میزان آلفای کرونباخ و قابل مقایسه بودن

.۹۰۴
۹
تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت بر قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری
.۹۰۰
.۹۰۰
۷
پاپایی پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیر ها ی پاپایی پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیر ها
که در جدول فوق مشاهده می شود، میزان آلفای کرونباخ ارائه شده برای تمامی متغیر ها به طور قابل ملاحظه به یک نزدیک می باشد و بدین ترتیب می توان اظهار داشت پرسشـها دارای همبستگی متــقابل نسبتـاً منـاسبی می باشند
۱۰-۳- روایی ابزار سنجش :
در یک تعریف، روایی آزمون میزان کارایی ابزار سنجش ( پرسشنامه، تست و.. ) برای اندازه گیری خصیصه ای مورد نظر محقق اطلاق می گردد کاپلان و ساکوزو ، روایی را توافق بین نمره آزمون با صفت یا خصیصه ای که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است تعریف کرده اند روایی بر حسب هدف آزمون و روشهای برآورد روایی انواع مختلفی دارد . از نقطه نظر مفهوم ، مقصود از روایی آنست که وسیله اندازه گیری حقیقتاًٌ بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را . و از آن برای بررسی میزان کار آیی وسیله سنجش ( در اینجا ) پرسشنامه در اندازه گیری صفتهای مورد بررسی استفاده می شود. اهمیت و ضرورت روایی به دلیل تاثیر بسزای آن در پایایی نتایج تحقیق است . چرا که اندازه گیری نامناسب و ناکـافی می تواند هر پـژوهش علمی را بی پایایی سازد .بسیاری از انتقادهایی که به اندازه گیریهای روانی و تربیتی ،اجتماعی و…… چه از سوی متخصصان و چه از سوی افراد معمولی وارد شده است متمر کز بر روائی ابزار سنجش است علت این امر این است که در مبحث روایی به گونه ای کلی ذات ((واقعیت )) مورد پرسش قرار می گیرد . به گفته کرلینجر “حصول پایایی تا حدود زیادی یک امر فنی است ،اما روائی فراتر از فن است و در ذات و جوهر اصلی علم قرار دارد.”در این تحقیق در جهت فراهم شدن زمینه مناسب جهت سنجش و اندازه گیری و حصول روایی از نظرات کارشناسان و صاحبنظران که دارای سابقه پ‍‍ژوهش می باشند بهره برده شده است همچنین به راهنماییهای ارائه شده از سوی اساتید راهنما و مشاور توجه ویژه ای مبذول داشته شد.
۱۱-۳- روش تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات :
آزمـون t student :
به منظور آزمون کردن فرض برابری میانگین جامعه با یک مقدار عددی از این آزمون بهره برده می شود فرض آماری این آزمون عبارت است از :
H0:
H1:
که در آن a یک مقدار عددی می باشد آماره آزمون نیز عبارت است از :
نحوه استنباط در مورد رد یا پذیرش H0 بشرح زیر است :
روش تصمیم گیری :H0 در سطح معنا دار رد می شود اگر
و یا سطح معنا داری محاسبه شده (sig ) کوچکتر از ۵% باشد.
یکی از عوامل تعیین کننده تکنیک آماری توزیع مشاهدات مورد بررسی می باشد در این تحقیق باتوجه به نرمال بودن توزیع مشاهدات استفاده از آزمون پارامتریک مقایسه میانگینها بهره برده شده است در جدول ۴-۳ نرمال بودن توزیع مشاهدات را مورد بررسی قرار می دهیم :
جدول ۴-۳ نرمال بودن توزیع مشاهدات
مربوط بودن
قابل اتکا بودن
قابل مقایسه بودن
قابل فهم بودن
تعداد