منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضریب کاپا، کاربری اراضی، ماشین بردار پشتیبان، سلسله مراتبی

همیشه سبز، جداسازی اراضی زراعی دارای محصول و فاقد محصول و اراضی زراعی بایر بوده است. پس از آماده سازی تصاویر ابتدا سطوح آب از سایر پدیده‌ها با تصویر ماه آوریل جدا گشت. دلیل انتخاب تصویر این فصل برای جداسازی آب این بود که بعضی از مناطق تحت تاثیر سایه ارزش‌های پایینی داشتند و در تصویر فصل زمستان با پدیده آب تداخل می‌یافتند. ابتدا سطوح آب از تصاویر مورد استفاده جدا گردید و در مرحله دوم مناطق مسکونی و جاده‌ها که از سایر قسمت‌ها در تصویر فصل رویشی بازتاب متفاوتی داشتند با استفاده از تصویر فصل بهار از تصویر مرحله اول جدا شدند. در مرحله سوم به کمک باندهای تصویر فصل تابستان جنگل پهن برگ از سایر کاربریها جدا شدند. در مرحله چهارم به وسیله تصویر فصل تابستان مراتع جدا شدند. در مرحله پنجم باغات همیشه سبز با تصویر فصل زمستان جدا شدند. در مرحله ششم به کمک تصویر ماسک شده حاصل از مرحله پنجم و تصویر فصل پائیز اراضی کشاورزی دارای محصول و بدون محصول از هم تفکیک شدند. در مرحله هفتم با تصویری دیگر از مرحله پنجم باغات خزان کننده و سوزنی برگ ازهم جداشدند. کلیه مراحل کار در شکل 3-2 نشان داده شده است. پس از پایان مراحل طبقه بندی، 9 تصویر جداگانه که شامل پدیده‌های آب، مناطق مسکونی و جاده‌ها، مناطق جنگلی، مرتع، باغات همیشه سبز (مرکبات و زیتون)، اراضی کشاورزی زیرکشت و بایر، باغات خزان کننده و سوزنی برگان بودهاند بدست آمده اند. این تصاویر به منظور تهیه نقشه کاربری اراضی نهایی با یکدیگر جمع گردیدند. در نقشه نهایی مناطق جنگلی و سوزنی برگ بعنوان مناطق جنگلی در هم ادغام و بقیه طبقات غیرجنگل بعنوان مناطق غیر جنگلی در هم ادغام شدند تا نقشه گستره جنگل/ غیرجنگل بدست آید.

3- 9- برآورد صحت نقشه‌های حاصل از طبقه بندی
نقشههای حاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از نمونه‌های واقعیت زمینی به منظور برآورد صحت مورد مقایسه قرارگرفتند. بیان ارزیابی صحت نقشهها در این تحقیق براساس معیارهای صحت کلی، ضریب کاپا و صحت تولید کننده و صحت کاربر انجام شد.

شکل 3-2- مراحل انجام طبقه بندی سلسله مراتبی

فصل چهارم
نتایج

4-1- نتایج مربوط به طبقه بندی تصاویر 4 فصل به صورت تک زمانه
عمل طبقه بندی روی تصاویر 4 فصل به صورت مجزا با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان انجام شد. شکل 4-1 نقشه حاصل از طبقه بندی طبقات مختلف منطقه مورد مطالعه بروی تصویر فصل بهار، شکل 4-2نقشه حاصل از طبقه بندی طبقات مختلف منطقه مورد مطالعه بر روی تصویر فصل تابستان، شکل 4-3 نقشه حاصل از طبقه بندی طبقات مختلف منطقه مورد مطالعه برروی تصویر فصل پائیز، شکل 4-4 نقشه حاصل از طبقه بندی طبقات مختلف منطقه مورد مطالعه برروی تصویر فصل زمستان، شکل 4-5 نقشه گستره جنگل/غیرجنگل بر روی تصویر فصل بهار و شکل 4-6 نقشه طبقه بندی جنگل/غیرجنگل بر روی تصویر فصل تابستان و شکل 4ـ7 نقشه طبقه بندی جنگل/غیرجنگل بر روی تصویر فصل پاییز و شکل 4-8 نقشه طیقه بندی جنگل/غیرجنگل بر روی فصل زمستان را نشان می‌دهد. جدول 4-1 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربری های مختلف برای فصل بهار، جدول 4-2 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربریهای مختلف برای فصل تابستان، جدول 4-3 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربریهای مختلف برای فصل پائیز، جدول 4-4 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربریهای مختلف برای فصل زمستان و جدول 4-5 نتایج ارزیابی صحت نقشههای فصول مختلف را برای دو کاربری جنگل/غیرجنگل نشان میدهد.

شکل 4-1- نقشه حاصل از طبقه بندی طبقات مختلف منطقه مورد مطالعه بروی تصویر فصل بهار

شکل 4-2- نقشه حاصل از طبقه بندی طبقات مختلف منطقه مورد مطالعه بروی تصویر فصل تابستان

شکل 4-3- نقشه حاصل از طبقه بندی طبقات مختلف منطقه مورد مطالعه بروی تصویر فصل پائیز

شکل 4-4- نقشه حاصل از طبقه بندی طبقات مختلف منطقه مورد مطالعه بروی تصویر فصل زمستان

شکل4- 5- نقشه گستره جنگل/غیرجنگل حاصل از طبقه بندی با استفاده از تصویر فصل بهار

شکل4- 6- نقشه گستره جنگل/غیرجنگل حاصل از طبقه بندی با استفاده از تصویر فصل تابستان

شکل 4- 7- نقشه گستره جنگل/غیرجنگل حاصل از طبقه بندی با استفاده از تصویر فصل پائیز

شکل 4- 8- نقشه گستره جنگل/غیرجنگل با استفاده از تصویر فصل زمستان

جدول 4-1 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربری های مختلف برای فصل بهار
طبقه ها
صحت تولید کننده(%)
صحت کاربر(%)
آب
80
80
زمین بایر
20
40
باغات خزان کننده
80
57
جنگل پهن برگ
78/77
50/87
باغات همیشه سبز
60
60
زمین کشاورزی
33/83
43/71
مناطق مسکونی
100
100
مراتع ییلاقی
100
100
جنگل سوزنی برگ
75
75

صحت کلی(%)
57/75

ضریب کاپا
7/0

جدول 4-2 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربریهای مختلف برای فصل تابستان
طبقه ها
صحت تولید کننده(%)
صحت کاربر(%)
آب
100
43/71
زمین بایر
30
100
باغات خزان کننده
20
100
جنگل پهن برگ
78/77
10
0
باغات همیشه سبز
80
54/61
زمین کشاورزی
83/70
71/60
مناطق مسکونی
80
14/57
مراتع ییلاقی
90
90
جنگل سوزنی برگ
75
75

صحت کلی(%)
11/70

ضریب کاپا
64/0

جدول 4-3 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربریهای مختلف برای فصل پائیز
طبقه ها
صحت تولید کننده(%)
صحت کاربر(%)
آب
60
50
زمین بایر
40
50
باغات خزان کننده
0
0
جنگل پهن برگ
22/22
50
باغات همیشه سبز
70
67/46
زمین کشاورزی
50/87
5/52
مناطق مسکونی
50
43/71
مراتع ییلاقی
56/55
100
جنگل سوزنی برگ
25
100

صحت کلی(%)
81/55

ضریب کاپا
45/0

جدول 4-4 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربریهای مختلف برای فصل زمستان

طبقه ها
صحت تولید کننده(%)
صحت کاربر(%)
آب
60
50
زمین بایر
0
0
باغات خزان کننده
40
25
جنگل پهن برگ
78/77
5/87
باغات همیشه سبز
80
80
زمین کشاورزی
17/79
50
مناطق مسکونی
50
33/83
مراتع ییلاقی
56/55
100
جنگل سوزنی برگ
50
40

صحت کلی(%)
3/59

ضریب کاپا
5/0
جدول 4-5- نتایج ارزیابی صحت نقشه طبقه بندی تصاویر ماهواره‌ای فصول مختلف (تک زمانه)
صحت تولیدکننده(٪)
صحت کاربر (٪)
ضریب کاپا
صحت کلی (٪)
زمان
سنجنده
غیرجنگل
جنگل
غیرجنگل
جنگل

63/98
57/53
71/85
75/93
60/0
1/86
بهار
L5-TM
100
71/60
95/87
100
69/0
1/89
تابستان
L8-OLI
100
86/17
04/76
100
239/0
22/77
پائیز
L5-TM
89/95
43/21
92/76
67/66
236/0
24/75
زمستان
L8-OLI

4- 2- نتایج ادغام بهترین طبقه فصول مختلف با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی
در این روش طبقات مختلف در هر فصل که دارای بهترین صحت کاربر و تولیدکننده بودند انتخاب و جداسازی و با یکدیگر ادغام شدند (شکل 4-9)؛ در جدول 4-6 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربریهای مختلف آمده است. سپس طبقه‌های غیرجنگل با هم و جنگل با یکدیگر ادغام و نقشه نهایی گستره جنگل و غیر جنگل به دست آمد (شکل 4-10). جدول 4ـ 7 نتایج ارزیابی صحت این نقشه را را نشان می‌دهد.
جدول 4-6 نتایج ارزیابی صحت نقشه کاربری اراضی حاصل از انتخاب بهترین طبقه از فصول مختلف
طبقه ها
صحت تولید کننده(%)
صحت کاربر(%)
آب
80
80
زمین بایر
25
67/66
باغات خزان کننده
80
67/66
جنگل پهن برگ
78/77
50/87
باغات همیشه سبز
43/71
100
زمین کشاورزی
100
100
مناطق مسکونی
61/82
17/79
مراتع ییلاقی
100
100
جنگل سوزنی برگ
67/66
67/66

صحت کلی(%)
92/77

ضریب کاپا
74/0

جدول 4-7-نتایج ارزیابی صحت نقشه حاصل از ادغام بهترین طبقات فصول مختلف
صحت تولید کننده (٪)
صحت کاربر(٪)
ضریب کاپا
صحت کلی(٪)
زمان
غیرجنگل
جنگل
غیرجنگل
جنگل

63/98
00/50
72/83
33/93
56/0
14/85
تصویر4فصل

شکل 4- 9- نقشه کاربری اراضی حاصل از انتخاب بهترین طبقات از فصول مختلف

شکل 4 -10- نقشه گستره جنگل/غیرجنگل حاصل از ادغام طبقات مختلف جنگل و غیرجنگل بدست آمده از انتخاب بهترین طبقات از فصول مختلف

4-3- نتایج مربوط به روش طبقه بندی تصاویرچند زمانه بصورت توامان
در این روش، 40 باند از 4 فصل مختلف اعم از باندهای اصلی و باندهای مصنوعی حاصل از تسلدکپ و تجزیه مولفه های اصلی و نسبت گیری باهم مورد طبقه بندی قرار گرفتهاند. نقشه طبقات مختلف حاصل از طبقه بندی توامان تصاویر فصول مختلف که نتایج ارزیابی صحت آن در جدول 4-8 و نقشه این طبقه بندی در شکل 4-11آمده است. سپس طبقه‌های غ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *