منابع پایان نامه با موضوع مقدار خطا

چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۸۹/۱)۰۲/۸۵
(۶۲/۰)۶۷/۹۸
(۲۱/۲)۳/۵
(۲۴/۰)۸۵/۰-
۹۲/۰
۰۰۰۱/۰
پنبه
(۸۱/۰)۰۴/۹۰
(۳۲/۰)۷۳/۹۸
(۵/۰)۰۳/۱
(۰۹/۰)۴۷/۰-
۹۵/۰
۰۰۰۱/۰
ذرت
(۲۶/۲)۹۵/۸۰
(۳/۰)۵۳/۹۸
(۵۳/۵)۶۱/۱۳
(۱/۰)۷/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
سویا
(۰۳/۳)۷۴/۷۹
(۳/۰)۱۴/۹۹
(۶۶/۹)۹۳/۱۹
(۱/۰)۶۹/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
آفتابگردان
(۷۶/۲)۷۷/۷۲
(۳۲/۰)۹۲/۹۸
(۴۷/۵)۳۴/۱۸
(۰۸/۰)۷۸/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای ۵ درصد می باشند.

تاثیر آپیروس بر طول ریشه
نتایج شکل ۴-۱۱ منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی۲۵ درصد خاک برگ و جدول ۴-۸ مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک حاوی ۲۵ درصد خاک برگ، بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب مربوط به گیاهان برنج، پنبه، آفتابگردان، ذرت و سویا با دز ۹۸/۰، ۶۹/۱، ۳۹/۲، ۴۸/۲ و ۶۶/۵ گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه در گیاه برنج با دز ۹۸/۰ گرم ماده موثره آپیروس در هکتار مشاهده گردید. سویا با دز ۶۶/۵ گرم ماده موثره آپیروس در هکتار از تحمل بیشتری نسبت به سایر گیاهان برخوردار بود.
نتایج شکل ۴-۱۲ منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی۵۰ درصد خاک برگ و جدول ۴-۹ مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک حاوی ۵۰ درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، ذرت، پنبه، برنج و سویا با دز ۴۵/۲، ۴۷/۳، ۶۷/۵، ۴۵/۷ و ۱۷/۱۰ گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه در گیاه آفتابگردان با دز ۴۵/۲ گرم ماده موثره آپیروس در هکتار مشاهده شد که در مقایسه با خاک دارای ۲۵ درصد ماده آلی در کاهش ۵۰ درصدی (EC50) طول ریشه در خاک حاوی ۵۰ درصد ماده آلی با دز ۴۵/۷ گرم ماده موثره آپیروس تفاوت معنی داری از خود نشان داد. سویا با دز ۱۷/۱۰ گرم ماده موثره آپیروس در هکتار برای کاهش ۵۰ درصدی طول ریشه در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ از تحمل بالاتری برخوردار بود. در واقع با افزایش مقدار ماده آلی خاک دز لازم جهت کاهش ۵۰ درصدی طول ریشه سویا افزایش معنی داری می یابد.
نتایج شکل ۴-۱۳ منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی۷۵ درصد خاک برگ و جدول ۴-۱۰ مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک حاوی ۷۵ درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان ذرت، برنج، پنبه، آفتابگردان و سویا با دز ۰۶/۷، ۷/۷، ۵۹/۹، ۸۶/۱۰ و ۲۱/۱۱ گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه مربوط به گیاه ذرت بود و بیشترین تحمل را نیز گیاه سویا داشت. با افزایش مقدار ماده آلی در خاک از ۲۵ درصد به ۵۰ و ۷۵ درصد دز لازم برای کاهش ۵۰ درصدی طول ریشه برنج تفاوت معنی داری پیدا کرد. در پنبه با افزایش ماده آلی از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما با افزایش مقدار ماده آلی به ۷۵ درصد تفاوت معنی دار شد و دز لازم برای کاهش ۵۰ درصدی طول ریشه افزایش چشم گیری یافت.
در ذرت با افزایش مقدار ماده آلی از ۲۵ به ۵۰ درصد، در کاهش طول ریشه تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما با افزایش مقدار ماده آلی به ۷۵ درصد این تفاوت معنی داری گردید و مقدار دز لازم جهت کاهش ۵۰ درصدی طول ریشه در ذرت افزایش یافت. رشد ریشه گیاه سویا با افزایش مقدار ماده آلی از ۲۵ به ۵۰ درصد تفاوت معنی داری نداشت اما با افزایش مقدار ماده آلی از ۲۵ به ۷۵ درصد این تفاوت معنی دار شد. طول ریشه آفتابگردان نیز با افزایش مقدار ماده آلی از ۲۵ به ۵۰ درصد تفاوت معنی داری نداشت اما با افزایش ماده آلی به ۷۵ درصد تفاوت معنی دار شد و مقدار دز لازم جهت کاهش ۵۰ درصدی طول ریشه افزایش چشمگیری یافت. به طور کلی در تمامی گیاهان مورد آزمایش میزان تاثیر ماده آلی خاک جهت افزایش دز لازم برای کاهش ۵۰ درصدی طول ریشه گیاهان از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما با افزایش میزان مواد آلی خاک از ۲۵ به ۷۵ درصد تفاوت معنی داری در کاهش طول ریشه مشاهده گردید که نمایان گر تحمل این گیاهان با وجود ماده آلی بیشتر در خاک نسبت به سم آپیروس می باشد. ایزدی و همکاران(۱۳۸۷) گزارش کردند مصرف آپیروس در رشد ریشه اثر سوء دارد و با افزایش مقدار ماده آلی خاک تاثیر منفی آپیروس کاهش می یابد.

شکل۴-۱۱:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آپیروس در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ

جدول ۴-۸: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۳۶/۲)۸۹/۶۸
(۱۵/۱)۲۱/۹۷
(۳۹/۰)۹۸/۰
(۱/۰)۵۳/۰-
۹۵/۰
۰۰۰۱/۰
پنبه
(۹۳/۲)۸۳/۶۲
(۱۴/۱)۲۷/۹۸
(۵۹/۰)۶۹/۱
(۰۹/۰)۵۴/۰-
۹۶/۰
۰۰۰۱/۰
ذرت
(۲۴/۰)۵۳/۹۱
(۲۶/۰)۹۵/۹۸
(۲۵/۰)۴۸/۲
(۳۲/۰)۹/۱-
۹۶/۰
۰۰۰۱/۰
سویا
(۲۱/۰)۰۴/۷۸
(۵۱/۰)۴۵/۹۸
(۱۳/۲)۶۶/۵
(۱۱/۰)۶۶/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
آفتابگردان
(۴۵/۱)۷۷/۷۲
(۶۱/۰)۲۷/۹۸
(۴۶/۰)۳۹/۲
(۱/۰)۷/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای ۵ درصد می باشند.

شکل۴-۱۲:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آپیروس در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک
برگ
جدول ۴-۹: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۹۵/۱)۰۱/۸۳
(۳۹/۰)۲۱/۹۹
(۰۰/۳)۴۵/۷
(۱۲/۰)۶۸/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
پنبه
(۲۶/۳)۱۹/۶۸
(۶۷/۰)۷۸/۹۷
(۳۹/۲)۶۷/۵
(۰۹/۰)۵۷/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
ذرت
(۹۶/۰)۹۷/۸۸
(۳۳/۰)۵/۹۸
(۱۵/۱)۴۷/۳
(۱۶/۰)۷۲/۰-
۹۵/۰
۰۰۰۱/۰
سویا
(۰۱/۳)۳۳/۷۰
(۶۳/۰)۷۴/۹۸
(۰۲/۳)۱۷/۱۰
(۱۳/۰)۸۶/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
آفتابگردان
(۵۵/۴)۶۳/۴۵
(۱۵/۱)۳۹/۹۸
(۰۴/۱)۴۵/۲
(۰۶/۰)۴۵/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰

شکل۴-۱۳:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آپیروس در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ

جدول ۴-۱۰: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۹۷/۰)۷۱/۸۳
(۳۶/۰)۵۹/۹۸
(۲۵/۱)۷/۷
(۱۷/۰)۱۶/۱-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
پنبه
(۸۴/۲)۰۴/۷۴
(۵۲/۰)۱۴/۹۸
(۵/۳)۵۹/۹
(۱۱/۰)۷۳/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
ذرت
(۰۹/۲)۶۷/۷۵
(۴۹/۰)۱/۹۸
(۰۶/۲)۰۶/۷
(۱۱/۰)۷۶/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
سویا
(۳۸/۲)۶۴/۷۶
(۴۴/۰)۸۴/۹۸
(۴۳/۳)۲۱/۱۱
(۱۲/۰)۸۲/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
آفتابگردان
(۵۳/۳)۴/۷۳
(۵۲/۰)۳۶/۹۸
(۲۷/۵)۸۶/۱۰
(۱۱/۰)۶۴/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای ۵ درصد می باشند.

تاثیر آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی
نتایج شکل ۴-۱۴ و منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی ۲۵درصد خاک برگ و جدول ۴-۱۱ مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ، بیشترین کاهش وزن اندام هوایی به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، برنج، سویا، ذرت و پنبه مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش آتلانتیس می باشد. دز موثر برای ۵۰ درصد (Ec50) کاهش وزن اندام هوایی آفتابگردان، برنج، سویا، ذرت و پنبه به ترتیب ۵۱/۰، ۵۳/۱، ۵۴/۴، ۳/۱ و ۵۲/۳ گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک حاوی ۲۵ درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی در گیاه آفتابگردان با دز ۵۱/۰ گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار مشاهده گردید. سویا با دز ۵۴/۴ گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار از تحمل بیشتری در کاهش ۵۰ درصدی وزن اندام هوایی نسبت به سایر گیاهان برخوردار بود. بین گیاه ذرت و برنج تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتایج شکل ۴-۱۵ منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ و جدول ۴-۱۲ مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی به ترتیب در گیاهان برنج، آفتابگردان، سویا، پنبه و ذرت مشاهده گردید که مقدار دز موثر برای کاهش ۵۰ درصدی وزن اندام هوایی به ترتیب ۸۲/۱، ۹/۰، ۵۶/۳، ۶۸/۲ و ۶/۳ گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی در گیاه آفتابگردان با دز ۹/۰ گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت بالای این گیاه نسبت به آتلانتیس می باشد. سویا با دز ۵۶/۳ گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار بیشترین تحمل را در کاهش وزن اندام هوایی داشت. با افزایش مقدار ماده آلی خاک از ۲۵ به ۵۰ درصد، ذرت تفاوت معنی داری از خود نشان داد در حالی که پنبه تفاوت معنی داری از خود نشان نداد و افزایش ماده آلی تاثیری در کاهش وزن اندام هوایی نداشت. برنج نیز با افزایش مقدار ماده آلی خاک تفاوت معنی داری نداشت.
نتایج شکل ۴-۱۶ منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ و جدول ۴-۱۳ مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی به ترتیب در گیاهان برنج، سویا، آفتابگردان، ذرت و پنبه مشاهده گردید. دز موثر برای کاهش ۵۰ درصدی وزن اندام هوایی به ترتیب ۲۷/۲، ۶۶/۳، ۴۶/۱، ۱۸/۳ و ۷۹/۲ گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی در گیاه آفتابگردان با دز ۴۶/۱ گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار مشاهده گردید که در مقایسه با خاک حاوی ۲۵ و ۵۰ درصد خاک برگ تفاوت معنی داری داشت در واقع با افزایش مقدار ماده آلی خاک از ۲۵ به ۷۵ درصد دز لازم برای کاهش ۵۰ درصدی(EC50) وزن اندام هوایی به ۳ برابر افزایش یافت که نشان دهنده تاثیر مقدار ماده آلی خاک در حساسیت گیاه به آتلانتیس می باشد. در برنج، پنبه، ذرت و سویا تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد حساس ترین گیاه نسبت به کاهش وزن اندام هوایی در آتلانتیس آفتابگردان و متحمل ترین گیاه سویا بود.

شکل ۴-۱۴: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آتلانتیس در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ

جدول ۴-۱۱: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۶/۰)۷۵/۸۲
(۵۳/۰)۵۴/۹۹
(۲/۰)۵۳/۱
(۱۱/۰)۹۸/۰-
۹۷/۰
۰۰۰۱/۰
پنبه
(۳۳/۰)۲۲/۹۱
(۱۴/۰)۵۷/۹۹
(۴۴/۰)۵۲/۳
(۰۶/۰)۸۳/۰-
۹۹/۰
۰۰۰۱/۰
ذرت
(۱۹/۰)۳۷/۸۷
(۲۸/۰)۱۷/۹۹
(۰۷/۰)۳/۱
(۱۵/۰)۷۴/۱-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
سویا
(۵۷/۰)۶۲/۸۴
(۱۹/۰)۹۶/۹۹
(۵۵/۰)۵۴/۴
(۰۴/۰)۷۵/۰-
۹۹/۰
۰۰۰۱/۰
آفتابگردان
(۵۷/۰)۲۵/۸۱
(۲۶/۰)۸۴/۹۹
(۰۶/
۰)۵۱/۰
(۰۵/۰)۵۶/۰-
۹۹/۰
۰۰۰۱/۰
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای ۵ درصد می باشند.

شکل ۴-۱۵: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آتلانتیس در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ

جدول ۴-۱۲: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۰۲/۱)۰۴/۷۸
(۵۱/۰)۲/۹۹
(۳۳/۰)۸۲/۱
(۰۸/۰)۷۱/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
پنبه
(۶۴/۰)۸۵/۸۸
(۳۸/۰)۰۵/۹۸
(۶۱/۰)۶۸/۲
(۱۶/۰)۹۱/۰-
۹۵/۰
۰۰۰۱/۰
ذرت
(۳۱/۰)۰۷/۹۲
(۲/۰)۸۲/۹۹
(۳۴/۰)۶/۲
(۱/۰)۹۶/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
سویا
(۶۷/۰)۹۱/۸۳
(۲۶/۰)۹۶/۹۹
(۵/۰)۵۶/۳
(۰۶/۰)۷۷/۰-
۹۹/۰
۰۰۰۱/۰
آفتابگردان
(۸۶/۰)۶۸/۸۳
(۴۸/۰)۴۹/۹۸
(۲/۰)۹/۰
(۱۱/۰)۶۶/۰-
۹۶/۰
۰۰۰۱/۰
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای ۵ درصد می باشند.

شکل ۴-۱۶: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آتلانتیس در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ

جدول ۴-۱۳: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۶۲/۰)۷/۸۲
(۴۴/۰)۲/۹۹
(۲۸/۰)۲۷/۲
(۱/۰)۹۷/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
پنبه
(۵۳/۰)۱۱/۸۹
(۲۶/۰)۶۵/۹۹
(۴۷/۰)۷۹/۲
(۰۹/۰)۸۱/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
ذرت
(۳۳/۰)۵۹/۸۸
(۲۵/۰)۴۲/۹۹
(۲۸/۰)۱۸/۳
(۱۲/۰)۲۴/۱-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
سویا
(۶۴/۰)۰۷/۸۴
(۳۲/۰)۷۱/۹۹
(۴۵/۰)۶۶/۳
(۰۸/۰)۹۲/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰
آفتابگردان
(۳۵/۰)۷۸/۸۸
(۴۸/۰)۱۳/۱۰۰
(۱۶/۰)۴۶/۱
(۲۵/۰)۶۲/۱-
۹۶/۰
۰۰۰۱/۰
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای ۵ درصد می باشند.

تاثیر آتلانتیس بر وزن خشک ریشه
نتایج شکل ۴-۱۷ منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ و جدول ۴-۱۴ مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن ریشه به ترتیب در گیاهان برنج، پنبه، سویا، آفتابگردان و ذرت مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی ریشه این گیاهان به علف کش آتلانتیس می باشد. دز موثر برای ۵۰ درصد (Ec50) کاهش وزن ریشه برنج، پنبه، سویا، آفتابگردان و ذرت به ترتیب ۹/۰، ۹۷/۰، ۰۴/۳، ۱۸/۰ و ۹۹/۰ گرم ماده موثره در هکتار می باشد.
نتایج شکل ۴-۱۸ منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی ۵۰

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *