منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروبیوتیک، باکتری، لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروبیوتیک، باکتری، لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم
دسامبر 29, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra1--javid

2006). سالهاست که نقش لاکتوباسیلوس ها مانند سایر میکروارگانیسم های مفید مستقر در دستگاه گوارش، در کنترل و حفظ تعادل جمعیت میکروفلور روده با جلوگیری از جایگزینی و رشد میکروارگانیسم های بیماریزا، تقویت سیستم ایمنی مخاطی و سیستمیک بدن، افزایش قابلیت جذب مواد غذایی با تخمیر و تجزیه مواد غذایی، در روده و تولید ویتامین شناخته شده است ( دی دوارد و همکاران، 2002؛ سونگ و همکاران، 1999؛ آریسی و همکاران، 2004). و مطالعاتی در جهت بررسی نحوه شکل گیری و تغییر پروفیل نژادهای جایگزین شده این جنس در دستگاه گوارش، از بدو تولد نوزادان انجام می گیرد (آهرن و همکاران، 2005؛ دیکود و همکاران، 2007؛ وارد و همکاران، 2002؛ سونگ و همکاران، 1999). اطلاعات بدست آمده از کمیت و کیفیت حضور لاکتوباسیلوس های فلور طبیعی، به طور عمده از بررسی میکروفلور دهان و مدفوع بدست آمده است. درمورد شناسایی میکروفلور دهان تا نواحی فوقانی روده نیز با استفاده از تکنیک های نمونه‌برداری، اطلاعات نسبی فراهم شده است ولی مشکلات و محدودیت های موجود در نمونه برداری از محتویات و سطوح مخاطی ایلئوم، سکوم و کلون باعث شده که تخمین جمعیت لاکتوباسیلوس ها در این نقاط، درافراد سالم به سختی امکان پذیر باشد.
فلورطبیعی لاکتوباسیلوس، متأثر از سابقه ژنتیکی، عوامل فیزیولوژیک( سن، تغذیه وبیماری ) و عوامل محیطی ( منطقه جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی) می باشد. برای مثال، تفاوت درنوع گونه های جدا‌شده از دستگاه گوارش نوزادان و کودکان ژاپنی و غربی به تفاوت در نژاد آنها نسبت داده شده است (سونگ و همکاران، 1999). از نظر عوامل فیزیولوژیک، مطالعات نشان داده که از بدو تولد، لاکتوباسیلوس‌های منشأ گرفته از مخاط اندامهای تولید مثل مادر و محیط اطراف، در روده نوزاد جایگزین می شوند و با افزایش سن در طول دوره شیر خوارگی توسعه می یابند (آهرن و همکاران، 2005؛ میکلسار و همکاران، 2004). در طی این دوره نیز اطلاعات فراوانی از تفاوت میان فلور لاکتیکی نوازادان تغذیه شده با شیر مادر و شیر خشک فرموله، ارائه شده است (مونتزوریس و همکاران،2002). با ورود غذاهای جامد در رژیم غذایی کودک، پس از شش ماهگی، جمعیت و تنوع نژادهای لاکتوباسیلوس روند نزولی داشته ولی از سن یک سالگی مجددا افزایش می یابند (آهرن و همکاران، 2005). در همین حال، بعضی از مطالعات از ناپایداری فلور میکروبی روده در فاصله 12 تا 24 ماهگی گزارش داده اند (مارزوتو و همکاران، 2006). از نظر عوامل محیطی و نحوه زندگی، نشان داده شده است که جمعیت و تنوع گونه های لاکتوباسیلوس، در کودکان کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ببیشتراست (دیکود و همکاران، 2007).
شایع ترین سویه های جدا شده از دستگاه گوارش انسان متعلق به گونه های لاکتوباسیلوس‌اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس گسری و لاکتوباسیلوس کریسپاتوس و لاکتوباسیلوس جانسونی، لاکتوباسیلوس سالیواریوس36، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، لاکتوباسیلوس پاراکازئی، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس رئوتری و لاکتوباسیلوس برویس37 می باشند (میکلسار و همکاران، 2004؛ مولین، 2001؛ سونگ و همکاران، 1999؛ والتر و همکاران، 2000). اخیرا گزارش هایی از جداسازی مکرر گونه های دیگری از لاکتوباسیلوس، از فلور طبیعی انسان ارائه شده است از جمله آن ها می توان به لاکتوباسیلوس مینوتوس38، لاکتوباسیلوس لیشمانی39 و لاکتو باسیلوس روگوزا40 اشاره نمود. شایان ذکر است که گونه هایی از لاکتوباسیلوس مانند لاکتوباسیلوس بولگاریگوس که به کشت آغازگر در محصولات لبنی شناخته شده اند، تنها در موارد نادری از فلور طبیعی افراد اروپای شرقی ایزوله شده اند. مطالعات دقیقی که در آن ها از روشهای مولکولی بهره جسته اند، از عدم حضور این گونه در مدفوع افراد مصرف کننده، گزارش کرده اند. بر این اساس، به باور بسیاری از محققان، این مسئله خود نشانگر این است که اگر چه لاکتوباسیلوس ها تشکیل دهنده بخشی از فلور دستگاه گوارش هستند، تنها گونه های مشخصی از این جنس قابلیت سازگاری، بقاء و استقرار در محیط فوق را دارا هستند (دل کامپو، 2002).
2-3-2- جنس بیفیدوباکتریوم
میکرو ارگانیزم های پروبیوتیک دیگر، بیفیدوباکتریوم ها هستند. بیفیدوباکتریوم ها نیز گرم مثبت و میله ای شکل بوده، اما به شدت غیر هوازی هستند. این باکتری ها می توانند در 5/8-5/4 =pH رشد کنند بیفیدوباکتریوم ها به طور فعال کربوهیدرات ها را تخمیر کرده و اساساً تو لید اسید استیک و اسید لاکتیک به نسبت 3:2 (حجمی/ حجمی) می کنند، اما تولید دی اکسید کربن، اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک نمی‌کنند.
شناخته شده ترین گونه های بیفیدو باکتریوم ها که به عنوان پروبیوتیک استفاده می شوند، شامل بیفیدوباکتریوم ادوله سنتیس41، بیفیدوباکتریوم انیمالیس42، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم43، بیفیدوباکتریوم برو44، بیفیدوباکتریوم اینفنتیس45، و بیفیدوباکتریوم لانگوم46 می باشند (لیونگ و همکاران، 2009).

2-3-3- عوامل تاثیر گذار در گزینش پروبیوتیک ها
یک پروبیوتیک برای داشتن آثار مفید بر میزبان باید دارای ویژگی های خاص باشد. نخست اینکه خصوصیات تکنولوژیکی خوبی داشته باشد به طوری که بتوان آن را بدون کاهش امکان زنده مانی، خواص عملکردی و ایجاد طعم و بافت نامطلوب در فراورده های غذایی استفاده نمود. همچنین بتواند در حین عبور از دستگاه گوارش زنده مانده و به محل مورد نظر رسیده و در محیط روده قادر به فعالیت باشد. در انتخاب میکرو
ارگانیزم های پروبیوتیک جهت تولید فراورده های فراسودمند، جنبه های ایمنی، عملکردی و تکنولوژیکی مد نظر می باشند از این رو.به لحاظ ایمنی باید:
الف) بیماری زا و مسمومیت زا نبوده و به گروه ترکیبات GRAS47 تعلق داشته باشند (شرط ضروری). در اصطلاح گفته می شود که پروبیوتیک ها باید دارای تاریخ مصرف ایمن48 یا تاریخ ایمنی49 باشند.
سنجش ایمنی این باکتری ها از طریق بررسی فعالیت متابولیک آن ها در فراورده و بدن و عفونت‌ها و بیماری ها و اثرات متقابل ژنتیکی50 احتمالی بین پروبیوتیک ها و سایر ریز زنده های روده ای صورت می‌گیرد. بسیاری از شواهد نشان داده اند که مصرف پروبیوتیک ها به میزانcfu/gr 1012نیز اثرات بیماری زا و مسمومیت زا را در بر ندارند.
ب) اثرات سودمند آن ها در ارتباط با سلامت موجودات زنده بر اساس آزمایشاتی که در شرایط درون زیست51 (ترجیحاً) یا برون زیست52 صورت گرفته است، یا از طریق ارزیابی آماری جامعه انسانی به اثبات رسیده باشد.
پ) ترجیحاً از اعضای فلور طبیعی بدن انسان بوده یا به عبارت دیگر خاستگاه انسانی53 داشته باشد تا از اثرات سودمند آن در مورد انسان اطمینان حاصل شود. خاستگاه انسانی داشتن به ویژه بر ضریب اطمینان شاخص های قابلیت چسبندگی پروبیوتیک ها به سلول های بدن و سازگاری داشتن با شرایط بدن و سایر گونه ها و سرکوب کردن باکتری های مضر می افزاید.
ت) به شیره معده54، pH و اسید آن (برای سالم گذشتن از معده)، نمک ها و املاح صفراوی(برای سالم گذشتن از روده کوچک) و همچنین آنزیم های گوارشی نظیر لیزوزیم بزاق تا حد امکان مقاوم باشند. مقاومت لاکتوباسیلوس های پروبیوتیک و بیفیدوباکتریوم ها به اسید معده و صفرا مطلوب است. دو شرط اخیر تضمین کننده رسیدن سلول زنده پروبیوتیک به مقدار فراوان به محیط روده اند.
ث) از قابلیت چسبندگی55 مطلوب به سلول های اپی تلیال56 برخوردارباشند. این ویژگی شرط اساسی استقرار پروبیوتیک ها در نواحی مختلف بدن و عامل با اهمیت لازم برای رقابت با باکتری های مضر است. گزارش شده است که چسبندگی سلول های پروبیوتیک به سلول های جدار روده از طریق پروتئین ها و کربوهیدرات های سطح سلول باکتری و گلیکوپروتئین های جدار روده انجام می شود.
ج) قابلیت تکثیر سریع و پرگنه سازی57 بالا از خود نشان دهند. این ویژگی در رقابت موفقیت آمیز پروبیوتیک ها با باکتری مضر روده اهمیت تعیین کننده دارد.
چ) از فعالیت پادیاری یا تضاد زیستی بالا در برابر باکتری های مضر، به ویژه باکتری های مضر روده‌ای نظیر هلیکوباکتر پیلوری58، گونه های مختلف جنس سالمونلا59، لیستریا مونوسیتوژنس60، کلستریدیوم دی‌فیسیل61 و گونه های مختلف جنس های باسیلوس و آنتروکوکوس62 برخوردار باشند و به خوبی با آن ها به رقابت بپردازند.
ح) به پادزیست ها (آنتی بیوتیک ها) مقاوم باشند. به طور کلی، پروبیوتیک ها از مقاومت نسبی به پادزیست ها برخوردارند. مقاومت این باکتری ها به پادزیست ها ممکن است از ترشح آنزیم های شکننده مولکول های پادزیست و یا ساختار ویژه پپتیدوگلیکانی دیواره اسکلتی سلول های باکتری ناشی شود.
خ) به باکتری فاژها مقاوم باشند این ویژگی در هر دو محیط بدن و فراورده های غذایی حائز اهمیت است.
پایداری و فعالیت خوب پروبیوتیک ها به عنوان عوامل مهمی برای عملکرد بهینه آن ها در نظر گرفته می شود، اما تعدادی از مطالعات نشان داده که پروبیوتیک های غیر زنده نیز می توانند اثرات مفیدی نظیر تقویت سیستم ایمنی و پیوند با مواد سرطان زا داشته باشند. برای دستیابی به موفقیت در زمینه افزایش مصرف غذاهای فراسودمند پروبیوتیک، لازم است صنعت غذا رضایت مصرف کنندگان را فراهم سازد. از این رو همه غذاهای پروبیوتیک باید حاوی تعداد مشخصی از نژادهای پروبیوتیک در طی ماندگاری باشند. قبل از اینکه یک گونه پروبیوتیک بتواند به مصرف کننده منتقل شود باید تحت شرایط صنعتی قابل تولید بوده و در طی ذخیره سازی به صورت منجمد یا لیوفیلیزه شده، همچنین در ماده غذایی که به آن اضافه می‌شود، زنده مانده و عملکرد خود را حفظ نموده و در ماده غذایی ایجاد طعم و بافت نامطلوب نکند.
د) از خواص فن آوری مطلوب در تولید کشت های میکروبی (به صورت خشک شده انجمادی یا لیوفیلیزه شده، انجماد شدید یا خشک شده پاششی) و نیز فراورده های غذایی و دارویی گوناگون برخوردار باشند. خواص فن آوری، قابلیت زیستی63 بالا در فراورده تا لحظه مصرف وابسته به شرایط فراورده، رشد‌کردن سریع در ماده غذایی (تعیین کننده زمان تخمیر) و عدم ایجاد بد طعمی64 و بد بافتی65 در فراورده ی نهایی را شامل می شود. افزون برموارد یاد شده، ارزش اقتصادی یا هزینه بری محصولات تولید شده پروبیوتیک نیز حائز اهمیت است (مرتضویان و سهراب وند، 1385؛ سارلا و همکاران، 2000).

2-3-4- اثرات تغذیه ای و سلامت بخشی پروبیوتیک ها
موسسه بین المللی علوم زیستی اروپا66 ، پروبیوتیک ها را به عنوان میکروب های زنده ای که مصرف آن ها سلامتی میزبان را بهبود می بخشند، تعریف کرده اند. برای رسیدن به این اهداف باید ایمنی و کارایی هر‌گونه پروبیوتیکی در هر محصولی به صورت علمی ثابت گردد. نشان دادن اثرات سلامت بخش شامل تحقیق در مورد مکانیسم عمل و مطالعات بالینی بر روی انسان است. مؤسسه مذکور غذاهای پروبیوتیک را به صورت زیر تعریف کرده است: غذاهای پروبیوتیک غذاهای فراسودمندی هستند که علاوه بر ارزش تغذیه ای، دارای یک یا چند اثر سلامت بخش در بدن انسان باشند و یا خطر ابتلا به بیماری ر
ا کاهش دهند.این دو تعریف اساس ارزیابی اثرات سلامت بخش پروبیوتیک ها می باشد (همایونی راد، 1387).
مدارک علمی زیادی در تأیید این نظریه که حفظ میکروفلور روده که توسط پروبیوتیک ها ایجاد می‌شود، می تواند باعث حفاظت در مقابل ناهنجاری های دستگاه گوارش نظیر عفونت های گوارشی، بیماری التهاب روده و حتی سرطان شود وجود دارد. استفاده از کشت باکتریایی پروبیوتیک منجر به تحریک رشد میکروارگانیزم های مفید، کاهش جمعیت باکتری های خطرناک و کمک به مکانیسم های دفاعی طبیعی بدن می شود (آنال و همکاران، 2007؛ سارلا و همکاران، 2000).
همچنین مکانیزم اثر ضد پاتوژنی پروبیوتیک ها ممکن است به علت کاهش pH روده کوچک که در اثر تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر نظیر اسید استیک، اسید لاکتیک و اسید پروپیونیک اتفاق می افتد، خارج کردن عناصر ضروری مغذی از دسترس پاتوژن ها، تغییر پتانسیل ردوکس محیط و تولید پراکسید هیدروژن، باکتریوسین و سایر مواد بازدارنده رشد باشد (سارلا و همکاران، 2000).

2-3-4-1- خواص پادجهش زا67و پادسرطان زا68
مهمترین ساز و کارهای پروبیوتیک در این ارتباط را که تاکنون مورد شناسایی قرار گرفته است می‌توان به شرح زیر طبقه بندی و توصیف کرد (مرتضویان و سهراب وند، 1385؛ هاریسون، 1956).
الف) اتصال ترکیبات جهش زا و سرطان زا به سلول های باکتری و ممانعت از جذب آنها به بدن
ب) جذب و تجزیه ترکیبات جهش زا و سرطان زا یا ترکیبات پیش جهش زا69 و پیش سرطان زا70
پ) کاهش فعالیت آنزیم های مدفوعی
ت) مهار کردن باکتری های مضر روده
ث) تحریک و تقویت سیستم ایمنی بدن
ج) متابولیت های ترشح شده پروبیوتیک ها
چ) کاهش اسیدهای صفراوی محلول
ح)ایجاد پوشش پرگنه ای محافظ بر سطح روده

2-3-4-2- تحریک، تقویت و تنظیم سیستم ایمنی
علت تحریک و تقویت سیستم ایمنی بدن با پروبیوتیک ها، ترکیبات دیواره سلولی این باکتری ها عنوان شده است. در عین حال عقیده بر آن است که این ریززنده ها نیز ممکن است برخی از موارد سیتوپلاسمی فعال‌گر سیستم ایمنی باشند. باکتری هایی که شخص را از خواص سودمند ایمن سازی برخوردار می سازند، در اصطلاح”ایمنی- بخش”71 نامیده می شوند (مرتضویان و سهراب وند، 1385).

2-3-4-3- خواص پاد عفونتی72
پروبیوتیک ها قادرند از طریق سرکوب کردن و مهار نمودن ریززنده های مضر، نقش های پیشگیری کننده و درمانی بر انواع عفونت ها داشته باشند. نقش سرکوب کنندگی پروبیوتیک ها را در اصطلاح، با عبارت “باکتری در برابر باکتری”73 بیان می کنند و معنای آن این است که باکتری های زیان بخش توسط موجوداتی از جنس خود مهار می شوند. گزارش شده است که لاکتوباسیلوس های پروبیوتیک از اثر بازدارندگی بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس74، کلی فرم75 و سودوموناس آئروژینوزا 76برخوردار هستند. مصرف لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به صورت فراورده های شیر اسیدوفیلوس و شیر بیفیدوس سبب بهبود عارضه زود-تحریکی روده ای(IBS)77 ،بدهضمی بدون زخم و یبوست78 می‌شود.شواهد نشان داده اند که تخفیف و درمان تمامی انواع اسهال با مصرف پروبیوتیک ها امکان پذیر است. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم مانع ایجاد اسهال ناشی از مصرف پادزیست در نتیجه رشد هلیکو باکترپیلوری می شوند (مرتضویان و سهراب وند، 1385؛ لی و سالمینن

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *