شخصیت زدایی: تجربه های «خارج از بدن» یا درک نادرست از واقعیت
سنسیستزیا: دیدن صداها و شنیدن درون دادهای تصویری
داروهای توهم زا: بوها، احسا سهای لامسه ای یا تصویرهای بصری که از درون فرد ناشی می شود.
این توهم های احساسی که بوسیله داروی توهم زا به وجود می آیند، اغلب با تغییرات خلقی که معمولاً نشاط آور، اما بعضی اوقات شدیداً آرام بخش بوده و باعث بیماریهای شدید نیز می شود. آسیب جدی قدرت قضاوت می تواند به تصمیم گیری های ضعیف و اتفاقات جدی منجر گردد. برخی از مواد توهم زا، منجر به تحمل متقاطع می شوند. برخلاف سرکوب کننده ها و محرک ها، مواد توهم زا، عملکرد تقویت کننده در حیوانات ندارند (ابا دینسکی، ترجمه کریمی و همکاران، ۱۳۸۴).
توهم زاها عبارتند از: لیزرژیک اسید دی اتیل آمیدLSD))، پسیلوسیبن (یا قارچ های جادویی)، دی متیل تریپتتامینDmt))، فنالکیلامی نها شامل: مسکالین، دی متوکس یمتیل آمفتامین Stp) یا Dom) متیل دی اکسی آمفتامینMDA))، متیلن دی اکسی متامفتامینMDMA) یا Ecstasy یا x).
MDA و MDMA، توهم زاهای محرک محسوب می شود. فن سیکیدین و مار ی جوانا هر چند در گروه های دیگری تقسیم بندی می شوند، ولی توهم زا هستند. این گروه از مواد، ناراحتیهای فکری، خلقی و ادراکی ایجاد می کنند. تحمل نسبت به این داروها خیلی سریع و پس از ۳ تا ۴ روز مصرف مستمر پدید می آید. مصرف این مواد بسته به دوز مصرفی و محیط فرد می تواند سرخوشی و حالتی شبیه گذار به عالم فوق طبیعی ایجاد کند. توهم های شنوایی یا بینایی از دیگر آثار این مواد است. این مواد می توانند موجب هذیان شوند و به قضاوت، هوشیاری، حافظه و احساس فرد آسیب وارد کنند. این آشفتگی روانی در اثر محرومیت ناشی از قطع مصرف مواد نیز ممکن است دیده شود. فن سیکلیدین pcp)) و کتامین یک گروه متنوع و غیرمتجانس هستند که برخی اثرات توهم زاها را داشته اما اثرات دیگری هم تولید می کنند. (نادری،بینازاده، صفاتیان و پیوندی،۱۳۸۷).
علامت ها و نشانه های مصرف LSD شامل:
آسیب رساندن زیاد به ادراک از واقعیت، برای مثال: تفسیر درونداد یکی از حواس به جای دیگری،مانند شنیدن رنگها
توهم ها
پایداری تغییرات ذهنی در ادراک
سریع شدن ضربان قلب
بالا رفتن فشار خون
رعشه ها
عقب برگشتن، تجربه دوباره توهم ها، حتی سالهای بعد
علامت ها و نشانه های مصرفPCP شامل:
توهم ها
شنگولی
هذیان ها
وحشتزدگی
از دست دادن اشتها
افسردگی
پرخاشگری، احتمالاً رفتار خشونت آمیز
نشانه ها و علامتهای مصرف کتامین شامل:
افزایش ضربان قلب