منابع پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام

منابع پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام
دسامبر 30, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra2--javid

درصدی از ارزش سرمایهگذاری انجام شده در آغاز دوره بیان میشود (نوروش، 1385 ،ص 32)59.

12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایهگذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد.
1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته60
بازدهای است که واقع شده و کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازدهای است که به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار61
عبارت است بازده تخمینی یک دارایی که سرمایهگذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که برآورده نشود. سرمایهگذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایهگذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت میتواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایهگذاران شود، در حالی که این امر در کوتاه مدت کمتر اتفاق میافتد.

13 ـ 2 اجزای بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکل میشود:

1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی62
مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانهای نقد دورهای سرمایهگذاری بوده و
میتواند به صورت بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافتها این است که منتشر کننده پرداختهایی را به صورت نقدی به دارند دارایی پرداخت میکند. این جریانهای نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه63
دومین جزء مهم بازده، سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است سود (زیان) سرمایه میگویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف میتواند سود یا زیان باشد.
مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل میدهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است:

(2 ـ2) افزایش قیمت +
یا سود دریافتی = بازده کل اوراق بهادار TR
کاهش قیمت –
رابطه (2 ـ 2) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بهاداری است. رابطه بالا را میتوان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است.
توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء میتواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت میتواند منفی باشد. سود دریافتی نمیتواند منفی باشد.

14 ـ 2 بازده غیرعادی سهام64
محاسبه بازده غیرعادی سهام به سه روش قابل انجام است (خطیبی ، 1386،ص 48)65.
روش اول ـ استفاده از مدل بازار66
مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی (Rit) و نرخ بازده مجموع داراییها در بازار (Rmt) را به صورت آماری توصیف میکند و به صورت زیر نوشته میشود:
(3 ـ 2)
Rit = a + Bi Rmt + eit
(4 ـ 2)
Rit = Pit – p it -1 + Dit
Pit -1

(5 ـ 2)
Rmt = It -It -1
It-1
که:
Rm,t : نرخ بازده بازار سهام
It : عدد شاخص قیمت بازار سهام در زمان t است.
Pi,t : قیمت سهام شرکت i در زمان t است.
Di,t : مربوط به سهام جایزه است و به صورت زیر محاسبه میگردد:
(6 ـ 2) p i,t × درصد سهام جایزه = D i,t
و Di,t مربوط به حق تقدم به صورت زیر محاسبه میگردد:
(7 ـ 2) (قیمت اسمی × درصد حق تقدم) – P i,t × درصد حق تقدم = D i,t
منظور از p i,t قیمت معامله شده سهم پس از مجمع است.
برای محاسبه بازده غیر عادی سهام ابتدا بازده مورد انتظار سهم (Ri,t ) با استفاده از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعی مقایسه میگردد تا بازده غیر عادی بدست آید:
(8 ـ 2 ) R i,t – r i,t = e i,t
که :
e i,t : بازده غیر عادی سهام i در زمان t
i,t r : بازده واقعی سهم iدر زمان t
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم I در زمان t که بر اساس برآورده مدل بازار بدست میآید.
در صورتی که عامل خاص شرکت (غیر از عوامل بازار) موجب بازدهی سهم آن شرکت گردد و ei,t دارای مقدار غیر صفر باشد، نشانه وجود بازده غیر عادی است که خاص آن شرکت میباشد، a و ? پارامترهای مدل بوده که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است.
(9 ـ 2) ?i R m,t + a = R i,t
بازده ماهانه شرکت برای مدت 36 ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت 36 ماه محاسبه و مدل رگرسیون فوق برآورد میگردد تا پارامترهای مدل بازار یعنی (a و ?) بدست آید. استفاده از
دادههای 36 ماه در مدل رگرسیون فوق برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی از (a و ?) بدست خواهد داد. برای دادههای بیشتر مثلاً 48 یا 60 ماه دسترسی به قیمت سهام به طور متوالی با محدودیت روبروست.
روش دوم: ما به التفاوت بازده واقعی سهم با بازده بازار
استفاده از مدل بازار برای محاسبه بازده غیر عادی سهام با محدودیتهایی مواجه است. از جمله R2 ناشی از رگرسیون R i,t و R m,t برای برآورد پارامترهای مدل بازار یعنی (a و B) در ایران بسیار ناچیز است و قابلیت اتکا نتایج حاصل از برآورده مدل بازار با ابهام روبروست.
از این رو به جای بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل بازار از بازده مورد انتظار که بر اساس مدل بازار که از بازده واقعی بازار
استفاده شده است.
که:
(10 ـ 2 ) R m,t = R i,t
R m,t = بازده واقعی بازار
R i,t = بازده مورد انتظار سهم i
روش سوّم: بازده غیر عادی با استفاده از مدل (CAPM )
برای محاسبه بازده غیر عادی که از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای بدست آمده به شرح زیر است:
(11 ـ 2) E(r) i,t – r i,t = R i,t
که :
Ri,t : بازده غیر عادی سهم i در زمان t است.
ri,t : بازده واقعی سهم i در زمان t است.
E(r) i,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است.
هر یکی از متغیرهای بازده غیر عادی که از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای بدست آمده به شرح زیر است.
(12 ـ 2)
که :
P1 : قیمت سهام در پایان دوره مالی
p. : قیمت سهام در ابتدای دوره مالی
div. : سود سهام به دست آمده دوره قبل
و E (r) i,t به صورت مقابل محاسبه میگردد:

(13 ـ 2) E(r)i ,t = r f + ? i (r m – r f)
که :
E(r) i,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است.
rf : بازده بدون ریسک است.
? i : ریسک سیستماتیک سهم i است.
rm : بازدهی بازار
rf : صرف ریسک است.

15 ـ 2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضههای اولیّه
1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی
فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی بیان میدارد که هر چه ابهام قبلی در خصوص ارزش واقعی شرکت بیشتر باشد میانگین عرضه زیر قیمت سهام جدید بیشتر میگردد. مشهورترین مدلهای مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی توسط بارون67، 1982 و راک68 ، 1986 مطرح گردیده است. در مدل بارون بین انتشار دهندگان سهم و مؤسسات تأمین سرمایه آنها عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد در حالی که در مدل راک بین سرمایهگذاران مطلع و نامطلع عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. (دموری، 2002، ص 37)69.

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون
در این مدل بین انتشار دهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بارون، 1982 مطرح میکند که مؤسسات تأمین سرمایه نسبت به شرکتهای انتشار دهنده سهام اطلاعات تأمین سرمایه و انتشار دهندگان سهام نسبت به آگاهی از میزان تقاضای سرمایه گذاران وجود دارد. علاوه بر این وجود مؤسسات تأمین سرمایه به لحاظ شهرت و اعتباری که دارند میتواند به ایجاد تقاضای بیشتر و تأیید کیفیت سهام کمک نماید. معمولاً زمانی که انتشار دهندگان سهام از قیمت تعادلی سهامشان اطمینان ندارند تصمیمات قیمتگذاری را به مؤسسات تأمین سرمایه که دارای اطلاعات بیشتر و کاملتری از وضعیت بازارهای سهام هستند واگذار مینمایند. در هر حال این امر موجب میگردد که انتشار دهنده سهام در قبال استفاده از اطلاعات مؤسسات تأمین سرمایه به او اجازه میدهد که سهامشان را به قیمتی پایینتر از قیمت مورد انتظار در بازار اولیه عرضه کنند. در مدل بارون میزان تخفیف در قیمت سهام جدید تابعی صعودی از عدم اطمینان انتشار دهنده سهام نسبت به تقاضای بازار برای سهامش محسوب میگردد. به عبارت دیگر افزایش تخفیف تابعی از افزایش عدم اطمینان انتشار دهنده سهام نسبت به تقاضای بازار برای سهامش میباشد.
بنابراین میتوان گفت طبق این مدل سهام جدیدی که در معرض عدم اطمینان بیشتر قرار دارد با تخفیف بیشتر عرضه میگردد. اما شواهد تجربی بدست آمده توسط (موسکارلا و وتسوی پنز، 1987، ص48)70. فرضیه بارون را تأیید نمیکند نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که سهام جدید عرضه اولیه شرکتهایی که برای انتشار سهامشان از وجود مؤسسات تأمین سرمایه استفاده نمیکنند نسبت به سهام جدیدی که انتشار دهنده به عنوان مدیر راهنما71 عمل نمیکند به مقدار زیادی زیر قیمت عرضه شدهاند در حالی که طبق مدل بارون بین مؤسسات تأمین سرمایه و انتشار دهندگان سهام عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بنابراین سهام جدید شرکتهایی که توسط خودشان تضمین فروش میشوند نباید زیر قیمت عرضه شوند زیرا عدم تقارن اطلاعاتی در مورد آن ها مصداقی نخواهد داشت.

2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک
راک72، 1986 نیز نوعی تقارن اطلاعاتی را مطرح نمود اما در مدل وی بر خلاف مدل بارون، بین انتظار دهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد بلکه بین سرمایه گذاران مطلع و نامطلع عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. راک فرض میکند که دو گروه سرمایه گذاران بالقوه در بازار وجود دارند:
سرمایهگذاران مطلع73، این گروه از سرمایهگذاران برای جمعآوری و بدست آوردن اطلاعات سرمایه زمان صرف میکنند و در نتیجه بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردهاند فقط سهام جدیدی را خریداری میکنند که انتظار دارند پس از معامله در بازار ثانویه دچار افزایش قیمت گردند.
سرمایه گذاران نامطلع74، این گروه از سرمایه گذاران هر سهم جدیدی را که وارد بورس میگردد بدون استثناء خریداری میکنند. راک معتقد است که در تمام عرضههای اولیه سهام در بورس سرمایه گذاران نامطلع بخش اعظم سهام جدید را خریداری خواهند کرد و حال اگر سهام جدید به قیمت گران عرضه گردد سرمایه گذاران نامطلع متضرر میگردند. لذا مؤسسات تأمین سرمایه به منظور حفظ سرمایهگذاران نامطلع باید سهام جدید را به قیمتی پایین تر از قیمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند و این امر موجب میگردد که سرمایه گذاران نامطلع نیز نرخ بازده قابل قبولی روی سهام جدیدی که خریداری ن
مودهاند به دست آورند.
از آن جایی که همواره نوعی عدم اطمینان بر قیمتهای سهام جدید حاکم است اگر انتشار دهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه بخواهند که سهام جدید را به قیمت مورد انتظار در بازار عرضه نمایند سبب میشود که سرمایهگذاران نامطلع مقدار زیادی سهام گران را خریداری نمایند. این موضوع به “مصیبت برندگان” اشاره دارد. بنابراین مؤسسات تأمین سرمایه به منظور نگه داشتن
سرمایهگذاران نامطلع در بازار سهام جدید مجبورند برای سهام جدید تخفیفی قائل گردند و در نتیجه سرمایهگذاران نامطلع نیز به نرخ بازده مورد انتظار خود بر روی سهام جدید دست خواهند یافت. بنابراین طبق این مدل، مؤسسات تأمین سرمایه برای حفظ سهامداران نامطلع که بخش اعظم سهام گران قیمت را خریداری خواهند کرد باید سهام جدید را به قیمتی پایینتر از قیمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند.
برای تشریح اصلاح “مصیبت برندگان” میتوان گفت کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید را در یک حراج ارائه میکند بالاترین ارزش را بر روی جنس خریداری شده قرار میدهد. بنابراین احتمالاً برنده حراج یک فرد خیلی خوش بین در مورد ارزش واقعی شیء مورد حراج است و برنده شدن در حراج دلالت بر این دارد که برنده حراج، بیش از ارزشی که آن شیء دارد برای آن پول پرداخت نموده است، به این حالت “مصیبت برندگان” میگویند. در مورد سهام جدید نیز توانایی برنده شدن در تخصیص سهام میتواند علامت این باشد که قیمت سهام گران است. بنابراین حالت مصیبت برندگان زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهام گران است و سرمایهگذاران نامطلع بخش بزرگی از سهام جدید را به خود اختصاص دادهاند بنابراین اگر سرمایهگذاران نامطلع میتوانند تمام یا بخش عمدهای از سهام را به خود تخصیص دهند به خاطر این است که سرمایهگذاران آگاه حاضر به خرید این سهام نبودهاند و تنها سرمایهگذاران ناآگاه هستند که حاضر به خرید سهام جدید بودهاند به عبارت دیگر از آن جائی که سرمایه گذاران آگاه احتمالاً زمانی اقدام به خریداری سهام جدید مینمایند که سهام جدید با تخفیف عرضه شده باشد، بنابراین میزان تقاضا برای سهام جدیدی که زیر قیمت عرضه شده باشند بالا خواهد رفت و در نتیجه سرمایهگذاران نامطلع قادر به خرید بخش اندکی از سهام مطلوب هستند، لذا سرمایهگذاران نامطلع زمانی موفق میگردند که بخش بزرگی از سهام جدید را به خود تخصیص دهند که سهامداران مطلع اقدام به خرید سهام جدید، مانع از بروز پدیده “مصیبت برندگان” و زیان دیدن سرمایهگذاران نامطلع گردند.
راک بیان میدارد که مؤسسات تأمین سرمایه باید همواره در ایجاد تخفیف قیمت نوعی تعادل را ایجاد نمایند. چرا که اگر مؤسسات تأمین سرمایه تخفیف بیشتری از میزان تعادلی قائل شوند باید انتظار از دست دادن مشتریان خود داشته باشند. مؤسسات تأمین سرمایهای که تخفیف کمتری از میزان تعادلی قائل شوند

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *