بوده است؛ یعنی اطلاعات و دادههای مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانهای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۲ بدست آمدهاند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس ۱۱۲مورد استفاده قرار گرفته است.

۶ ـ ۳ ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها
پژوهشهای همبستگی شامل کلیه پژوهشهایی است که در آنها تلاش میشود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. این ضریب شاخص دقیقی است که با محاسبه آن میتوان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و میتوان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد.
پس از جمع آوری اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل ۱۱۳جهت طبقهبندی اطلاعات و محاسبه متغیرها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگی میباشد جهت انجام آزمونهای آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس۱۱۴ که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روشهای آماری میباشند استفاده شده است.
۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
پژوهشهای همبستگی ـ تعریف، هدف و مزایا:
پژوهشهای همبستگی شامل کلیه پژوهشهایی است که در آن سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین میشود. هدف روش پژوهش همبستگی، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است.
هدف ضریب همبستگی، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی، یک است و چنان چه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی، منفی یک، (۱ – ) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روشها به جمع آوری نمرههای دو ( یا چند) متغیر برای آزمودنیهای یکسان میپردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه میکنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را میتوان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیشبینی روابط بین دو متغیر A و B به کار میرود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه میدهد که متغیرهای زیادی را اندازهگیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که میتواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند.
روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار میرود:
کشف همبستگی بین متغیرها
پیشبینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض میشود بین آنها رابطه وجود دارد. تحلیل همبستگی، ابزاری آماری است که به وسیله آن میتوان درجهای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازهگیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار میبرند.
درجه همبستگی درباره دو معیار بحث میکند:
الف) ضریب تعیین
ب) ضریب همبستگی
الف) ضریب تعیین (R 2 )
مهمترین معیاری است که با آن میتوان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین صفر تا یک است:
(۱ ـ ۳)

گر چه ضریب همبستگی مثلاً ۵۰ % به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای ۵۰ درصد تغییرهای مشترک میباشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین)، این تغییرهای مشترک را نشان میده. در صورتی که همبستگی دو آزمون ۵۰ % باشد، این دو آزمون دارای تغییرهای مشترک به میزان ۲(۵۰ % ) یا ۲۵ درصد است.
ب) ضریب همبستگی
اگر از ضریب تعیین، ریشه دوم بگیریم، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی میگوییم و آن را با r نشان میدهیم که میتواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
کرلینجر (۱۹۸۶) و تاک من۱۱۵ در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضیه برای بیان فرضیه،
ویژگیهایی را مطرح میکنند که سه ویژگی اول مشترک و ویژگی چهارم مربوط به تاک من میباشد:
مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سؤال قرار دهد.
مسئله باید به صورت روشن، بدون ابهام و به طور معمول سوالی بیان شود.
با استفاده از روشهای موجود قابل آزمون باشد. باید امکان جمع آوری اطلاعات برای پاسخگویی به آن وجود داشته باشد.
نباید موقعیت یا وضعیت اخلاقی را پدید آورد (دلاور، ۱۳۷۴، ص ۹۸)۱۱۶٫
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری زمانی به کار میرود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین آنها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیرهای به دست آمده که از لحاظ پیوسته بودن متغیرها دارند و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده است که مشخصات این روش به شرح زیر میباشد.
جدول (۲ ـ ۳ ) ویژگی متغیرهای تحقیق
روش
علامت
متغیر اول
متغیر دوم
متغیر سوم
متغیر چهارم

ویژگی
همبستگی گشتاوری پیرسون
r
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته

دقیقترین و با
ثباتترین روش با کمترین خطای معیار
و نحوه محاسب
ه آن به شرح فرمول زیر میباشد:
(۲ ـ ۳ )

در این پژوهش پس از جمع آوری دادهها، محاسبه متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسیاری از فرضیهها هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر است. صرف نظر از بحث تحلیل رگرسیون میتوان از آزمونهای استقلال برای بررسی ارتباط معنیدار دو متغیر استفاده کرد. اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیهها دارای مقیاس کمی باشند، میتوان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد. ضریب همبستگی پیرسون دارای پارامتری است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زیر است:
(۳ ـ ۳ )
مراحل آزمون
۱ ـ تعریف فرضیههای آماری به صورت زیر:
بین خطای پیشبینی سود و بازده غیر عادی سهام درپایان سال ورود به بازارسرمایه همبستگی معنی دار وجود ندارد. H 0 : ?= 0
بین خطای پیشبینی سود و بازده غیرعادی سهام درپایان سال ورود به بازار سرمایه همبستگی معنی دار وجود دارد. H 1 : ?? 0
بین خطای پیشبینی سود و بازده غیر عادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه همبستگی معنی دار وجود ندارد. H 0 : ?= 0
بین خطای پیشبینی سود و بازده غیر عادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه همبستگی معنی دار وجود دارد. H 1 : ? ? 0
2 ـ تعیین سطح زیر منحنی: H 0 و H 1
که حسب مورد آزمون t یا z استفاده میگردد، که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطا ۵ درصد) به منظور آزمون معنی دار بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است.
۳ ـ به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک ? ): که در این خطا ما به اشتباه فرض H0 رد میکنیم در حالی که بایستی فرضیه H 0 پذیرفته میشود.
خطای نوع دوم (ریسک? ) در این خطا نیز فرضیه H 1 غلط میباشد و بایستی رد شود، در حالی که به اشتباه پذیرفته میشود.
به طور معمول دو نوع a با مقادیر ۵ % = ? و ۱% = ? برگزیده میگردد و با توجه به دو دامنه بودن توزیعها، به طور معمول از?/۲ برای آزمودن استفاده میشود به طوری که?_۱/۲+?_۲/۲ میباشد که در این پژوهش سطح خطا (? )، ۵% در نظر گرفته شده است و درجه آزادی به صورت ۲-n = df محاسبه میگردد جدول این آزمون به صورت زیر میباشد:

۴ ـ تعریف و محاسبه آماره آزمون
آماره آزمون اگر از نوع t_0باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد:
(۴ ـ ۳ )

۵ ـ تصمیمگیری
اگر t محاسبه شده در ناحیه H 1 دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن ۵% = a با اطمینان ۹۵% میتوان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنیدار و در صورتی که در ناحیه H 0 قرار گیرد میتوان گفت که رابطه معنیداری بین x و y وجود ندارد.
مسئلهای که بیشتر پژوهشگران در برنامهریزی هر پژوهش، با آن مواجهاند اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب میکند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه است که نمونه از آن انتخاب شده است. بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود، بین شاخصهای آماری، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ، پژوهشگر، کمتر فرض صفر را در شرایطی که درست نیست، میپذیرد.
( ۵ ـ ۳ )
y = ? + ?x + ?
که برآوردههای ?و ?به صورت a و b نشان داده شده و از رابطه ذیل بدست آمده است:

(۶ ـ ۳ )

همچنین ضریب ثابت (a) و شیب خط (B ) به صورت زیر آزمون گردیده است:
عرض از مبدأ مساوی با صفر است ۰ = ? : H0
عرض از مبدأ مخالف صفر است ۰? ? : H1
شیب خط برابر صفر است ۰ = ? : H0
شیب خط برابر صفر نیست ۰ ? ? : H1
که برای آزمون فرضیههای بالا آمارههای زیر استفاده میشود:
( ۷ ـ ۳ )

t0 و t1 دارای توزیع t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونههای بزرگ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد، تقریب زده میشود (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵، ص ۲۰۹ ـ ۲۰۱)۱٫

۷ ـ ۳ ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش
جهت تعیین اعتبار درونی پژوهش، این بحث مطرح است که آیا متغیر مستقل در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده است یا خیر. اعتبار درونی شرطی است که باعث میگردد تا مطمئن شویم که متغیرهای مزاحم و نامربوط تأثیری در متغیر وابسته نداشتهاند. به دلیل عدم وجود استانداردهای حسابداری لازم الاجرا تا قبل از سال ۱۳۸۰ و همچنین عدم آشنایی کافی با استانداردها در سالهای ابتدای لازم الاجرا شدن رعایت مفاد استانداردهای حسابداری ایران، کیفیت ناهمگن اطلاعات مالی مورد استفاده و اثر ناشی از تفاوت در روشهای حسابداری مورد استفاده جهت اندازهگیری و گزارشگری رویدادهای مالی، ممکن است بر نتایج تحقیق اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالکیت از دیگر عواملی است که میتواند اعتبار درونی را خدشهدار سازد.
جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، میتوان این گونه بیان نمود که، آیا یافتههای تحقیق قابل بسط و تعمیم به تک تک اعضاء جامعه در شرایط زمانی متفاوت میباشد یا خیر. در تحقیق حاضر، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران، بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ میباشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود میباشد.
لذا تسرّی نتای
ج به سایر سالها و سایر واحدهای اقتصادی خارج از بورس میباید با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایههای اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود که به وسیله آن کلیه فعالیّتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها، … سازگاری دارد، دادههای جمعاوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشتهای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشهای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور میکند که یافتن منابع دادههای موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیّت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم دادهها نیز مستلزم خلاقیّت است. فرآیند تجزیه و تحلیل دادهها، فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی و … و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید (خاکی، ۱۳۸۷، ص ۳۰۵ ـ ۳۰۳)۱٫
در این فصل نیز به توصیف داههای پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیّات خواهیم پرداخت.

۲ ـ ۴شاخصهای توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری، لازم است این دادهها توصیف شود. همچنین توصیف آماری دادهها، گاهی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود. (خورشیدی و قریشی، ۱۳۸۱ ، ص۲۵۴)۲٫
بنابراین قبل از این که به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در جداول شماره (۱ـ۴) و (۲ـ۴) مورد بررسی قرار میگیرد. این جداول حاوی
شاخصهایی برای توصیف متغیرهای تحقیق در دو مقطع زمانی A (سال ورود به بازار سرمایه) و B (یک سال پس از ورود به بازار سرمایه) میباشد. این شاخصها شامل شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخصهای شکل توزیع است. لازم به ذکر است که به دلیل وجود دادههای پرت که فاصله زیادی از خط رگرسیون داشتند (بیش از ۳ انحراف معیار ) و احتمال مخدوش شدن نتایج پژوهش، این دادهها برای دو متغیر مستقل و وابسته حذف شدند تا شاهد نتایج بهتر و مناسبتری باشیم. همچنین دادههای متناظر، در سایر متغیرهای کنترل برای آزمون فرضیههای تحقیق حذف شدهاند.

جدول (۱ـ۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخصهای