ناهمسانی واریانس و عرضه و تقاضا

آزمون سازگاری ابعاد برای ارزیابی درستی و صحت واحدهای اندازه گیری هر متغیری است که در مدل تعریف می گردد. این آزمون به معنای همگن بودن واحدها در دو طرف تمامی معادلات که در سیستم وارد شده اند، می باشد.
آزمون ارزیابی پارامترها
در ارزیابی پارامترها می توان از انواع روش های آماری موجود استفاده نمود. در این مدل با بهره گرفتن از روشOLS برای تصریح معادلات بلندمدت مدل استفاده شده است. این آزمون بدین معناست که معادلات برآورد شده در الگو، از نظر آماری دارای ناهمسانی واریانس، هم خطی، خود همبستگی پیاپی و … نمی باشد.
۴-۱۳ شبیهسازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور
مدل شبیهسازی انرژی الکتریکی از ۱۶ شرکت برق منطقهای تشکیل شده است که به طور کلی هر منطقه سه قسمت دارد. در واقع هدف اصلی مدلسازی و شبیهسازی سیستمی، درک پیچیدگیهای درونی سیستم است. این درک با بهره گرفتن از مدل و شبیهسازی آن در قالب نرمافزار به دفعات مکرر حاصل میشود. در واقع هدف اصلی این تحقیق آزمون فرضیهی است که در فصل اول اشاره شد این فرضیه عبارت است از :
با وجود تراز کلی عرضه و تقاضای برق در کشور اما تعادل منطقهای در عرضه و تقاضا وجود ندارد.
بنابراین در راستای هدف تحقیق حاضر، چند بخش از مدل تراز انرژی الکتریکی اهمیت مییابد که در ادامه نتایج شبیهسازیهای آنها تحت سناریوهای مختلف ارائه میگردد.
لازم است توجه گردد که شبیهسازی متغیرهای هدف تحقیق حاضر با شبیهسازی پایه آغاز میگردد. شبیهسازی پایه وضعیتی است که معادلات دیفرانسیلی موجود در درون مدل، براساس شرایط اولیهای که برای متغیرهای سطح در هنگام کالیبره کردن مدل در نظر گرفته شده است، انجام میگیرد. درواقع، هیج گونه تغییری در شرایط متغیرهای مدل ایجاد نمیشود.
شبیهسازی پایه، رفتارهای پایهای متغیرهای مدل را ارائه میدهد. در حالی که شبیهسازی تحت سناریوهای مختلف، رفتارمتغیرهای مدل وقتی شرایط تغییر میکند، بررسی میشود. تمایزی که در رفتار متغیردر حالت شبیهسازی پایه با حالت تغییریافته تحت سناریوهای مختلف حاصل میشود، خود زمینهای برای درک دینامیک درونی سیستم است.
نمودار(۴-۱) شبیه سازی عرضه و تقاضای برق در کشور ۱۳۸۷- ۱۴۰۴ ( میلیون کیلووات)
SUPPLY: عرضه انرژی الکتریکی
ACTUAL SUPPLY1: مقدار عرضه واقعی که تلفات توزیع از آن کم شده است.
DEMAND: مقدار تقاضای انرژی الکتریکی
ACYTUAL SUPPLY2: مقدار عرضه واقعی انرژی الکتریکی که تلفات توزیع و انتقال از آن کم شده است.
همانطور که مشاهده میکنید در این نمودار در ابتدا کشور با مازاد عرضه انرژی الکتریکی همراه است در صورتی که هم تلفات توزیع و هم تلفات انتقال وجود داشته باشد کشور در سال ۱۳۹۰ دچار کمبود عرضه خواهد شد اما در صورتی که بتوان تلفات انتقال را تقریبا به طور کامل برطرف نمود میتوان این نقطه بحرانی را تا سال ۱۳۹۳ به تاخیر انداخت. حال فرض میشود که تلفات توزیع و انتقال به صفر برسد که یک حالت حدی است و تقریبا غیر ممکن میباشد در این صورت تا سال ۱۳۹۹ کشور با کمبود عرضه مواجه نخواهد شد ولی از سال ۱۳۹۹ به بعد کشور دچار مازاد تقاضا خواهد شد و دارای رشد به نسبت فزاینده خواهد بود حتی با صفر کردن تلفات نیز مشکل عدم تعادل حل نخواهد شد تنها زمان آن به تاخیر میافتد. با این کار مقدار عرضه وتقاضای انرژی الکتریکی براساس روند گذشته و تغییرات اعمالی در آینده پیش بینی میشود و سیاستگذاران میتوانند با این وضع پیشنهادهای سیاستی خود را دراین بخشها اعمال کنند.
در شرایط موجود مناطق ایران با مازاد عرضه یا تقاضا روبه رو خواهند بود که درجدول زیر مشاهده میشود:
جدول ( ۴-۸) شبیه سازی پایه مقدار مازاد تقاضای مناطق ( میلیون کیلووات)
سال
آذربایجان
اصفهان
باختر
تهران