۱ پرسشنامه SCL-90-R یکی از پراستفاده ترین ابزارهای تشخیصی روانپزشکی است. پرسشنامه شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی علائم روانی است که با استفاده از آن می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این پرسشنامه توسط دراگوتیس و همکارانش در سال ۱۹۷۳ معرفی شد و براساس تجربیات بالینی تحلیل های روان سنجی، مورد تجدیدنظر قرار گرفته و فرم نهایی آن درسال ۱۹۷۶ تهیه گردید. در ایران مطالعات زیادی برای هنجاریابی آن انجام شده است.
پاسخ های ارائه شده به هریک از موارد آزمون در یک مقیاس ۵ درجه ای ازمیزان ناراحتی که از (هیچ) تا (به شدت) می باشد، مشخص می شود. ۹۰ ماده این آزمون ۹ بعد مختلف شکایات جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرخصی، افکار پانوئیدی، و روان پریشی را در بر می گیرد. نمره گذاری و تفسیر آزمون براساس سه شاخص ضریب کلی علائم مرخصی، معیار ضریب ناراحتی و جمع علائم مرضی به دست می آید.
سوالات اضافی
در این ازمون ۷ سوال وجود دارد که تحت هیچ یک از ابعاد ۹ گانه رتبه بندی نشده اند. این سوالات ازنظر بالینی دارای اهمیت بوده و به شاخص های کلی آزمون کمک می کنند و تمایل براین است که بطور تجمعی استفاده شوند. چنانچه یک نمره افسردگی بالا همراه با زود بیدار شدن از خواب و بی اشتهایی ممکن است در مقایسه با یک نمره مشابه به وی علائم ذکر شده فوق تعبیر متفاوتی داشته باشد. این سوالات به عنوان یکی از ابعاد آزمون نمره گذاری نمی شوند، اما به نمرات ضریب کلی ناراحتی اضافه می گردند.
سوالات اضافی عبارتند از:
شماره سوال علامت
۱۹ بی اشتهایی
۶۰ زیاد خوردن
۵۹ فکر زیاد راجع به مرگ و مردن
۴۴ دیرخوابیدن (مشکل در به خواب رفتن)
۶۴ زود بیدار شدن از خواب
۶۶ بدخوابی (بیدار شدن های مکرر در هنگام خواب)
۸۹ احساس گناه و تقصیر داشتن
سه شاخص کلی ناراحتی نیز در این آزمون وجود دارد که هرکدام با نمره ای میزان شدت مشکل روانی فرد را از نظر آسیب شناسی مغزی نشان می دهند:
۱٫ ضریب کلی علائم مرضی (GSI) : بهترین نشانه سطحی و یا عمقی بودن یک ناراحتی درحال حاضر می باشد و باید در بیشتر مواردی که به یک سنجش خلاصه، احتیاج داریم از آن استفاده کنیم. همچنین اطلاعاتی در مورد تعداد و شدت ناراحتی ناشی از آن را بدست می دهد.
۲٫ جمع علائم مرضی (PST) : به طور ساده شمارش تعداد علائمی است که بیمار به صورت مثبت گزارش می دهد. یعنی آنهایی که خود بیمار به دارابودن آن تاحدی ادغان دارد.
۳٫ معیار ضریب ناراحتی (PSDI) : یک سنجش خالص از شدت ناراحتی یعنی یک سنجش اصلاح شده برای تعداد علائم است. عمل آن بیشتر مانند یک سنجش پاسخ در جهت ابلاغ این که آیا بیمار افسرده علائم خود را در فرم گزارش از خود بیشتر یا کمتر ارائه داده است یا خیر؟
پایایی آزمون:
سنجش پایایی ابعاد ۹ گانه این ازمون از دو روش محاسبه پایایی به روش آزمون مجدد صورت گرفته است. برای محاسبه ثبات درونی آزمون که بروی ۲۱۹ نفر داوطلب در ایالات متحده در جهت سنجش ثبات و یکنواختی سوالات انجام گردیده از ضرایب آلفا و کودور ریچاردسون ۲۰ استفاده شد. نتایج تمام ضرائب بدست آمده برای ۹ بُعد، کاملاً رضایتبخش بوده است. بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با ۹% و کمتری آنها روان پریشی با ۷۷% بوده است.
پایایی آزمون مجدد ثبات آزمون را در طول زمان می سنجد بروی ۹۴ بیمار روانی نامتجانس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت. اکثر ضرایب دارای همبستگی بالا بین ۷۸% تا ۹% بوده اند. (ناتالی, ۱۹۷۰, به نقل از نعمت, ۱۳۷۸).
مرعشی (۱۳۷۵) ضریب پایایی همه ابعاد این آزمون را به روش نصف کردن ۸۰% تا ۹۳% و به روش آلفای کرونباخ بین ۸۰% تا ۹۳% گزارش کرده است, همچنین رضاپور (۱۳۷۶) با استفاده از روش بازآزمایی ضریب پایایی ابعاد را بین ۶۸% تا ۸۱% محاسبه نموده است. همینطور موسوی (۱۳۷۷) با روش نصف کردن پایایی این آزمون را برای ابعاد مختلف بین ۶۴% تا ۸۹% و با روش آلفای کرونباخ بین ۵۷% تا ۸۵% گزارش کرده اند (نعمت، ۱۳۸۷).
شیوه اجرا و نمره گذاری
این پرسشنامه می تواند به وسیله یک روان شناس یا مصاحبه کننده بالینی اجرای گردد . مدت زمان لازم برای اجرا حدود ۱۲تا ۱۵ دقیقه است. ولی افراد دقیق ممکن است ان را در ۳۰دقیقه ویا بیشتر تکمیل نمایند. این ازمون حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار می دهد.
نمره گذاری این ازمون بسیار ساده است .وشامل یک عملیات ساده ریاضی یعنی جمع زدن وتقسیم تا دو رقم اعشاری می باشد .به هر یک از سوال ها بسته به پاسخ داده شده از صفر تا ۴نمره تعلق می گیرد.
برای نمره گذاری ابعاد ۹گانه ابتدا نمره به دست امده از هر بعد را محاسبه نموده وبر تعداد سوال های ان بعد تقسیم می نماییم.برای مثال در مورد شکایت های جسمانی که ازمودنی می تواند نمره ای از صفر تا ۴۸ کسب کند . نمره به دست امده را بر تعداد سوال ها یعنی ۱۲تقسیم می نماییم.نمره به دست امده از بعد اضطراب را بر ۱۰تقسیم نموده وبه این ترتیب در مورد ۹بعد دیگر این عمل اجرا می شود.نتیجه را باید تا دو رقم اعشار گزارش نمود
. پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)
در طول سالها، مقیاس های مختلفی برای بررسی مکانیسم های دفاعی ساخته شده است. یکی از جدیدترین این مقیاس ها ابزار DSQ است که بعد از بازبینی های فراوان و تحلیل های مختلف در فرم نهایی آن سه سبک دفاعی با ۲۸ سوال شامل ۱۴ مکانیزم دفاعی مورد بررسی قرار می گیرند. این سه سبک دفاعی شامل موارد زیر هستند: