نتایج حاصل از برازش مدل اول و تامین مالی خارجی

۰٫۴۶۶
منبع : محاسبات تحقیق
طبق جدول بالا مدل رگرسیونی با توجه به آماره F و به دست آمده معنی دار نیست که این موضوع بیانگر عدم تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می شود.
از طرف دیگر با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل که ۰٫۰۲۳ است می توان نتیجه گرفت که در حدود ۲٫۳ درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر ۲٫۰۱۸ است که چون عددی نزدیک ۲ است بنابراین خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
۴-۳-۳-۷-۱- بررسی پیش فرض های مدل
در مرحله بعد برای اطمینان از درستی آزمون، پیش فرض های مدل رگرسیون که عبارت است از آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واریانس خطاها، آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته است و در صورت درست بودن آن نتایج آزمون پذیرفته خواهد شد.
یکی از پیش فرض های مدل ثابت بودن واریانس خطا است برای بررسی این فرض هم از نمودار استفاده می کنیم. نمودار خطاها در مقابل مقادیر برآورد شده برای آزمون ثابت بودن واریانس استفاده می شود بدین صورت که اگر شکل کلی (دامنه تغییرات) نمودار بصورت افزایشی یا کاهشی باشد (اصطلاحا نمودار به شکل قیفی به سمت چپ یا راست باشد) واریانس ثابت نیست که با توجه به نمودار زیر فرض ثابت بودن واریانس خطاها پذیرفته می شود. همچنین یکی از پیش فرض های مدل رگرسیونی مستقل بودن خطاها (مانده ها یا قدرمطلق مقدار واقعی متغیر وابسته منهای مقدار برآورد شده) است برای بررسی این فرض از نمودار خطاها در مقابل ترتیب زمانی برای فرض مستقل بودن استفاده می شود بدین ترتیب که اگر روند این نمودار دارای نظم خاصی باشد (مثلا روند سینوسی و …) خطاها مستقل نیستند. با توجه به نمودار زیر فرض مستقل بودن خطاها پذیرفته می شود. از جمله مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می باشند. نرمال بودن خطاها بدین معنا است که میانگین خطاها صفر و واریانس خطاها ثابت باشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده و نمودار نرمال آن رسم شود و سپس مقایسه ای بین دو نمودار صورت گیرد. این فرض با رسم نمودار مستطیلی و نمودار احتمال نرمال انجام می شود. در این نمودار همان طور که ملاحظه می شود مقادیر احتمال نرمال (محور عمودی) در مقابل مقادیر خطاهای مدل (محور افقی) رسم می شود. بطور منطقی محل انطباق ایندو خط نیمساز می باشد و نقاط نشانگر مقادیر واقعی است که اگر این نقاط روی این خط یا در اطراف این خط باشند ( البته بطور تقریبی) فرض نرمال بودن پذیرفته می شود که با توجه به نمودار زیر فرض نرمال بودن متغیر وابسته پذیرفته می شود.
نمودار ۴-۷: نمودار پیش فرض های مدل

نتایج حاصل از برازش مدل اول :
در این قسمت نتایج حاصل از برازش مدل اول تحقیق برای ۷ متغیر وابسته ی رشد شرکت بیان شده است. بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اول تحقیق، بر تعامل بین دو متغیر post و restatement تمرکز نموده ایم. با توجه به اهمیت متغیر post*restatement که نشان دهنده ی تاثیر ارائه مجدد بر رشد شرکت در دوره بعد از تجدید ارائه صورتهای مالی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل قابل درک تر، مقدار محاسبه شده این متغیر از ۷ جدول پیشین استخراج شده و بطور مختصر در جدول زیر نشان داده شده است:
متغیر
رشد فروش
معیار های رشد تامین مالی داخلی
معیارهای رشد تامین مالی خارجی
SALES-GR
GR-IG
GR-SFG
GR-SG
EXCESS-GR-IG
EXCESS-GR-SFG
EXCESS-GR-SG
POST *RESTATEMENT