منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، پایان نامه، حقوق کیفری

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، پایان نامه، حقوق کیفری
نوامبر 28, 2018 No Comments دانشگاهی admin3

جرمی علیه اموال افراد صورت نگرفته است اما هیچ یک از دکترین علیرغم وقوع جرم بر علیه اموال، آن را در قالب جرایم علیه اموال بیان ننموده، و آن را جرمی برعلیه آسایش بیان نموده اند. چرا که در این جرم، اعتماد عمومی افراد که همان جامعه است، متضرر شده است.
علت دیگر انتخاب این موضوع، تازگی این موضوع و عدم سابقه کار تحقیقی و یا ارائه مقاله و پایان نامه، در این حوزه بوده است.علیرغم آنکه، این جرم قدمتی هشتاد و هشت ساله در نظام قانونگذاری ایران دارد، یعنی اولین قانونی که سوءاستفاده از سفید امضاء را جرم انگاری نمود، قانون مجازات عمومی 1304 بوده و قبل از آن یعنی در قانون جزای عرفی به این جرم اشاره ای نشده است. تا این که قانونگذار اسلامی مجدداً در سال 1362 مهر تأییدی بر مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفید امضاء زده است. و این امر در سال 1375 در قانون مجازات اسلامیتکرار گردیده است.مقاله یا کار تحقیقیچندانی در این حوزه،صورت نگرفته است.
هنگامی که سر فصل های کتاب درسی دانشگاهی را نگاه می کنیم، تعداد صفحاتی که پیرامون این جرم مطالبی را ارائه نمودهاند، از انگشتان یک دست هم تجاوز نمیکند، بنابراین سعی میگردد، با توجه به تازگی موضوع، همچنین کمبود منابع در این حوزه، با استفاده از دیدگاه های مختلف و ابزارهای حقوق کیفری، تحقیقی جامع آنهم در حد پایان نامه، تقدیم علما و فضلای علم حقوق که در مسیر پر پیچ و خم حق و حقیقت قدم می گذارند، نماییم.
1-3- بررسی متون
پژوهش هایی که راجع به سوءاستفاده از سفیدامضاء، صورت گرفته و یا منابعی که در این خصوص وجود دارد، بسیار محدود بوده و دکترین حقوق جزا، صرفاً در حوزه جرم خیانت در امانت، پژوهش های خویش را انجام داده و با توجه به آنکه، جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء، از صُور خاص جرم خیانت در امانت می باشد، با این فرض، که می توان جرم موصوف را از مصادیق جعل (از صور جرم جعل) آن هم از نوع جعل معنوی قرار داد، که در فصول بعدی در خصوص این ابهام، پاسخ لازم داده خواهد شد.علی الظاهر همان تحقیقات را کافی برای این جرم تصور نموده اند. اما باید گفت که، خلاف این باید تصور کرد. اینکه جرمی از خانواده جرم دیگر باشد، به معنای آن نیست، که تمام ارکان متشکله جرم اخیر، در آن جرم وجود خواهد داشت. بلکه صورت خاصی از جرمی بودن، نافی ارکان متشکله آن جرم نیست.
منابعی که می توان مطالبی را در راستای این تحقیق انجام داد، کتاب هایی هستند که در حوزه جرایم علیهاموالو مالکیتتوسط مؤلفین مختلفکه همه آنها از صاحب نظران اینرشته ازحقوق هستند گردآوری شده است. از جمله دکتر ولیدی، گلدوزیان، حبیب زاده، پیمانی ، آزمایش و… را می توان نام برد. درباره ویژگی اثر حاضر باید گفت که، تا حد امکان از منابع دست اول، و پانوشتها نیز تماماً ذکر گردیده به شکلیکه دانشجویان و علاقمندان به این گرایش درسی، میتوانند به راحتیاز طریق آدرسها ویادداشتها، به اصل متن و چگونگی استنتاج از متن، دسترسی پیدا کنند. بطور خلاصه، عمده بحث این تحقیق با الهام از
کتابهای حقوقدانان حقوق جزا، بررسی مفاهیم، شرایط تحقق آن جرم و…و یک مقایسهای بین قانون مجازات عمومی(1304) و قانون تعزیرات (1362)، با قانون فعلی (قانون مجازات اسلامی)، و تشابهات و تمایزات آن بیان خواهد شد.
کتاب حقوق جزای اختصاصی، تألیف دکتر گلدوزیان، دارای ارزش بالایی است که، نگارنده بیش از سایر کتب در حوزه حقوق، از آن بهره جسته است.
رویهمرفته، در این تحقیق سعیگردیده، که مسائل اخلاقی (مبنای فقهی)را درکنار مسائلحقوقی قرار داده، تا علیرغم آن ضرب المثل انگلیسی، که درد و خروار حقوق، یک مثقال اخلاق هم جای ندارد،خلافش ثابت شود. چرا که اخلاق سبب جرمانگاری این جرم گردیده است.
1-4- سؤالات تحقیق
مطالب این رساله پاسخ به این سوال اصلی است:
1-مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء در ماده 673ق.م.ا. چیست؟
2-جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول مرور زمان می گردد؟
3-چه ارتباطی بین جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و خیانت در امانت وجود دارد؟
1-5- فرضیه ها
پاسخ احتمالی به سوال های تحقیق، فرضیه های تحقیق را تشکیل می دهند.بنابراین می توان فرضیه ها را به شرح ذیل بیان نمود:
1-به نظر می رسد که اصطلاح، سوءاستفاده در متن ماده مارالذکر، از اطلاق برخوردار بوده و هم شامل خسارت مادی می شود و هم معنوی.(با الهام از قاعده اصولی، المطلقُ مادلُ علی شایع فی جنسه)
2-به نظر می رسد که جرم سوءاستفاده از سفید امضاء یا مهر،جرمی بازدارنده بوده، و با توجه به مقررات آئین دادرسی کیفری که صرفاً جرائم بازدارنده، مورد شمول مرور زمان قرار می گیرند، لذا این جرم بدلیل بازدارنده بودن آن،مشمول مرور زمان خواهد شد.
3-جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء از جمله صور خاص جرم خیانت در امانت است نه در حکم آن و دارای مجازات مجزا می باشد.
1-6-اهداف تحقیق
1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.
2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است.
1-7- روش و ماهیت پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه، مبتنی بر تحلیل محتوا خواهد بود.(رویکرد گفتمانی) که با اتکا بر رهیافت تفسیری است: روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی که اعم از کتابخانه ای و غیره می باشد. و ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه شامل،فیش برداری،بانک اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری خواهد بود.
1-8- سازماندهی پژوهش
موضوع پژوهش حاضر، سوءاستفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در نظام کیفری ایران بوده، که طی این بررسی، مطالب این پژوهش علاوه بر چکیده، مقدمه و… در پنج بخش، به شرح ذیل، تنظیم گردیده است. بخش اول، که تحت عنوان کلیات بوده، که شامل بیان مسئله، علل انتخاب موضوع، بررسی متون، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، روش و ماهیت و سازماندهی پزوهش می باشد، بخش دوم مفاهیم که شامل سه فصل که فصل اول آن در دو گفتار و دو مبحث که در مبحث اول، سه بند و در گفتار دوم، از دو مبحث که مبحث اول در سه بند، که در خصوص مفاهیم آن (واژه شناسی و تعاریف آن در قانون و…دیدگاه حقوقدانان)، مطالبی بیان و در فصل دوم، در دو گفتار و در رابطه با، مبنای جرم انگاری(مبنای فقهی،حقوقی و…) و در فصل سوم که در دو گفتار بوده در خصوص تاریخچه آن جرم، مطالبی را ارائه می نماید.
در بخش سوم، که در خصوص ارکان متشکله جرم سوءاستفاده می باشد، در سه فصل، که فصل اول در سه گفتار و دو مبحث، که در رابطه با، رکن قانونی جرم سوءاستفاده و تمایزات و تشابهات آن با قوانین سابق (ق.م.ع و ق.ت) و در فصل دوم،در پنج گفتار، که گفتار دوم، دارای یک مبحث، و گفتار سوم در شش مبحث و دو بند و گفتار چهارم در سه مبحث که در خصوص رکن مادی جرم سوءاستفاده(رفتار مرتکب، شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله و رابطه علیت) و فصل سوم در دو گفتار و دو مبحث
و آن هم در رابطه با رکن روانی جرم مذکور(علم مرتکب و…)،مطالبی ارائه می نماید.در بخش چهارم در ارتباط با ماهیت و مجازات،و چگونگی جبران خسارت جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء بوده که در دو فصل، که فصل اول آن در پنج گفتار و یک مبحث و سه بند که در خصوص ماهیت جرم سوءاستفاده (بازدارنده بودن) و در فصل دوم که در هفت گفتار، که در گفتار اول، دارای دو مبحث و در گفتار پنجم که دارای دو مبحث است،در ارتباط با مجازات جرم سوءاستفاده و موضوعات حواشی آن مثل تخفیف مجازات، تعلیق، آزادی مشروط، معاونت، تعدد در جرم، مطالبی ارائه می نماید.
در بخش پنجم که بعنوان آخرین بخش از این پایان نامه است، در خصوص ارتباط جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء با جرم خیانت در امانت بوده که در سه فصل که فصل اول آن ازشش گفتار که در خصوص عناصر متشکله جرم خیانت در امانت و فصل دوم آن از چهار گفتار و در موردبررسی جرم خیانت در امانتدر سایر قوانین و از فصل سوم به عنوان صور خاص خیانت در امانت متشکل شده است و در آخر این تحقیق، نتیجه گیری در جهت تکمیل بحث، ارائه خواهد شد.
فصل دوم
مفاهیم
2-1-بخش اول: مفاهیم
در این فصل، که از دو گفتار و چندین مبحث و بند تشکیل می گردد، مفاهیم راجع به جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء بیان خواهد شد.
2-1-1-گفتار اول: واژه شناسی
در اینگفتار، سعی خواهد شد،که واژهها و اصطلاحات جرم سوءاستفادهبه نحوشفاف وروشنبیان گردد.
2-1-1-1 – مبحث اول: تعریف سوءاستفاده
2-1-1-1-(الف)بند اول: در لغت
هر تحقیقی لازمه اش این است، که یک تعریف جامعی از آن ارائه گردد،تا راحت تر بتوان آن موضوع را فهم نمود.
حالاصطلاحسوءاستفاده به چه معناست. سوءاستفاده،اصطلاحیمرکب از دو واژه، سوء و استفاده میباشد. سوء جمع اسواء در لغت به معنای، بدی و شرّ، و استفاده در لغت، به معنی نادیده گرفتن، بهره جویی کردن میباشد.بنابراین سوءاستفاده به معنای استفاده نامشروع کردن یا بهره برداری بد و نابجا را می گویند.1
2-1-1-1-(ب) بند دوم: در قانون
قانون مجازات، با جان، مال، آبرو و ناموس افراد ارتباط دارد. پس قانون و اصطلاحاتش باید شفاف و بدون ابهام باشد تا از تفسیر قوانین جزائی که باب سلایق را باز می کند، خودداری شود. قضات نباید اختیار تفسیر قوانین را داشته باشند، به این دلیل آشکار که آنها قانونگذار نیستند.2در قانون مجازات اسلامی، اصطلاح سوءاستفاده تعریف نشده و مشخص نیست که نیت واقعی مقنن از آن اصطلاح چه بوده است. آیا مراد از سوءاستفاده، تحصیل مال بوده و یا اقدام به تحصیل مال و یا هتک حیثیت هم می تواند در این دایره شمول قرار گیرد. قانونگذار در حوزه حقوق کیفری، ولو آن که اصطلاحات یا عبارات صریح و روشن باشد، از تکلیف مقنن در جهت تعریف آنها، نمی کاهد. و مکلف است آن اصطلاحات را تعریف نماید.
با این حال در قانون مجازات اسلامی، مقنن از اصطلاح سؤاستفاده تعریفی ارائه ننموده، لذا تعریف این اصطلاح و دایره شمولش، از منظر قانونی مشخص نیست. شاید گفته شود که عدم تعریف اصطلاحات از سوی مقنن، واگذاری تعریف به عرف است.چرا که عرف در حقوق کیفری، جنبه، مفسر اراده قانونگذار است. در حالی که در حقوق مدنی، عرف جنبه موجده و ایجاد کننده را دارد. ضمن این که از نظر حقوقی، فقدان تعریف قانونی، الفاظ، حسب ماده224 ق.م، سبب ارجاع موضوع به عرف می شود. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. لذا عرف باید مفسر اراده مقنن باشد. سوالی که در اینجاست این که، آیا فقدان تعریف قانونی دارای مزیت می باشد؟ مثلاً بهتر میتواند با تحولات اجتماعی منطیق شود. مطمئناً فقدان تعریف قانونی چنین مزیتی را دارد.به عبارت دیگر، اصولا در حوزه قانونگذاری کیفری دو رویکرد است. رویکرد اول، تعریف جرم یعنی بیان ارکان آن. این رویکرد، حقوق فردی را بیش تر تضمین می کند، ولی توان انطباق با تحولات اجتماعی را از دست می دهد اما در رویکرد دوم، رویکرد عدم تعریف جرم است.
این رویکرد با نظم عمومی بیشتر منطبق است چون میتوان مصادیق جدید را نیز داخل درعنوان نمود.علیهذا مقنن دانسته یا ندانسته از مزایای عدم تعریف جرم (رویکر دوم)، این اصطلاح را تعریف ننموده است. لذا برای تعریف آن، باید به عرف رجوع کرد.
2-1-1-1-(پ) بند سوم: از منظر حقوقدانان
اگرچه در قانون تعریفی از اصطلاح سوءاستفاده نشده، اما دکترین حقوق جزا بار عدم مسئولیت پذیری مقنن را بر دوش کشیده و این اصطلاح را تعریف نمودهاند

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *