منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، انحراف معیار، شبکه های آبیاری

(هکتار)
۱
آستارا

۳۲۰۰
۳۲۰۰
۲
آستانه
۲۳۵۷۰

۲۳۵۷۰
۳
املش

۳۵۰۰
۳۵۰۰
۴
انزلی
۲۲۲۰
۲۶۰۰
۴۸۲۰
۵
تالش

۱۵۹۸۷
۱۵۹۸۷
۶
رشت
۶۱۰۹۸
۱۲۳۸
۶۲۳۳۶
۷
رضوانشهر
۱۹۵۴
۸۰۴۶
۱۰۰۰۰
۸
رودبار
۱۴۵۰
۱۹۲۷
۳۳۷۷
۹
رودسر

۱۰۷۰۰
۱۰۷۰۰
۱۰
سیاهکل
۲۹۹۷
۱۴۳۶
۴۴۳۳
۱۱
شفت
۱۰۰۹۵
۴۲۳۶
۱۴۳۳۱
۱۲
صومعه سرا
۲۷۴۸۵
۵۱۵
۲۸۰۰۰
۱۳
فومن
۱۱۳۱۷
۲۵۵۳
۱۳۸۷۰
۱۴
لاهیجان
۲۱۰۶۶
۲۷۵۰
۲۳۸۱۶
۱۵
لنگرود
۶۹۳۲
۲۱۶۸
۹۱۰۰
۱۶
ماسال
۱۹۵۳
۵۰۴۷
۷۰۰۰
۱۷
استان
۱۷۲۱۳۷
۶۶۹۰۳
۲۳۸۰۴۰
مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود، ۱۳۹۲

جدول (۳-۹-۳)حجم آب مصرفی(جریان یافته در هر یک از کانال های آبیاری) در سال۹۲ برحسب میلیون متر مکعب
ماه نام کانال
فومنات
گله رود
چپ سنگر
راست سنگر
جمع
فروردین
۹۱/۲۰
۷۶/۱۶
۵۸/۶۵
۲۰/۳۶
۴۵/۱۳۹
اردیبهشت
۷۳/۵۵
۴۹/۳۲
۸۵/۱۷۸
۱۱/۹۷
۱۷/۳۶۴
خرداد
۸۵/۷۰
۰۳/۲۹
۶۱/۱۸۸
۳۷/۱۱۱
۸۶/۳۹۹
تیر
۶۸/۷۷
۹۸/۲۹
۸۰/۱۵۸
۷۴/۱۰۰
۲۰/۳۶۷
مرداد
۵۸/۱۸
۴۳/۷
۸۵/۱۶
۷۷/۷
۶۳/۵۰
جمع
۷۵/۲۴۳
۶۹/۱۱۵
۶۹/۶۰۸
۲۰/۳۵۳
۳۱/۱۳۲۱
مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود، ۱۳۹۲

جدول( ۳-۹-۴) منابع تأمین آب اراضی شالیزارهای استان (میلیون متر مکعب)
مناطق منابع تأمین آب
سد سفیدرود
رودخانه
آب بندان
چاهها
تالاب و زهکشها
بارندگی
جمع
فومنات و غرب گیلان
۷۵/۲۴۳
۷۶/۵۰
۵۷/۸
۷/۲۸
۶/۳۵
۱/۹۲
۴۸/۴۵۹
مرکزی گیلان
۳۸/۷۲۴
۱۳
۵/۱۷
۹/۱۰
۷۶/۳۰
۹/۱۱۷
۴۴/۹۱۴
شرق گیلان
۲۰/۳۵۳
۰۸/۴۴
۵۱/۳۹
۳/۱۶
۹۷/۶۴
۲/۸۵
۲۶/۶۰۳
جمع
۳۳/۱۳۲۱
۸۴/۱۰۷
۵۸/۶۵
۹/۵۵
۳۳/۱۳۱
۲/۲۹۵
۱۸/۱۹۷۷
مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود ، ۱۳۹۲

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق

۴-۱-مقدمه
در این بخش ابتدا به توصیف اطلاعات بدست آمده از شالیکاران توسط ابزار تحقیق پرداخته شده، سپس در بخش تحلیلی نیز به بررسی روابط آماری معنی داری بین متغیرها و همچنین نوع روابط و میزان تأثیرگذاری هر متغیر در تشکیل عوامل و نوع تأثیر متغیرهای مورد تحقیق پرداخته شده است.
۴-۲- بخش توصیفی
این بخش شامل ویژگیهای فردی، زراعی، تولیدی، هزینهها و درآمد بهرهبرداران جامعه هدف میباشد.
۴-۲-۱- ویژگی های فردی
به منظور آشنایی با ویژگیهای فردی جامعه پاسخگویان برخی از مهمترین ویژگیهای فردی به تفکیک کشاورزان دارای اراضی دارای آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن بررسی شده است که نتایج آن در جدول (۴-۱) تا (۴-۴) منعکس شده است. بررسی توزیع فراوانی و ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین فراوانی سنی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری مربوط به گروه سنی ۶۰-۴۱ سال با ۳/۶۰ درصد و کمترین فراوانی برای کشاورزان مربوط به گروه سنی ۴۰-۲۱ سال با ۱۹ درصد میباشد. جامعه مورد مطالعه با داشتن میانگین سنی ۳۲/۵۱ سال، جامعه میانسال محسوب میگردد. جنسیت غالب پاسخگویان با ۶/۹۵ درصد فراوانی مرد میباشد. از نظر میزان تحصیلات بیشترین فراوانی با ۵/۴۵ درصد مربوط به گروه با تحصیلات خواندن و نوشتن میباشد و کمترین فراوانی تحصیلات نیز با ۵/۸درصد مربوط به گروههای دانشگاهی بوده است.
بررسی متغیرهای مذکور برای کشاورزان تحت پوشش به تفکیک سه نظام آبیاری نشان داده که بیشترین فراوانی سنی برای کشاورزان هر سه نظام مربوط به گروه سنی ۶۰-۴۱ سال به ترتیب با ۷/۶۲، ۹/۵۶ و ۴/۵۸ درصد فراوانی بوده است. کمترین فراوانی سن برای کشاورزان تحت پوشش نظام آبیاری سنتی مربوط به گروه سنی ۴۰-۲۱ سال با ۱/۱۶ درصد، ولی کمترین فراوانی ویژگی سن برای کشاورزان تحت پوشش نظام های آبیاری تلفیقی و مدرن برای گروه سنی ۶۱ سال به بالا به ترتیب با ۲/۲۰ و ۴/۲۰ درصد بوده است. جنسیت غالب پاسخگویان در هر سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب با ۲/۹۵، ۲/۹۶ و ۷/۹۵ درصد با گروه مردان بوده است. از نظر میزان تحصیلات نیز بیشترین فراوانی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب با ۲/۴۵، ۱/۴۳و ۴۹ درصد مربوط به گروه با تحصیلات خواندن و نوشتن بوده و کمترین فراوانی تحصیلات
برای کشاورزان سه نظام آبیاری مربوط به گروههای دانشگاهی به ترتیب با ۲/۱۰، ۳۳/۸ و ۳/۵درصد
بوده است.

جدول ۴-۲-۱-توزیع فراوانی ویژگیهای فردی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری
ویژگیها
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن (سال)
۲۱ تا ۴۰ سال
۲۱۱
۱۹
۳۲/۵۱
۳۴/۱۱
۲۴
۸۵

۴۱ تا ۶۰سال
۶۶۸
۳/۶۰

۶۰ سال و بالاتر
۲۳۰
۷/۲۰

جنس
زن
۴۹
۴/۴

مرد
۱۰۶۰
۶/۹۵

سطح تحصیلات
بی سواد
۱۳۷
۴/۱۲

خواندن و نوشتن
۵۰۵
۵/۴۵

دیپلم
۳۷۲
۵/۳۳

فوق دیپلم
۴۷
۳/۴

لیسانس وبالاتر
۴۸
۳/۴

*جدول (۴-۲-۲) توزیع فراوانی ویژگی های فردی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری سنتی
ویژگیها
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن (سال)
۲۱ تا ۴۰ سال
۹۱
۱/۱۶
۱۵/۵۲
۱۳/۱۱
۲۴
۸۵

۴۱ تا ۶۰سال
۳۵۵
۷/۶۲

۶۰ سال و بالاتر
۱۲۰
۲/۲۱
<
br />

جنس
زن
۲۷
۸/۴مرد
۵۳۹
۲/۹۵

سطح تحصیلات
بی سواد
۶۳
۲/۱۱خواندن ونوشتن
۲۵۶
۲/۴۵

دیپلم
۱۸۹
۴/۳۳

فوق دیپلم
۳۳
۸/۵

لیسانس وبالاتر
۲۵
۴/۴

*جدول( ۴-۲-۳) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری تلفیقی
ویژگیها
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن (سال)
۲۱ تا ۴۰ سال
۶۶
۹/۲۲
۲۲/۵۰
۴۶/۱۱
۲۴
۸۰

۴۱ تا ۶۰سال
۱۶۴
۹/۵۶

۶۰ سال و بالاتر
۵۸
۲/۲۰

جنس
زن
۱۱
۸/۳مرد
۲۷۷
۲/۹۶

سطح تحصیلات
بی سواد
۴۲
۶/۱۴خواندن و نوشتن
۱۲۴
۱/۴۳

دیپلم
۹۸
۳۴

فوق دیپلم
۹
۱/۳

لیسانس وبالاتر
۱۵
۲/۵

*جدول (۴-۲-۴) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری مدرن
ویژگیها
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن (سال)
۲۱ تا ۴۰ سال
۵۴
۲/۲۱
۷۲/۵۰
۵۸/۱۱
۲۵
۸۲

۴۱ تا ۶۰سال
۱۴۹
۴/۵۸

۶۰ سال و بالاتر
۵۲
۴/۲۰

جنس
زن
۱۱
۳/۴مرد
۲۴۴
۷/۹۵

سطح تحصیلات
بی سواد
۳۲
۵/۱۲خواندن ونوشتن
۱۲۵
۴۹

دیپلم
۸۵
۳/۳۳

فوق دیپلم
۵
۲

لیسانس وبالاتر
۸
۲/۳

۴-۲-۲- ویژگی های زراعی
برای شناخت بیشتر کشاورزان جامعه آماری، برخی از ویژگیهای زراعی شالیکاران به صورت کلی و همچنین به تفکیک سه نظام آبیاری مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جداول زیر ارائه شده است.
۴-۲-۲-۱- ویژگی سطح زیر کشت
بررسی توزیع فراوانی سطح زیر کشت حاکی از آن است که در مجموع بیشترین سطح زیر کشت مربوط به گروه کشاورزان یک تا دو هکتار با ۴/۳۷ درصد و کمترین فراوانی سطح زیر کشت نیز مربوط به کشاورزان گروه بالاتر از چهار هکتار با ۷/۴ درصد میباشد. بررسی ویژگی مذکور برای کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن نیز بیانگر آن بوده که بیشترین فراوانی سطح زیر کشت در نظام آبیاری سنتی با ۹/۳۹ درصد مربوط به گروه کمتر از یک هکتار ولی در نظامهای آبیاری تلفیقی و مدرن بیشترین فراوانی سطح زیر کشت به ترتیب با ۴۱ و ۴/۳۸ درصد مربوط به گروه با سطح زیر کشت بین یک تا دو هکتار میباشد. ضمن آنکه کمترین فراوانی ویژگی مذکور در سه نظام آبیاری به ترتیب با ۴/۴، ۳۵/۶ و ۵/۳درصد مربوط به گروه با سطح زیر کشت بالاتر از چهار هکتار تعلق داشته است.
۴-۲-۲-۲- ویژگی منابع تأمین آب زراعی
بررسی توزیع فراوانی ویژگی مذکور در جامعه آماری نشان میدهد ۵۱ درصد پرسشنامهها منابع تأمین آب مربوط به منابع آب سنتی و ۴۹ درصد مربوط به شبکه آبیاری سد سپیدرود میباشد و در داخل شبکه آبیاری سد سپیدرود نیز ۲۶ درصد مربوط به آبیاری به روش تلفیقی بوده است.
۴-۲-۲-۳- ویژگی روش زراعت
بررسی توزیع فراوانی روش زراعت در جامعه آماری نشان می دهد روش غالب زراعت به شیوه سنتی (کاشت و برداشت با دست توسط نیروی انسانی) با فراوانی ۸/۷۵ درصد بوده و کمترین فراوانی ویژگی مذکور با ۹/۰ درصد مربوط به گروه نیمه مکانیزه (نشاکاری و یا برداشت با ماشین) میباشد. ۶/۲۳ درصد از کل فعالیت نیز مربوط به زراعت به شیوه مکانیزه (کاشت و برداشت با ماشین) بوده است. ویژگی مذکور در سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب با ۹/۷۳، ۹/۶۴ و ۸/۷۸ درصد مربوط به روش زراعت به شیوه سنتی بوده و در سه نظام آبیاری مذکور زراعت به روش نیمه مکانیزه به ترتیب با ۱/۱، ۰ و ۶/۱ درصد کمترین درصد را به خود اختصاص داده است.
۴-۲-۲-۴- ویژگی ارقام
درمجموع ۹/۶۱ درصد از ارقام برنج کشت شده اختصاص به رقم صدری هاشمی (دانه بلند بومی) داشته است. ارقام پرمحصول با ۳/۱۱ درصد کمترین فراوانی کشت را به خود اختصاص داده است. بررسی ویژگی مذکور در سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن نیز نشان میدهد که بیشترین سطح زیر کشت را رقم صدری هاشمی به ترتیب با ۸/۶۱، ۹/۶۴ و ۴/۵۸ درصد به خود اختصاص داده است و کمترین سطح زیر کشت را نیز در نظام آبیاری سنتی رقم صدری علی کاظمی با ۴/۱۰ درصد سطح زیر کشت و در نظام آبیاری تلفیقی و مدرن به ترتیب با ۹ و ۴/۱۱ درصد ارقام پرمحصول به خود اختصاص داده است.
۴-۲-۲-۵- ویژگی مالکیت
از نظر مالکیت نیز ۹/۸۶ درصد کل کشاورزان جامعه آماری دارای مالکیت شخصی بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *