخاب واحدها اختیار کرد . سرانجام عمل انتخاب را از این نقطه آغاز کرده و هر عددی که کوچکتر یا مساوی N باشد را به عنوان نمونه انتخابی منظور داشت. (سرمد و دیگران ، ۱۳۷۸،ص۱۶۷).