منابع پایان نامه ارشد درمورد 1.097، 1.098، 1.019، (f)

منابع پایان نامه ارشد درمورد 1.097، 1.098، 1.019، (f)
دسامبر 30, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra2--javid

ل پیوند(Å)
1.099
1.097
1.097
1.097
1.097
1.098
1.098
C(2)-H(1)
1.526
1.528
1.524
1.525
1.525
1.526
1.520
C(3)-C(2)
1.515
1.525
1.5
1.520
1.521
1.514
1.520
C(4)-C(2)
1.097
1.097
1.101
1.098
1.098
1.098
1.097
H(5)-C(2)
1.525
1.498
1.522
1.522
1.519
1.523
1.522
C(6)-C(3)
1.097
1.097
1.097
1.097
1.097
1.098
1.097
H(7)-C(3)
1.097
1.097
1.096
1.097
1.098
1.097
1.098
H(8)-C(3)
1.218
1.195
1.204
1.218
1.218
1.218
1.218
O(9)-C(4)
1.528
1.523
1.522
1.533
1.533
1.526
1.533
C(4)-C(10)
1.218
1.195
1.204
1.207
1.208
1.358
1.205
O(11)-C(6)
1.357
1.420
1.347
1.356
1.357
1.358
1.361
O(12)-C(6)
1.483
1.451
1.443
1.454
1.453
1.473
1.453
N(13)-C(10)
1.098
1.099
1.099
1.1
1.1
1.094
1.100
H(14)-C(10)
1.093
1.099
1.1
1.098
1.099
1.097
1.099
H(15)-C(10)
0.97
0.97
0.97
0.975
0.972
0.971
0.97
H(16)-O(12)
1.022
1.019
1.017
1.019
1.019
1.026
1.019
H(17)-N(13)
1.027
1.069
1.017
1.019
1.019
1.022
1.019

H(18)-N(13)
4-3) محاسبات طول پیوند

(h)
(g)
GLY
طول پیوند(Å)
1.212
1.213
1.211
C(2)-O(1)
1.353
1.347
1.352
O(3)-C(2)
1.512
1.517
1.515
C(4)-C(2)
0.975
0.975
0.975
H(5)-O(3)
1.456
1.456
1.455
N(6)-C(4)
1.097
1.103
1.096
H(7)-C(4)
1.104
1.096
1.107
H(8)-C(4)
1.016
1.018
1.016
H(9)-N(6)
1.018
1.019
1.018
H(10)-N(6)

طول پیوند O-H مربوط به گروه کربوکسیل در ساختارهای (a)، (b)، (d)، (e) و (f) تغییری نمی کند ولی در ساختار (c) طول پیوند O-H اندکی افزایش می یابد.
طول پیوند N-H مربوط به گروه آمینی در ساختارهای (a) و (f) افزایش می یابد به عنوان مثال طول پیوند N-H در مولکول 5-آمینولوولینیک اسید برابر Å 019/1 است که این مقدار در ساختار (e) و (f) به ترتیب برابر Å 069/1 و 022/1 می باشند.
طول پیوند C=O مربوط به گروه کربوکسیل در ساختارهای (b)، (c) و (d) تقریباً ثابت ولی در ساختار (e) اندکی کاهش و در ساختارهای (a) و (f) افزایش یافته است. طول پیوند C=O در مولکول 5-آمینولوولینیک اسید برابر Å 205/1 است در صورتی که این مقدار در ساختارهای (a) و (f) به ترتیب برابر A° 358/1 و 218/1 است. به عبارت دیگر کم ترین و بیشترین طول پیوند C=O به ترتیب در ساختار(e) و (a) مشاهده می شود.
طول پیوند C=O مربوط به گروه کربونیل در ساختار (d) و (e) اندکی کاهش یافته است.
4-4) محاسبات زاویه
زاویه پیوند عبارت از زاویه داخلی حاصل از تقاطع دو خط است که از هسته اتم مرکزی به هسته های دو اتم متصل شده به آن ترسیم می گردد. چون اتم ها دائماً در حال نوسان هستند بنابرین، زاویه پیوند همانند طول پیوند متغیر می باشد. (جداول4-6 و 4-7)

(f)
(e)
(d)
(c)
(b)
(a)
AVA

زاویه پیوند
109.251
110.670
111.311
111.121
110.829
109.891
110.027
C(3)-C(2)-H(1)
108.083
108.992
108.824
109.587
109.560
108.568
108.805
C(4)-C(2)-H(1)
113.505
112.173
114.818
113.187
112.790
113.039
112.972
C(4)-C(2)-C(3)
104.638
105.084
103.918
104.594
104.659
104.507
104.550
H(5)-C(2)-H(1)
111.381
110.667
110.416
109.655
109.991
111
110.699
H(5)-C(2)-C(3)
109.551
108.991
106.902
108.305
108.674
109.460
109.431
H(5)-C(2)-C(4)
111.601
111.644
112.144
112.518
112.529
111.856
112.422
C(6)-C(3)-C(2)
109.744
111.366
110.735
109.764
109.946
110.549
109.988
H(7)-C(3)-C(2)
108.764
108.757
108.430
108.928
109.022
110.549
109.139
H(7)-C(3)-C(6)
110.733
111.371
110.734
110.771
110.527
109.991
110.399
H(8)-C(3)-C(2)
109.847
108.760
108.808
109.277
109.161
109.112
109.252
H(8)-C(3)-C(6)
105.967
104.663
105.715
105.315
105.395
105.671
105.391
H(8)-C(3)-H(7)
123.732
121.741
123.347
122.481
122.040
123.178
122.158
O(9)-C(4)-C(2)
116.642
116.792
118.630
116.760
116.873
116.610
116.883
C(10)-C(4)-C(2)
119.622
121.465
118.021
120.758
121.086
120.210
120.977
C(10)-C(4)-O(9)
124.213
129.768
123.640
124.495
124.567
124.408
124.804
O(11)-C(6)-C(3)
115.466
111.909
123.070
115.305
115.671
115.321
115.181
O(12)-C(6)-C(3)
120.310
118.322
121.288
120.195
119.758
120.267
120.014
O(12)-C(6)-O(11)
111.475
115.826
117.652
115.806
115.886
112.076
115.890
N(13)-C(10)-C(4)
108.581
108.218
107.483
107.422
107.655
111.452
107.763
H(14)-C(10)-C(4)
108.383
109.423
110.101
109.263
109.320
109.117
109.315
H(14)-C(10)-N(13)
112.003
108.227
106.439
108.985
108.746
109.492
108.668
H(15)-C(10)-C(4)
109.586
102.429
109.679
109.650
109.557
107.555
109.521
H(15)-C(10)-N(13)
106.624
105.178
104.658
105.166
105.121
106.940
105.131
H(15)-C(10)-H(14)
110.541
108.768
111.486
110.708
110.441
110.410
110.120
H(16)-O(12)-C(6)
109.633
108.906
110.857
108.645
108.593
108.708
108.799
H(17)-N(13)-C(10)
107.177
108.911
110.961
108.186
108.878
109.992
108.557
H(18)-N(13)-C(10)
104.697
104.596
106.441
104.275
104.524
105.124
104.437
H(18)-N(13)-H(17)

(h)
(g)
GLY

زاویه پیوند
111.708
110.957
111.828
O(3)-C(2)-C(4)
125.328
126.068
125.006
O(1)-C(2)-C(4)
122.903
122.959
123.116
O(1)-C(2)-O(3)
106.166
107.152
106.213
C(2)-O(3)-H(5)
106.240
105.938
106.135
H(7)-C(4)-H(8)
115.347
109.468
115.518
N(6)-C(4)-H(8)
110.711
115.564
110.720
N(6)-C(4)-H(7)
105.473
107.585
105.616
C(2)-C(4)-H(8)
108.424
106.598
108.723
C(2)-C(4)-H(7)
110.293
111.276
109.812
C(2)-C(4)-N(6)
107.833
106.376
107.815
H(9)-N(6)-H(10)
109.175
110.330
108.801
C(4)-N(6)-H(10)
109.941
109.569
110.3
C(4)-N(6)-H(9)

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *