تغییرات میانگین ماهانه دما در حوضه نشان می دهد که بیشترین میزان دما را ۱/۲۵ درجه سانتی گراد مربوط به مرداد و کمترین دما با ۴/۶ درجه سانتیگراد به بهمن ماه می باشد با توجه به جدول زیر بیشترین میزان انحراف از معیار در اردیبهشت ماه با ۲/۵ و کمترین میزان انحراف از معیار نیز مرداد ماه ۴/۰ می‏باشد بیشترین میزان تغیییر پذیری دما در اردیبهشت ماه با ۷۳/۲۸ و کمترین میزان تغییر پذیری دما در مرداد ماه ۵۹/۱ می باشد.
جدول ۴- ۱۶ روند تغییرات ماهیانه دما ، انحراف معیار و ضریب تغییرات حوضه گشت رودخان
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
ماه

پارامترها
۴/۲۲
۹/۰
۰۲/۴
۱/۲۵
۴/۰
۵۹/۱
۴/۲۳
۱
۲۷/۴
۵/۲۱
۹/۰
۱۹/۴
۱/۱۸
۲/۵
۷۳/۲۸
۹/۱۲
۶/۱
۴۰/۱۲
۶/۷
۳/۱
۱۰/۱۷
۴/۶
۵/۱
۴/۲۳
۳/۷
۶/۱
۹۲/۲۱
۷/۹
۷/۱
۵/۱۷
۱۴
۴/۱
۱۰
۱/۱۸
۰۳/۱
۷/۵
T
S.D
C.V

با توجه به مطالب فوق در نمودارهای زیر ضریب تغییرات ماهانه و انحراف معیار و انحراف معیار و تغییرات درجه حرارت حوضه را نشان می‏دهیم.

نمودار۴- ۹ ضریب تغییرات ماهانه دما و انحراف معیار حوضه آبریز گشت رودخان

نمودار ۴- ۱۰ تغییرات درجه حرارت حوضه آبریز گشت رودخان

۴-۷ -۱۶ تغییرات روزانه و فصلی دما
دامنه اختلاف شبانه روزی دما در زمستان در نواحی ساحلی دریای خزر در حدود ۶ درجه می باشد که به تدریج این اختلاف افزایش یافته و به ۱۲ درجه در نزدیک کوهپایه ها می رسد . و در ارتفاعات این اختلاف مجدداً با کاهش روبرو می شود و به ۸ تا ۹ درجه سانتیگراد می رسد , باید گفته شود که در تابستان اختلاف دامنه شبانه روزی دما در نزدیک به ساحل تغییر چندانی نسبت به زمستان ندارد و در حدود ۶ تا ۷ درجه تغییر می کند در صورتی که هر قدر از ساحل دور شویم این اختلاف افزایش یافته و به ۱۴ درجه می رسد در ارتفاعات نیز دامنه تغییرات دمای شبانه روز در حدود ۱۶ تا ۱۷ درجه می‏رسد .

۴-۷ -۱۷ رژیم فصلی دما در حوضه
در این حوضه به سبب موقعیت کوهستانی آن تقریباً حدود ۵ تا ۶ ماه از سال ارتفاعات حوضه زیر پوشش برفی قرار دارد که این عامل می تواند با مدیریت درست و برنامه ریزی منطقی در تأمین آب کشاورزی مورد نیاز در فصل بهار و تابستان در پایین دست که غالباً زیر کشت برنج قرار دارند از اهمیت قابل‏ توجهی برخوردار گردد. در جدول ذیل میانگین فصلی دما در حوضه آبریز گشت رودخان منعکس شده است .

جدول ۴-۱۷ رژیم فصلی و درصد فصل درجه حرارت حوضه آبریز گشت رودخان
تابستان
بهار
زمستان
پاییز
فصل
پارامتر
۶۳/۲۳
۵/۱۷
۱/۷
۹۳/۱۳
متوسط درجه حرارت به سانتیگراد
۰۱/۳۸
۱۵/۲۸
۴۳/۱۱
۴۱/۲۲
درصد
۱۶/۶۶
۸۴/۳۳
درصد ماههای سرد و گرم سال

با توجه به جدول فوق فصل تابستان با میانگین ۶۳/۲۳ درجه سانتیگراد بیشترین و زمستان با میانگین ۱/۷ درجه سانتیگراد کمترین میزان دما را شامل می شود بنابراین با توجه به جدول فوق می توان تشخیص داد که رژیم حرارتی حوضه از نوع رژیم مدیترانه ای است . زیرا حدود ۱۶/۶۶ درصد گرمای سالانه در ۶ ماه گرم سال و بقیه آن یعنی ۸۴/۳۳ درصد در ۶ ماه سرد سال رخ می‏دهد . نمودار زیر درصد فصلی درجه حرارت حوضه را به نمایش می گذارد که به راحتی قابل تشخیص می باشد .

نمودار۴- ۱۱رژیم فصلی و درصد فصلی متوسط دما حوضه گشت رودخان

۴-۷ -۱۸ تعداد روزهای یخبندان
تعداد روزهای یخبندان حوضه ۵/۲۸ روز در سال می باشد که دی ماه با ۱۱ روز بیشترین تعداد روز و آبان ۱/۰ کمترین روزهای یخبندان را دارا می باشند . در ضمن در ماههای مهر , فروردین , اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد و شهریور هیچگونه یخبندانی مشاهده نمی شود جدول زیر تعداد روزهای یخبندان را برحسب ماههای سال نشان داده و همچنین روزهای یخبندان را برحسب ماههای سال در نمودار زیر نشان می دهیم .

جدول ۴- ۱۸ تعداد روزهای یخبندان برحسب ماههای سال در حوضه گشت رودخان
سالانه
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
ماه

۵/۲۸
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۷/۴
۲/۱۰
۲/۱۱
۲/۲
۱/۰
۰
یخبندان

نمودار ۴ – ۱۲ روزهای یخبندان برحسب ماههای سال در حوضه گشت رودخان

۴-۷ -۱۹ رطوبت
رطوبت نسبی عبارت است از نسبت مقدار رطوبت موجود در هوا به حداکثر رطوبتی که هوا در آن درجه می تواند در خود جای دهد اطلاق می گردد و معمولاً‌به صورت درصد بیان می گردد.
اقلیم آسایش انسان به میزان زیادی تحت تاثیر مقدار رطوبت هوا قرار دارد. رطوبت نسبی هوا در میان تمامی پارامترهای رطوبت، معیار مناسبی است که با آن می توان شرایط رطوبت هوا را مورد سنجش قرار داد و تعیین نمود که هوا تا چه اندازه برای رسیدن به مرحله اشباع فاصله دارد.میانگین رطوبت نسبی حوضه گشت رودخان و نوسانات آن در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۴- ۱۹ میانگین رطوبت‏نسبی هر حوضه گشت رودخان
سالانه
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
ماه

۸۳
۸۵
۷۹
۷۹
۸۱
۸۳
۸۳
۸۶
۸۵
۸۴
۸۹
۸۶
۸۷
رطوبت