موجودی کالا و عملیات مالی

کالای موردنظر قبلاً سابقه مصرف در انبار گیرنده نداشته و لزوم آن در انبار مزبور ضروری گردد و تأخیر در تأمین آن از طریق صدور تقاضا باعث ایجاد ضرر و زیان به تأسیسات شرکت گردد.
موجودی کالای موردنظر در جهت پاسخگویی به نیازمندیهای ضروری در دوران پوششی کافی نباشد.
هنگامی که مقدار کالای موردنظر در انبار فرستنده مازاد بر مصرف دوره پوششی بوده و از طرف دیگر موردنیاز انبار گیرنده باشد.
۲-۱۲-۲- تعیین قیمت کالا
قیمت گذاری کالا در سیستم پیوسته و یکنواخت تدارکات و امور کالا حائز اهمیت بسزایی بوده و اولین قدم در جهت ثبت عملیات مالی محسوب می گردد. نحوه قیمت گذاری کالا به تفکیک اسناد ورودی مربوطه در صفحات بعد به تفصیل درج گردیده است.
۳-۱۲-۲- تعدیل موجودی کالا
سند تعدیل موجودی کالا در موارد زیر استفاده می شود:
۱- صدور اقلام خارج از رده و مازاد بر نیاز
اقلامیکه توسط واحد سفارشات مازاد بر نیاز شناخته شده اند، پس از احراز عدم نیاز به آنها در سطح صنعت به انبار مازاد منتقل شده و به اشخاص ثالث فروخته می شوند. جهت صدور آنها از انبار مازاد برای فروش از سند تعدیل موجودی (کاهش) استفاده می شود.
۲- صدور ضایعات از انبار
اقلامی از کالا که بعلت فرسودگی/ فساد/ شکستن/ منهدم شدن در اثر مرور زمان و یا حوادثی از قبیل آتش سوزی و مانند آن دیگر قابل استفاده نمی باشند توسط آنالیست سفارشات برای آنها فرم از رده خارج کردن کالا تهیه و پس از طی مراحل اداری با تنظیم سند تعدیل موجودی از انبار خارج و از موجودی انبار کسر می گردد.
۳- تعدیل ارزش موجودی بدلیل استهلاک و غیره
در مواردی که حسابداری انبار با اخذ مجوز از مسئولین ذیربط بخواهد نرخ و قیمت قلم خاصی را در انبار که دارای موجودی (ارزشی و مقداری) میباشد بدون تغییر دادن مقدار آن تعدیل نماید و یا بدلیل استهلاک پذیری کالا بخواهد ارزش آنرا کاهش دهد با تنظیم سند تعدیل و استفاده از رمز تعدیل مناسب این امر را انجام می دهد.
در صورت مثبت بودن مقدار موجودی، نرخ کالا می تواند تا میزان یک ریال کاهش یابد.
۴- تعدیل مقدار موجودی
در صورت مغایرت بین مقدار موجودی در سیستم با مقدار فیزیکی موجود در انبار، موارد مغایرت بررسی شده و در صورتیکه مغایرت ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد دریافتی انبار مثل اسناد رسید کالا و انتقالات باشد که دیگر در پایگاه بین راهی سیستم دارای سابقه نمی باشند و یا اشتباه در واحد صدور و یا ضریب تبدیل اسناد طبقه بندی باشد واحد سفارشات میتواند با کسب مجوز و بر حسب ضورت نسبت به اصلاح موجودی با سند مذکور اقدام نماید.
۵- به موجودی گرفتن اقلام اسقاطی
اقلام فرسوده، شکسته، منهدم شده، برگشت شده از عملیات یا کارگاه تعمیراتی و یا مازاد کارگاه های تولیدی که بدلیل غیرقابل استفاده بودن به انبار کالای اسقاطی منتقل می شوند پس از شناسایی و شماره گذاری با سند مربوطه با نرخ یک ریال برای هر واحد کالا به موجودی انبار مذکور اضافه می شوند.
۶- در مورد اقلام خارج از رده و ضایعات که اشتباهاً از موجودی انبار خارج شده اند و یا در تنظیم سند تعدیل موجودی در مقدار ارزش کالا اشتباهی رخ داده باشد که نیاز به انجام اصلاحات داشته باشد جهت انجام اصلاحات از اسناد مزبور استفاده می شود.ارزش قلم می تواند عدد مثبت، صفر باشد.
رمز تعدیل نشانگر علت خروج کالا از انبار تعدیل موجودی یا نوع کالای به موجودی اضافه شده می باشد. رمزهای مزبور عبارتند از:
ضایعات ناشی از فساد و تباهی
شکسته شدن کالا در انبار
انهدام کالا در اثر آتش سوزی
اقلام خارج از رده و مازاد بر نیاز
اقلام اسقاطی
اموال از کار افتاده