خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۸۲/۱)۸۱/۵۶
(۷/۰)۹/۹۸
(۲۳/۰)۳۵/۱
(۰۶/۰)۵۳/۰-
۹۹/۰
۰۰۰۱/۰>
پنبه
(۸۵/۲)۴۴/۵۱
(۸۴/۰)۲/۹۹
(۸۷/۰)۳۶/۳
(۰۶/۰)۵۳/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰>
ذرت
(۰۶/۱)۱۳/۸۶
(۴۷/۰)۲۴/۹۹
(۹۵/۱)۸۶/۷
(۱۴/۰)۸۷/۰-
۹۶/۰
۰۰۰۱/۰>
سویا
(۴۵/۰)۶۹/۸۷
(۶۷/۰)۰۶/۹۸
(۳۳/۰)۱۳/۲
(۲۹/۰)۴۹/۱-
۹۳/۰
۰۰۰۱/۰>
آفتابگردان
(۳۴/۱)۸۶/۵۹
(۸۴/۰)۴۳/۹۸
(۴/۰)۱۳/۳
(۰۷/۰)۷۹/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای ۵ درصد می باشند.

شکل ۴-۳۰: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ

جدول ۴-۲۷: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(۰۹/۲)۱۲/۶۱
(۸۴/۰)۱۴/۹۹
(۷/۰)۱۷/۳
(۰۷/۰)۶۲/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰>
پنبه
(۰۵/۲)۰۳/۶۲
(۶/۰)۳۵/۹۸
(۶/۰)۴۱/۲
(۰۶/۰)۵/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰>
ذرت
(۵/۱)۰۳/۷۷
(۴۶/۰)۸۳/۹۸
(۱۲/۲)۹۵/۸
(۰۷/۰)۷/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰>
سویا
(۷۴/۰)۴۶/۸۱
(۷۷/۰)۹۲/۹۸
(۵۳/۰)۵۱/۳
(۱۹/۰)۲/۱-
۹۵/۰
۰۰۰۱/۰>
آفتابگردان
(۲۵/۲)۹/۵۵
(۷۳/۰)۳۴/۹۸
(۰۷/۱)۰۹/۵
(۰۵/۰)۶۱/۰-
۹۸/۰
۰۰۰۱/۰>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای ۵ درصد می باشند.

شکل ۴-۳۱: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ