موانع حفاظت از محیط زیست

۱) موانع مقررات:

الف: موانع چارچوب نهادی، حقوقی و قانونی ناشی از فرآیندهای در حال توسعه قانون، در سطح ملی و تبدیل و اجرای آن به قانون ملی.

ب: موانع رفتاری در هر دو بخش اعم از تنظیم کننده گان و کسانی که آنها را کنترل می کنند.

ج: فقدان مکانیزم بررسی دقیق و چالش در قانون گذاری و فرآیند نظارتی.

۲) موانع داخلی :

الف: ریشه های فرهنگی نهادینه شده می تواند منجر به عدم تمایل به خلق روش های نوآورانه در دولت و عدم تمایل به مقابله با مشکلات ناشی از تخریب محیط زیست منجر گردد.

ب: خط مشی زیست محیطی خوب نیاز به استفاده از طیف وسیعی از ابزار، از اعمال سنتی و مقررات کنترل بر ابزار اقتصادی، روش مبتنی بر ریسک، مذاکره و یا موافقت نامه های داوطلبانه، مشاوره و آموزش و پرورش دارد.

ج: تغییر ساختار سنتی و رفتارهای تثبیت شده زمانی که روش های جدید می تواند مورد استفاده قرار گیرد می تواند مشکل باشد به عنوان مثال، اجرا و کنترل مقررات بهتر نیاز به خلاقیت و تخیل دارد اما این مهارت ها همیشه وجود ندارد و اگر قانونگذار و یا تنظیم کننده استراتژی، خود را به استفاده از یک رویکرد مبتنی بر ریسک تنظیم کند ممکن است در این زمینه به خطر بی افتد و عدم تجربه در برخورد با خطرات و یا مشکلاتی که بوجود می آیند باعث عدم اجرای آن گردد.

د: توسعه برنامه های آموزشی و توسعه حرفه ای برای ایجاد پایه مهارت، مورد نیاز است همچنین تمرکز بیشتر برشناسایی علل ریشه ای عملکرد ضعیف در حفظ محیط زیست به جای درمان علائم.

۳) موانع ذینفعان:

الف: عدم انطباق کسب و کارها با مسئولیت سازمانی مدیران.

ب: برای روش های تنظیم بهتر کار به طور موثر، باید کسب و کار مربوط به مسئولیت سازمانی تقسیم گردد و درصنایع مادر به طور کلی مسئولیتها، برای تنظیم باید بر اساس اطلاعات کمی و بر اساس نتایج تنظیم گردد که اغلب توسط شرکتها استفاده نمیگردد و معمولا وظایف توسط مدیر تنظیم میگردد که منجر به عدم مسئولیت پذیری افراد خصوص در مورد محیط زیست میگردد.

ج: داوطلبانه بودن در روند نظارتی اجازه می دهد تا عموم مردم و غیر وسازمان دولتی (NGOs[1]) نقش مهمی هم در تدوین قانون جدید و اجرای آن ایفا کنند با این حال، برخی از سازمان های غیر دولتی و عموم مردم ممکن است درک موثر و نوآورانه نسبت به روش نظارتی نداشته باشند که منجربه کاهش استانداردهای حفاظت زیست محیطی و یا مقررات زدایی نامناسب میگردد. اجتناب از این تصور نادرست نیاز به ارتباطات خوب با ذینفعان در توسعه و پیاده سازی مقررات مربوطه دارد.

د: قانونگذار یا تنظیم کننده باید از تجارب به دسـت آمده توسط مقامات صالح، اتحادیه های صنفی و کسـب و کـار ومشاوران دست اندر کار در اجرای قانون موجود استفاده نماید. این تجربیات اغلب ضروری برای تدوین قانون سازگار است چون از کسانی که در اجرای و مطابق با قانون درگیر هستند بازخورد گرفته است. بررسی منظم از اثربخشی، انسجام و ارتباط مداوم مقررات یک عمل حیاتی خوب در حفظ محیط زیست است.

۴) موانع اطلاعاتی

الف: مسائل زیست محیطی اغلب پیچیده و مفصل هستند برای تصمیم گیری درست کشورها، دانش روزمورد نیاز است.

مقامات باید قادر به دسترسی به پایگاه داده های اطلاعات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات باشند. از راه های دیگر قابل توجه جهت بهبود وضعیت، دستورالعمل دسترسی اطلاعات محیط زیست نه تنها برای مقامات بلکه برای عموم و کسانی که تحت تاثیر قوانین زیست محیطی قرار دارند تنظیم گردد.

ب: برای کاهش بار نظارتی و مقررات کارآمد تر نیاز برای به اشتراک گذاری بیشتری از اطلاعات و مدیریت آنلاین است. هر دو نیاز به سیستم های فناوری جدید برای تنظیم و اجرا دارند. و نیاز به سیستم های بین سازمانی که  از لحاظ هزینه مقرون به صرفه و دامنه فنی گسترده ای خواهد داشت.

۵) موانع زیرساخت و اداری

الف: مقررات ضعیف می تواند از عدم بررسی دقیق چالش در تمام سطوح بوجود آیند. اولین روش توسعه یافته برای اجرای یک بند جدید قوانین، همیشه بهترین آنها نیست، پس بررسی دقیق مشکلات و چالش به طور کلی یک رویکرد بهتر ایجاد می کند تا بتوان مقررات را تدوین کرد.

ب: دستور کار منظم دامنه بهتر برای طرح های تجاری و کاهش نظارت بصورت روش های داوطلبانه فراهم می کند، اما برای این کار به طور موثر باید یک سیستم مناسب و متناسب وجود داشته باشد، جریمه و مجازات نمیتواند سیستم نظارت موثر برای اطمینان از انطباق قوانین با سیستم اداری باشد.

ج: روش داوطلبانه از طریق توافق متقابل فراتر و کارآمد تر از اجرای موجود قوانین ازطریق اعمال یک سیستم مانیتورینگ قوی است. این توافقات باید به طوری طراحی شود که عدم تطابق با استانداردهای داوطلبانه منجر به حذف صدور گواهینامه شرکتها گردد. این می تواند شرکت را تحت تاثیر قرار دهد در رقابت در بازار که در آن برای مصرف کنندگان صدور گواهینامه زیست محیطی بسیارمهم است در نتیجه این نظارت در دسترس عموم مردم قرار میگیرد و انگیزه های اضافی را به رعایت حفاظت از محیط زیست بدنبال دارد(سازمان حمایت از شبکه محیط زیست اروپا ۲۰۰۷).

[۱] Non-Governmental Organizations