منابع و ماخذ پایان نامه غیر، ۱۳۵، ۴۵-۰، ۹۰-۰

±۷/۷
۴۵/۴ ±۹/۱۴

غیر برتر
۴۵
۴۱/۲ ±۶/۳
۸۸/۱ ±۷/۲
۹۳/۱ ±۸/۲
۰۶/۳ ±۴/۶

۹۰
۰۱/۲ ±۵/۴
۹۰/۲ ±۷/۳
۷۶/۲ ±۱/۴
۸۳/۳ ±۷/۸

۱۳۵
۲۰/۲ ±۲/۶
۰۹/۳ ±۷/۳
۱۳/۳ ±۶/۵
۴۴/۴ ±۷/۱۱

ذوزنقه میانی

برتر
۴۵
۷۶/۲ ±۱/۷
۸۵/۳ ±۸/۵
۴۷/۴ ±۵/۶
۷۶/۱ ±۳/۱۱

۹۰
۶۱/۲ ±۲/۱۲
۵۳/۵ ±۷/۹
۸۳/۳ ±۷/۱۰
۵۳/۵ ±۳/۱۶

۱۳۵
۲۵/۲ ±۲/۱۵
۵۸/۶ ±۴/۱۱
۸۴/۳ ±۱/۱۴
۱۶/۱ ±۵/۲۲

غیر برتر
۴۵
۴/۵ ±۹/۵
۲۱/۲ ±۷/۴
۰۴/۳ ±۲/۴
۲۸/۳ ±۱/۹

۹۰
۴/۵ ±۵/۹
۲۱/۴ ±۷/۶
۸۳/۲ ±۶/۷
۴۲/۵ ±۹/۱۴

۱۳۵
۴۸/۲ ±۸/۱۲
۶۰/۵ ±۹/۸
۷۷/۳ ±۷/۱۰
۲۵/۹ ±۴/۱۹

ذوزنقه پایینی

برتر
۴۵
۷۶/۲ ±۱/۶
۱۲/۳ ±۷/۴
۳۶/۳ ±۷/۵
۵/۱ ±۶/۱۰

۹۰
۰۲/۳ ±۵/۱۰
۹۴/۴ ±۷
۹۷/۲ ±۲/۱۰
۰۳/۶ ±۸/۱۴

۱۳۵
۸۸/۲ ±۱/۱۴
۳۰/۵ ±۲/۱۰
۰۲/۳ ±۵/۱۲
۵۲/۹ ±۶/۲۰

غیر برتر
۴۵
۱۱/۲ ±۶/۴
۷۶/۲ ±۹/۳
۲/۲ ±۲/۳
۴۳/۱ ±۵/۷

۹۰
۱۲/۴ ±۹/۷
۸۶/۳ ±۵/۵
۶۹/۲ ±۲/۷
۲۱/۵ ±۱/۱۴

۱۳۵
۹۸/۲ ±۳/۱۱
۶/۵ ±۱/۸
۸۵/۲ ±۸/۱۰
۰۱/۸ ±۹/۱۸

پشتی بزرگ

برتر
۴۵
۵۵/۰ ±۱۷/۱
۵۰/۰ ±۸۵/۰
۵۸/۰ ±۰۴/۱
۸۱/۰ ±۵۴/۱

۹۰
۷۹/۰ ±۸/۱
۷۹/۰ ±۸۲/۱
۶۸/۰ ±۶/۱
۹۹/۰ ±۹/۴

۱۳۵
۰۷/۱ ±۶/۲
۶۸/۰ ±۶۹/۱
۳۶/۱ ±۲/۲
۱۱/۲ ±۶/۵

غیر برتر
۴۵
۲۵/۰ ±۷۴/۰
۳۸/۰ ±۷۴/۰
۳۵/۰ ±۵۹/۰
۴۸/۰ ±۳۸/۱

۹۰
۷۸/۰ ±۶/۱
۵۸/۰ ±۹۶/۰
۷۰/۰ ±۴/۱
۰۸/۱ ±۳/۳

۱۳۵
۳۱/۱ ±۸/۲
۵۴/۰ ±۴۱/۱
۹۱/۰ ±۸/۱
۵۸/۱ ±۵/۴

دندانه‌ای قدامی

برتر
۴۵
۷۵/۲ ±۷/۶
۶/۲ ±۱/۵
۴۶/۳ ±۷/۵
۵۱/۳ ±۱/۱۱

۹۰
۷۸/۲ ±۸/۱۱
۶/۲ ±۱/۸
۹/۲ ±۷/۹
۴۸/۴ ±۹/۱۵

۱۳۵
۷۸/۲ ±۸/۱۹
۹۳/۲ ±۲/۱۵
۰۴/۳ ±۸/۱۶
۴۱/۳ ±۱/۲۵

غیر برتر
۴۵
۵۷/۲ ±۲/۳
۰۹/۲ ±۲/۳
۳۱/۲ ±۴/۳
۱۳/۴ ±۳/۹

۹۰
۹۲/۳ ±۹/۸
۴۹/۲ ±۹/۵
۲/۳ ±۴/۷
۱۹/۴ ±۴/۱۴

۱۳۵
۱۹/۳ ±۷/۱۶
۸۲/۲ ±۸/۱۱
۳۱/۲ ±۷/۱۲
۴۲/۴ ±۴/۲۲
۴-۱۶: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی
عضلات
شانه
زاویه
شنا
هندبال
تنیس
غیر ورزشکار

دلتوئید میانی

برتر
۴۵
۶۸/۶ ±۵/۱۷
۴/۷ ±۹/۱۶
۴۷/۹ ±۴/۱۷
۳۹/۶ ±۳/۲۱

۹۰
۴۱/۱۱ ±۵/۳۷
۶۷/۹ ±۲/۳۵
۷/۱۱ ±۸/۳۵
۸۳/۱۳ ±۴/۴۳

۱۳۵
۵۰/۱۰ ±۷/۴۲
۵۲/۸ ±۵/۴۰
۲۲/۱۰ ±۳/۴۲
۵/۹ ±۱/۴۸

غیر برتر
۴۵
۷/۶ ±۱/۱۶
۰۶/۶ ± ۲/۱۵
۲۲/۸ ± ۹/۱۶
۸۸/۵ ± ۸/۱۷

۹۰
۷/۱۰±۸/۳۵
۳۴/۱۰ ±۳/۳۲
۶۳/۱۲ ±۱/۳۳
۲۸/۱۴ ±۵/۴۰

۱۳۵
۵۳/۱۰ ±۹/۳۸
۳۵/۸ ±۱/۳۶
۳۴/۱۰ ±۱/۳۹
۳۱/۱۳ ±۲/۴۵

دلتوئید قدامی

برتر
۴۵
۱۶/۱۰ ±۸/۲۳
۳۰/۱۴ ±۷/۲۲
۸۵/۱۳ ±۹/۲۳
۶۸/۸ ±۵/۲۷

۹۰
۷۲/۱۶ ±۸/۴۶
۹۷/۱۵ ±۳/۴۶
۹۵/۱۶ ±۸/۴۸
۰۵/۱۳ ±۲/۵۳

۱۳۵
۴۱/۱۳ ±۹/۵۱
۳۱/۱۵ ±۷/۳۶
۳۱/۱۵ ±۷/۳۶
۰۹/۱۳ ±۳/۵۹

غیر برتر
۴۵
۷۵/۷ ±۱/۲۱
۵۳/۱۳ ±۸/۱۹
۷۵/۱۱ ±۸/۲۰
۶۴/۸ ±۱/۲۳

۹۰
۲۳/۱۳ ±۱/۴۴
۰۴/۱۵ ±۱/۴۳
۳۱/۱۷ ±۷/۴۵
۰۹/۱۳ ±۴/۴۹

۱۳۵
۰۶/۱۴ ±۶/۴۸
۲۴/۱۵ ±۳۰/۳۳
۰۷/۱۶ ±۶/۴۷
۱۵/۹ ±۲/۵۵

ذوزنقه فوقانی

برتر
۴۵
۲۶/۹ ±۴/۱۶
۳۳/۱۱ ±۱/۱۵
۷۲/۱۰ ±۵/۱۴
۶۲/۶ ±۱/۲۱

۹۰
۴۵/۱۳ ±۶/۴۰
۰۳/۱۳ ±۷/۳۹
۲۱/۱۵ ±۸/۳۸
۴۴/۱۲ ±۴/۴۵

۱۳۵
۶۹/۱۳ ±۹/۴۴
۵/۱۲ ±۸/۳۳
۲۹/۱۴ ±۷/۴۰
۷۸/۸ ±۱/۵۰

غیر برتر
۴۵
۴۰/۹ ±۸/۱۴
۸۲/۱۰ ±۷/۱۲
۳۴/۱۰ ±۸/۱۲
۱۸/۷ ±۹/۱۷

۹۰
۲۷/۱۳ ±۱/۳۹
۵۷/۱۲ ±۷/۳۷
۳/۱۳ ±۱/۳۵
۲/۱۲ ±۲/۴۲

۱۳۵
۷/۱۲ ±۶/۴۰
۳۴/۱۱ ±۵/۲۹
۳۶/۱۴ ±۳/۳۷
۲۲/۱۰ ±۲/۴۷

تحت خاری

برتر
۴۵
۲۵/۵ ±۷/۸
۷۹/۵ ±۳/۷
۸۳/۶ ±۷/۸
۷۶/۴ ±۳/۱۲

۹۰
۲۸/۷ ±۳/۱۵
۴۱/۶ ±۳/۱۴
۶۶/۵ ±۱/۱۵
۴۱/۷ ±۵/۲۰

۱۳۵
۵۸/۶ ±۴/۱۹
۹۲/۵ ±۷/۱۱
۸۶/۳ ±۶/۷
۱۱/۴ ±۵/۲۳

غیر برتر
۴۵
۲۷/۵ ±۱/۷
۰۲/۶ ±۹/۵
۰۴/۶ ±۴/۷
۳۷/۴ ±۶/۹

۹۰
۸۹/۶ ±۶/۱۳
۴۸/۶ ±۳/۱۲
۵۲/۵ ±۵/۱۲
۵/۷ ±۹/۱۶

۱۳۵
۶۶/۵ ±۱/۱۷
۰۷/۵ ±۳/۸
۰۳/۶ ±۳/۱۶
۱۳/۴ ±۸/۱۹

ذوزنقه میانی

برتر
۴۵
۰۶/۱۰ ±۱/۱۵
۸۷/۱۰ ±۵/۱۴
۵۸/۱۶ ±۷/۱۷
۰۲/۹ ±۲/۲۱

۹۰
۹۱/۱۵ ±۳/۲۷
۹۴/۱۴ ±۱/۲۶
۲۹/۱۹ ±۷/۲۵
۹۲/۱۶ ±۸/۳۲

۱۳۵
۹۲/۱۴ ±۶/۳۰
۵/۱۳ ±۳/۱۸
۹۱/۱۳ ±۹/۲۷
۷۳/۱۱ ±۴/۳۶

غیر برتر
۴۵
۴۲/۹ ±۱۴
۲/۱۰ ±۲/۱۲
۵۴/۱۵ ±۳/۱۵
۶۴/۸ ±۹/۱۷

۹۰
۱۷/۱۶ ±۶/۲۵
۴۴/۱۴ ±۱/۲۴
۰۹/۱۱ ±۴/۲۱
۰۵/۱۶ ±۱/۲۹

۱۳۵
۷۶/۱۳±۹/۲۷
۵۸/۱۲ ±۶/۱۴
۴۲/۱۱ ±۹/۲۳
۸۳/۱۰ ±۷/۳۳

ذوزنقه پایینی

برتر
۴۵
۵/۹ ±۵/۱۳
۱۸/۱۱ ±۵/۱۲
۰۸/۱۰ ±۷/۱۲
۰۲/۷ ±۲/۱۸

۹۰
۷۸/۱۱ ±۲/۳۳
۴۷/۱۱ ±۳/۳۱
۳۳/۱۳ ±۱/۳۰
۱۹/۱۲ ±۶/۳۸

۱۳۵
۸۳/۱۱ ±۹/۴۳
۷۴/۱۱ ±۱/۴۲
۷۷/۱۳ ±۹/۴۱
۳۷/۹ ±۵/۴۹

غیر برتر
۴۵
۶۸/۹ ±۸/۱۱
۶۸/۸ ±۳/۱۰
۱۳/۸ ±۸/۱۰
۳۴/۶ ±۶/۱۴

۹۰
۹۲/۱۱ ±۷/۳۱
۷۹/۱۱ ±۳/۲۸
۳۱/۱۲ ±۹/۲۶
۷۳/۱۱ ±۳۵

۱۳۵
۶۱/۱۷ ±۳/۳۷
۲۹/۱۲ ±۲/۳۹
۵۳/۱۴ ±۳/۳۸
۴۲/۱۰ ±۱/۴۶

پشتی بزرگ

برتر
۴۵
۱۱/۳ ±۵/۴
۲۹/۲ ±۲/۳
۵۸/۳ ±۱۶/۴
۱۴/۳ ±۱/۷

۹۰
۸۶/۲ ±۷/۱۱
۶۳/۲ ±۵/۹
۱۵/۴ ±۲/۱۰
۷۴/۳ ±۵/۱۴

۱۳۵
۰۸/۳ ±۲/۱۰
۸۹/۲ ±۸/۹
۳۶/۳ ±۳/۱۱
۴۲/۴ ±۶/۱۵

غیر برتر
۴۵
۶۱/۲ ±۶/۳
۱۵/۱ ±۹/۱
۴۶/۲ ±۳۱/۲
۷۸/۲ ±۳۳/۵

۹۰
۹۵/۲ ±۶/۱۰
۴۲/۲ ±۹/۷
۲/۴ ±۱/۸
۶۵/۳ ±۵/۱۱

۱۳۵
۲۱/۳ ±۱/۸
۷۸/۳ ±۱/۷
۲/۳ ±۴/۹
۹۲/۳ ±۴/۱۳

دندانه‌ای قدامی

برتر
۴۵
۵۹/۵ ±۷/۱۳
۳/۵ ±۸/۱۲
۶۲/۵ ±۵/۱۲
۷۲/۵ ±۹/۱۷

۹۰
۷۳/۵±۳/۳۸
۳۰/۵ ±۸/۳۷
۲۶/۶ ±۷/۳۷
۳۳/۵ ±۵/۴۴

۱۳۵
۴۳/۴ ±۱/۴۵
۲۸/۴ ±۲/۴۶
۵۸/۴ ±۹/۴۱
۰۵/۳ ±۳/۵۲

غیر برتر
۴۵
۷۹/۵ ±۵/۱۲
۶۸/۵ ±۵/۱۰
۵۳/۵ ±۳/۱۰
۴۶/۵ ±۶/۱۳

۹۰
۵۱/۸ ±۴/۳۶
۹۶/۵ ±۷/۳۳
۶۹/۶ ±۲/۳۴
۶۸/۵ ±۱/۴۲

۱۳۵
۵۹/۵ ±۴۳
۷/۵۳ ±۱/۴۳
۰۲/۴ ±۳/۳۷
۵۴/۴ ±۸/۴۹
۴-۲-۴-۴ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در این قس
مت اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی بین عضلات مجموعه شانه (عضلات مفصل شانه (گلنوهومرال) و عضلات اسکاپولوتراسیک) در گروه‌های مختلف تحقیق طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت دینامیک) در شرایط اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی آورده شده و در ادامه اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی بین عضلات مجموعه شانه در گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگهداری ابداکشن بازو (پوزیشن ایستا) در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی آورده می‌شود.
۴-۲-۴-۴-۱ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در جداول ۴-۱۷ و ۴-۱۸ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه (میانگین± انحراف استاندارد) در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی آورده شده است. همان‌طور که در فصل سوم ذکر شد نسبت هم انقباضی عضلات از فرمول نسبت هم انقباضی که توسط رادولف و همکارانش۴۷ ارائه‌شده است (Rudolph et al, 2000) محاسبه شد.

بر طبق این فرمول، هم انقباضی بالا دلالت‌کننده سطح فعالیت بالای دو عضله درحالی‌که هم انقباضی کم دلالت‌کننده سطح فعالیت کم دو عضله یا سطح فعالیت بالای یک عضله در امتداد با سطح کم فعالیت عضله دیگر می‌باشد (Rudolph et al, 2000, Myers et al, 2009).
جدول ۴-۱۷: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی
هم انقباضی
شانه
زاویه
غیر ورزشکار
شنا
هندبال
تنیس

ذوزنقه بالایی- دندانهای قدامی

برتر
۴۵-۰
۶/۷±۳/۱۱
۵/۴±۹/۵
۵/۲±۶/۳
۳/۲±۹/۴

۹۰-۰
۹/۸±۵/۲۷
۰۸/۷±۲/۱۷
۹/۶±۳/۸
۰۳/۴±۳/۱۴

۱۳۵-۰
۱/۹±۳/۳۷
۶/۷±۸/۲۸
۸/۱۲±۷/۱۲
۵/۴±۹/۲۴

غیر برتر
۴۵-۰
۴/۳±۶/۷
۹/۱±۷/۳
۶/۱±۹/۲
۳/۲±۶/۳

۹۰-۰
۳/۷±۸/۲۱
۲/۶±۱/۱۲
۹/۲±۳/۴
۶/۴±۰۶/۹

۱۳۵-۰
۶/۹±۵/۳۰
۳/۷±۴/۲۳
۳/۷±۱/۸
۴/۴±۶/۱۵

ذوزنقه میانی- دندانهای قدامی

برتر
۴۵-۰
۴/۸±۱/۱۲
۱/۵±۰۸/۶
۴/۳±۴/۴
۳/۲±۲/۵

۹۰-۰
۵/۵±۰۳/۲۳
۰۲/۷±۶/۱۷
۰۴/۷±۱/۱۰
۹/۱±۸/۱۴

۱۳۵-۰
۴/۴±۹/۲۹
۴/۶±۴/۲۴
۶/۸±۵/۱۱
۰۵/۶±۸/۲۱

غیر برتر
۴۵-۰
۰۲/۳±۰۹/۶
۴/۱±۲/۳
۳/۱±۶/۲
۳

۹۰-۰
۸/۵±۰۷/۱۹
۸/۲۴±۳/۲۱
۴/۳±۷/۴
۲/۴±۲/۸

۱۳۵-۰
۰۶/۷±۵/۲۴
۹/۵±۷/۱۷
۹/۴±۵/۶
۴/۲±۸/۱۴

ذوزنقه تحتانی- دندانه‌ای قدامی

برتر
۴۵-۰
۴/۶±۴/۱۰
۳/۵±۸/۵
۲/۳±۲/۴
۳/۲±۴/۵

۹۰-۰
۴/۴±۸/۲۳
۵/۶±۶/۱۶
۶/۶±۶/۹
۱/۴±۹/۱۳

۱۳۵-۰
۶/۴±۹/۳۱
۹/۴±۰۷/۲۳
۵/۵±۲/۸
۶/۶±۳/۲۰

غیر برتر
۴۵-۰
۴/۴±۲/۸
۹/۱±۹/۳
۶/۱±۱/۳
۶/۱±۵/۳

۹۰-۰
۷/۴±۰۵/۱۹
۵/۵±۵/۱۱
۰۲/۳±۶/۴
۶/۳±۸/۷

۱۳۵-۰
۸/۵±۳/۲۵
۷/۳±۹/۱۷
۷/۴±۸/۷
۵/۳±۷/۱۴

تحت خاری- دلتوئید میانی

برتر
۴۵-۰
۰۸/۴±۴/۷
۴/۴±۲/۷
۱/۵±۰۱/۶
۲/۴±۸/۶

۹۰-۰
۰۱/۴±۳/۸
۱/۴±۳/۸
۸/۴±۶/۵
۳/۳±۱/۷

۱۳۵-۰
۰۵/۴±۴/۱۲
۴/۴±۷/۸
۱/۲±۱/۳
۵/۳±۷/۷

غیر برتر
۴۵-۰
۸/۲±۵/۵
۳/۳±۲/۴
۵/۱±۳/۲
۷/۲±۵/۳

۹۰-۰
۵/۳±۳/۸
۲/۳±۷/۶
۹/۱±۲/۳
۱/۴±۹/۶

۱۳۵-۰
۱/۴±۲/۱۰
۷/۲±۰۱/۶
۲/۱±۲/۲
۲/۳±۱/۵

تحت خاری- دلتوئید قدامی

برتر
۴۵-۰
۸/۳±۸/۶
۲/۴±۸/۶
۶/۴±۶/۵
۰۶/۴±۳/۶

۹۰-۰
۸/۳±۹/۷
۹/۳±۹/۷
۴/۴±۲/۵
۲/۳±۹/۶

۱۳۵-۰
۸/۳±۱/۱۲
۳/۴±۵/۸
۰۲/۲±۰۳/۳
۴/۳±۴/۷

غیر برتر
۴۵-۰
۷/۲±۲/۵
۰۷/۳±۹/۳
۵/۱±۳/۲
۵/۲±۳/۳

۹۰-۰
۶/۳±۶/۵
۱/۲±۱/۵
۸/۱±۷/۲
۸/۲±۱/۵

۱۳۵-۰
۹/۳±۰۶/۱۰
۷/۲±۸/۵
۱/۱±۱/۲
۲/۳±۱/۵

دلتوئید قدامی- پشتی بزرگ

برتر
۴۵-۰
۴/۱±۴/۲
۰۱/۲±۵/۲
۹۴/۰±۸/۱
۷۲/۰±۹/۱

۹۰-۰
۳/۲±۷/۶
۲±۰۶/۳
۷۵/۰±۷/۱
۳/۱±۹/۲

۱۳۵-۰
۳/۳±۲/۷
۱/۲±۰۳/۴
۴/۱±۹/۲
۷/۱±۴/۴

غیر برتر
۴۵-۰
۱±۲
۱/۱±۸/۱
۸۱/۰±۳/۱
۹۲/۰±۴/۱

۹۰-۰
۷/۱±۲/۴
۸۹/۰±۳/۲
۵۶/۰±۴/۱
۰۲/۱±۲/۲

۱۳۵-۰
۳/۲±۰۳/۶
۲±۷/۳
۰۲/۱±۴/۲
۰۸/۱±۳/۲

دلتوئید میانی – پشتی بزرگ

برتر
۴۵-۰
۴/۱±۳/۲
۸/۱±۴/۲
۸۹/۰±۸/۱
۷۲/۰±۸/۱

۹۰-۰
۱/۲±۴/۶
۹/۱±۹/۲
۷۳/۰±۶/۱
۳/۱±۹/۲

۱۳۵-۰
۲/۳±۱/۷
۱/۲±۹/۳
۳/۱±۸/۲
۶/۱±۳/۴

غیر برتر
۴۵-۰
۹۷/۰±۹/۱
۰۸/۱±۷/۱
۷۲/۰±۲/۱
۸۷/۰±۳/۱

۹۰-۰
۷/۱±۱/۴
۸۵/۰±۲/۲
۵۱/۰±۳/۱
۱±۱/۲

۱۳۵-۰
۳/۲±۹/۵
۹/۱±۶/۳
۰۱/۱±۳/۲
۰۶/۱±۳/۲

جدول ۴-۱۸: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی
هم انقباضی
شانه
زاویه
غیر ورزشکار
شنا
هندبال
تنیس

ذوزنقه بالایی- دندانهای قدامی

برتر
۴۵-۰
۰۴/۱۵±۴/۲۰
۳/۸±۷/۱۶
۴/۹±۵/۱۰
۰۶/۱۰±۹/۲۰

۹۰-۰
۱/۱۸±۶/۵۱
۲/۱۳±۱/۴۴
۸/۲۶±۳/۲۹
۲/۵±۵/۳۹

۱۳۵-۰
۰۸/۱۵±۱/۶۰
۷/۱۲±۹/۵۱
۲/۲۹±۷/۳۲
۳/۱۴±۴/۴۸

غیر برتر
۴۵-۰
۵/۱۴±۱/۱۷
۶/۹±۹/۱۴
۸/۵±۱/۶
۶/۸±۹/۱۶

۹۰-۰
۵/۲۱±۱/۴۴
۰۵/۱۶±۳/۳۷
۳/۲۲±۵/۲۳
۶/۱۱±۴/۳۴

۱۳۵-۰
۱/۱۹±۸/۵۱
۹/۹±۸/۴۸
۸/۲۵±۷/۲۹
۳/۱۳±۳/۴۳

ذوزنقه میانی- دندانهای قدامی

برتر
۴۵-۰
۶/۱۳±۱/۲۱
۰۲/۱۰±۰۳/۱۸
۰۲/۱۰±۰۲/۱۱
۵/۱۰±۲/۱۹

۹۰-۰
۰۹/۱۵±۰۳/۴۹
۵/۱۱±۷/۴۰
۱/۲۸±۴/۲۸
۷/۱۶±۰۵/۳۶

۱۳۵-۰
۱/۱۰±۲/۵۱
۴/۱۲±۹/۴۱
۲/۳۱±۷/۲۷
۴/۲۵±۴/۳۴

غیر برتر
۴۵-۰
۳/۱۱±۴/۱۶
۹/۹±۲/۱۵
۶/۶±۰۲/۶
۷/۹±۴/۱۵

۹۰-۰
۱/۱۷±۳/۴۱
۲/۹±۳/۳۶
۲/۲۲±۵/۲۳
۶/۲۰±۶/۳۴

۱۳۵-۰
۶/۱۰±۹/۴۴
۶/۲۰±۷/۴۳
۲/۲۶±۸/۲۵
۶/۲۱±۷/۳۴

ذوزنقه تحتانی- دندانه‌ای قدامی

برتر
۴۵-۰
۲/۱۳±۲/۲۱
۵/۹±۲/۱۹
۰۸/۹±۲/۱۱
۳/۱۲±۷/۱۷

<
br />۹۰-۰
۶/۱۴±۵/۴۸
۶/۱۲±۱/۴۲
۳/۲۲±۵/۲۷
۰۳/۷±۶/۱۳

۱۳۵-۰
۴/۱۰±۶/۵۱
۷/۹±۵/۴۴
۷/۲۷±۷/۳۱
۱۹±۷/۴۴

غیر برتر
۴۵-۰
۰۹/۱۶±۰۵/۱۷
۴/۸±۶/۱۵
۱/۶±۳/۶
۸/۱۰±۱/۱۵

۹۰-۰
۳/۱۵±۶/۴۰
۳/۱۲±۰۵/۳۹
۰۶/۱۸±۲/۲۲
۶/۱۶±۲/۳۳

۱۳۵-۰
۹/۷±۸/۴۳
۰۷/۱۱±۱/۳۸
۷/۲۳±۶/۲۶
۴/۱۸±۲/۴۳

تحت خاری- دلتوئید

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *