ن دو متغیر خطای
پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A

نمودار شماره (۱ـ ۴)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون میپردازد، طبق این فرض میباید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق، ۹۹۳/۰ = std . DeV و ۰ = Mean میباشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقراری این پیش فرض میتوان از رگرسیون در خصوص دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سالانه استفاده کرد.
نمودار (۲ـ۴): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A

y = -38/650 + 0/991 B + ei
R square = 0/108
نمودار شماره (۲ ـ ۴ ) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین تعدیل شده دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی را نشان میدهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.

۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل
پس از بررسی ارتباط بین خطای پیشبینی سود و بازده غیر عادی سهام در پایان سال ورود به بازار سرمایه در مرحله قبل، در این مرحله ارتباط بین دو متغیر در حضور متغیرهای کنترل بر