پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه با موضوع مقدار خطا

دانلود پایان نامه

خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(82/1)81/56
(7/0)9/98
(23/0)35/1
(06/0)53/0-
99/0
0001/0>
پنبه
(85/2)44/51
(84/0)2/99
(87/0)36/3
(06/0)53/0-
98/0
0001/0>
ذرت
(06/1)13/86
(47/0)24/99
(95/1)86/7
(14/0)87/0-
96/0
0001/0>
سویا
(45/0)69/87
(67/0)06/98
(33/0)13/2
(29/0)49/1-
93/0
0001/0>
آفتابگردان
(34/1)86/59
(84/0)43/98
(4/0)13/3
(07/0)79/0-
98/0
0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-30: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ

جدول 4-27: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(09/2)12/61
(84/0)14/99
(7/0)17/3
(07/0)62/0-
98/0
0001/0>
پنبه
(05/2)03/62
(6/0)35/98
(6/0)41/2
(06/0)5/0-
98/0
0001/0>
ذرت
(5/1)03/77
(46/0)83/98
(12/2)95/8
(07/0)7/0-
98/0
0001/0>
سویا
(74/0)46/81
(77/0)92/98
(53/0)51/3
(19/0)2/1-
95/0
0001/0>
آفتابگردان
(25/2)9/55
(73/0)34/98
(07/1)09/5
(05/0)61/0-
98/0
0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-31: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سلسله مراتب، تلاش مضاعف

Leave a Reply