منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، انحراف معیار، شبکه های آبیاری

منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، انحراف معیار، شبکه های آبیاری
دسامبر 29, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra1--javid

(هکتار)
1
آستارا

3200
3200
2
آستانه
23570

23570
3
املش

3500
3500
4
انزلی
2220
2600
4820
5
تالش

15987
15987
6
رشت
61098
1238
62336
7
رضوانشهر
1954
8046
10000
8
رودبار
1450
1927
3377
9
رودسر

10700
10700
10
سیاهکل
2997
1436
4433
11
شفت
10095
4236
14331
12
صومعه سرا
27485
515
28000
13
فومن
11317
2553
13870
14
لاهیجان
21066
2750
23816
15
لنگرود
6932
2168
9100
16
ماسال
1953
5047
7000
17
استان
172137
66903
238040
مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود، 1392

جدول (3-9-3)حجم آب مصرفی(جریان یافته در هر یک از کانال های آبیاری) در سال92 برحسب میلیون متر مکعب
ماه نام کانال
فومنات
گله رود
چپ سنگر
راست سنگر
جمع
فروردین
91/20
76/16
58/65
20/36
45/139
اردیبهشت
73/55
49/32
85/178
11/97
17/364
خرداد
85/70
03/29
61/188
37/111
86/399
تیر
68/77
98/29
80/158
74/100
20/367
مرداد
58/18
43/7
85/16
77/7
63/50
جمع
75/243
69/115
69/608
20/353
31/1321
مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود، 1392

جدول( 3-9-4) منابع تأمین آب اراضی شالیزارهای استان (میلیون متر مکعب)
مناطق منابع تأمین آب
سد سفیدرود
رودخانه
آب بندان
چاهها
تالاب و زهکشها
بارندگی
جمع
فومنات و غرب گیلان
75/243
76/50
57/8
7/28
6/35
1/92
48/459
مرکزی گیلان
38/724
13
5/17
9/10
76/30
9/117
44/914
شرق گیلان
20/353
08/44
51/39
3/16
97/64
2/85
26/603
جمع
33/1321
84/107
58/65
9/55
33/131
2/295
18/1977
مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود ، 1392

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق

4-1-مقدمه
در این بخش ابتدا به توصیف اطلاعات بدست آمده از شالیکاران توسط ابزار تحقیق پرداخته شده، سپس در بخش تحلیلی نیز به بررسی روابط آماری معنی داری بین متغیرها و همچنین نوع روابط و میزان تأثیرگذاری هر متغیر در تشکیل عوامل و نوع تأثیر متغیرهای مورد تحقیق پرداخته شده است.
4-2- بخش توصیفی
این بخش شامل ویژگیهای فردی، زراعی، تولیدی، هزینهها و درآمد بهرهبرداران جامعه هدف میباشد.
4-2-1- ویژگی های فردی
به منظور آشنایی با ویژگیهای فردی جامعه پاسخگویان برخی از مهمترین ویژگیهای فردی به تفکیک کشاورزان دارای اراضی دارای آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن بررسی شده است که نتایج آن در جدول (4-1) تا (4-4) منعکس شده است. بررسی توزیع فراوانی و ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین فراوانی سنی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری مربوط به گروه سنی 60-41 سال با 3/60 درصد و کمترین فراوانی برای کشاورزان مربوط به گروه سنی 40-21 سال با 19 درصد میباشد. جامعه مورد مطالعه با داشتن میانگین سنی 32/51 سال، جامعه میانسال محسوب میگردد. جنسیت غالب پاسخگویان با 6/95 درصد فراوانی مرد میباشد. از نظر میزان تحصیلات بیشترین فراوانی با 5/45 درصد مربوط به گروه با تحصیلات خواندن و نوشتن میباشد و کمترین فراوانی تحصیلات نیز با 5/8درصد مربوط به گروههای دانشگاهی بوده است.
بررسی متغیرهای مذکور برای کشاورزان تحت پوشش به تفکیک سه نظام آبیاری نشان داده که بیشترین فراوانی سنی برای کشاورزان هر سه نظام مربوط به گروه سنی 60-41 سال به ترتیب با 7/62، 9/56 و 4/58 درصد فراوانی بوده است. کمترین فراوانی سن برای کشاورزان تحت پوشش نظام آبیاری سنتی مربوط به گروه سنی 40-21 سال با 1/16 درصد، ولی کمترین فراوانی ویژگی سن برای کشاورزان تحت پوشش نظام های آبیاری تلفیقی و مدرن برای گروه سنی 61 سال به بالا به ترتیب با 2/20 و 4/20 درصد بوده است. جنسیت غالب پاسخگویان در هر سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب با 2/95، 2/96 و 7/95 درصد با گروه مردان بوده است. از نظر میزان تحصیلات نیز بیشترین فراوانی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب با 2/45، 1/43و 49 درصد مربوط به گروه با تحصیلات خواندن و نوشتن بوده و کمترین فراوانی تحصیلات
برای کشاورزان سه نظام آبیاری مربوط به گروههای دانشگاهی به ترتیب با 2/10، 33/8 و 3/5درصد
بوده است.

جدول 4-2-1-توزیع فراوانی ویژگیهای فردی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری
ویژگیها
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن (سال)
21 تا 40 سال
211
19
32/51
34/11
24
85

41 تا 60سال
668
3/60

60 سال و بالاتر
230
7/20

جنس
زن
49
4/4

مرد
1060
6/95

سطح تحصیلات
بی سواد
137
4/12

خواندن و نوشتن
505
5/45

دیپلم
372
5/33

فوق دیپلم
47
3/4

لیسانس وبالاتر
48
3/4

*جدول (4-2-2) توزیع فراوانی ویژگی های فردی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری سنتی
ویژگیها
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن (سال)
21 تا 40 سال
91
1/16
15/52
13/11
24
85

41 تا 60سال
355
7/62

60 سال و بالاتر
120
2/21
< br />

جنس
زن
27
8/4مرد
539
2/95

سطح تحصیلات
بی سواد
63
2/11خواندن ونوشتن
256
2/45

دیپلم
189
4/33

فوق دیپلم
33
8/5

لیسانس وبالاتر
25
4/4

*جدول( 4-2-3) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری تلفیقی
ویژگیها
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن (سال)
21 تا 40 سال
66
9/22
22/50
46/11
24
80

41 تا 60سال
164
9/56

60 سال و بالاتر
58
2/20

جنس
زن
11
8/3مرد
277
2/96

سطح تحصیلات
بی سواد
42
6/14خواندن و نوشتن
124
1/43

دیپلم
98
34

فوق دیپلم
9
1/3

لیسانس وبالاتر
15
2/5

*جدول (4-2-4) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری مدرن
ویژگیها
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن (سال)
21 تا 40 سال
54
2/21
72/50
58/11
25
82

41 تا 60سال
149
4/58

60 سال و بالاتر
52
4/20

جنس
زن
11
3/4مرد
244
7/95

سطح تحصیلات
بی سواد
32
5/12خواندن ونوشتن
125
49

دیپلم
85
3/33

فوق دیپلم
5
2

لیسانس وبالاتر
8
2/3

4-2-2- ویژگی های زراعی
برای شناخت بیشتر کشاورزان جامعه آماری، برخی از ویژگیهای زراعی شالیکاران به صورت کلی و همچنین به تفکیک سه نظام آبیاری مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جداول زیر ارائه شده است.
4-2-2-1- ویژگی سطح زیر کشت
بررسی توزیع فراوانی سطح زیر کشت حاکی از آن است که در مجموع بیشترین سطح زیر کشت مربوط به گروه کشاورزان یک تا دو هکتار با 4/37 درصد و کمترین فراوانی سطح زیر کشت نیز مربوط به کشاورزان گروه بالاتر از چهار هکتار با 7/4 درصد میباشد. بررسی ویژگی مذکور برای کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن نیز بیانگر آن بوده که بیشترین فراوانی سطح زیر کشت در نظام آبیاری سنتی با 9/39 درصد مربوط به گروه کمتر از یک هکتار ولی در نظامهای آبیاری تلفیقی و مدرن بیشترین فراوانی سطح زیر کشت به ترتیب با 41 و 4/38 درصد مربوط به گروه با سطح زیر کشت بین یک تا دو هکتار میباشد. ضمن آنکه کمترین فراوانی ویژگی مذکور در سه نظام آبیاری به ترتیب با 4/4، 35/6 و 5/3درصد مربوط به گروه با سطح زیر کشت بالاتر از چهار هکتار تعلق داشته است.
4-2-2-2- ویژگی منابع تأمین آب زراعی
بررسی توزیع فراوانی ویژگی مذکور در جامعه آماری نشان میدهد 51 درصد پرسشنامهها منابع تأمین آب مربوط به منابع آب سنتی و 49 درصد مربوط به شبکه آبیاری سد سپیدرود میباشد و در داخل شبکه آبیاری سد سپیدرود نیز 26 درصد مربوط به آبیاری به روش تلفیقی بوده است.
4-2-2-3- ویژگی روش زراعت
بررسی توزیع فراوانی روش زراعت در جامعه آماری نشان می دهد روش غالب زراعت به شیوه سنتی (کاشت و برداشت با دست توسط نیروی انسانی) با فراوانی 8/75 درصد بوده و کمترین فراوانی ویژگی مذکور با 9/0 درصد مربوط به گروه نیمه مکانیزه (نشاکاری و یا برداشت با ماشین) میباشد. 6/23 درصد از کل فعالیت نیز مربوط به زراعت به شیوه مکانیزه (کاشت و برداشت با ماشین) بوده است. ویژگی مذکور در سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب با 9/73، 9/64 و 8/78 درصد مربوط به روش زراعت به شیوه سنتی بوده و در سه نظام آبیاری مذکور زراعت به روش نیمه مکانیزه به ترتیب با 1/1، 0 و 6/1 درصد کمترین درصد را به خود اختصاص داده است.
4-2-2-4- ویژگی ارقام
درمجموع 9/61 درصد از ارقام برنج کشت شده اختصاص به رقم صدری هاشمی (دانه بلند بومی) داشته است. ارقام پرمحصول با 3/11 درصد کمترین فراوانی کشت را به خود اختصاص داده است. بررسی ویژگی مذکور در سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن نیز نشان میدهد که بیشترین سطح زیر کشت را رقم صدری هاشمی به ترتیب با 8/61، 9/64 و 4/58 درصد به خود اختصاص داده است و کمترین سطح زیر کشت را نیز در نظام آبیاری سنتی رقم صدری علی کاظمی با 4/10 درصد سطح زیر کشت و در نظام آبیاری تلفیقی و مدرن به ترتیب با 9 و 4/11 درصد ارقام پرمحصول به خود اختصاص داده است.
4-2-2-5- ویژگی مالکیت
از نظر مالکیت نیز 9/86 درصد کل کشاورزان جامعه آماری دارای مالکیت شخصی بود.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *