صحت سنجی مدل
به منظور صحت سنجی مدل پل کلمنتس از مقایسه زمان تناوب مودهای ارتعاش پل، مقایسه پاسخ پل در تحلیل استاتیکی، تحلیل بار افزون با نتایج موجود در مرجع [۲۹ ] استفاده شده است.
مقایسه مودهای ارتعاش پل
به منظور به دست آوردن مودهای ارتعاشی پل از نرمافزار اُ اس پی [ ] استفاده شده است. این نرم افزار با استفاده از کدی که به زبان TCL نوشته شده، مودهای ارتعاشی را محاسبه و رسم میکند. همان طور که در شکل ‏۴۱۳ مشاهده میشود، ۲ مود اول مربوط حرکت طولی ستونهای پل، دو مود دوم حرکت عرضی پل و مود پنجم مربوط به حرکت قائم عرشههای طولانی میباشد. در چهار مود اول به دلیل انحراف موجود در عرشه پل، شاهد اندرکنش حرکت همزمان طولی و عرضی پل میباشیم.
أ) تغییر شکل پل در مود اول

ب) تغییر شکل پل در مود دوم

ت) تغییر شکل پل در مود سوم

پ) تغییر شکل پل در مود چهارم

ج) تغییر شکل پل در مود پنجم

شکل ‏۴ ۱۳ مودهای ارتعاشی پل کلمنتس (مودهای ۱ تا ۵، از بالا به پایین)
مقایسه زمان تناوب مودهای اول تا چهارم با پل آنالیز شده در مرجع [۲۹ ] در جدول ‏۴۵ قابل مشاهده است، تقریباً تطابق کاملی بین جوابهای پل مدل شده در مرجع و پل مدلسازی شده در این تحقیق وجود دارد.
جدول ‏۴ ۵ مقایسه زمان تناوب مودهای اول تا چهارم پل کلمنتس
T(sec)پل مدلسازی شده T(sec) مرجع [۲۹ ]
۷۷/۱ ۷۱/۱ مود ۱
۱۵/۱ ۱۵/۱ مود ۲
۷۶/۰ ۷۱/۰ مود ۳
۶۶/۰ ۶۱/۰ مود ۴
تحلیل بار افزون
در طراحیها و بهسازی سازهها بر اساس عملکرد سازه تحت یک سری نیروهای جانبی کشیده می شود. با افزایش جابجایی جانبی، نیروهای موجود در اعضای سازه نیز افزایش مییابند تا حدی که در بعضی از نقاط سازه نیروهای موجود از مقدار نیروهای تسلیم فراتر میروند و مفاصل پلاستیک در سازه ایجاد میشوند. با توجه به سطح عملکردی که برای سازه انتخاب شده است سازه باید بتواند حد معینی از جابجایی را بدون اینکه تغییر شکلها در منحنی نیرو تغییر-مکان اعضا از حد معین فراتر رود تحمل کند.
به منظور صحت سنجی مدل از آنالیز بار افزون پل در دو جهت طولی و عرضی استفاده شد.
به همین منظور ابتدا در تحلیل استاتیکی، نیروهای وارد بر پایههای پل با پاسخ پایهها در مرجع مقایسه شد. در تحلیل استاتیکی نیروی قائم وارد بر پایه پل برابر با KN 3E+96/2 به دست آمد که با گزارش موجود تطابق دارد. تحت همین بارگذاری با وارد کردن نیروی یکسان به نقاط سطح عرشه تحلیل بار افزون انجام شد، شکل ‏۴۱۴ نشان دهنده مجموع نیروهای برشی وارد بر تکیه گاههای پل (پای ستونها و کولهها) و مقایسه آن با پاسخهای موجود در مرجع میباشد [۱۰ ]، طبق این شکل تطابق کاملی بین پاسخ تحلیل بار افزون پل با پاسخ موجود در مرجع وجود دارد.