۲-ادب،مرتضی،آشنایی با مالکیت زمانی در ایران واسپانیا،ماهنامه کانون،شماره۹۲،اردیبهشت۱۳۸۸،ص۲٫
– حسینی،جمال ، مالکیت زمانی در املاک و دارایی ها و مزایای اقتصادی آن، مجله بورس نگر، ۱۸/۴/.۱۳۸۵ .
-کاتوزیان ،ناصر ،مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقی ایران،تک جلدی،چاپ ۱۷،شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،تهران۱۳۷۳،ص۳۰۳٫
-عارفی،محمد ،”اصل حاکمیت اراده وتاثیر آن در حقوق مدنی وبین الملل خصوصی،رساله(m.a)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،دانشکده حقوق،خرداد۱۳۷۴،ص۱۲۵٫
-حائری،مسعود،تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی،”اصل آزادی قراردادها،چ۲،کیهان،پاییز ۱۳۷۳،ص۲۰٫
-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت به نقل از اشرفی،احمد،مالکیت زمانی،ص۸۱٫
– کاتوزیان ،ناصر ، حقوق مدنی،عقود معین ،ج ۱ ،تهران،شرکت سهامی انتشار،چاپ ۱۳۸۷شماره۱۰، ص ۱٫
– کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم کنونی، نشر میزان،چاپ هفتم،زمستان ۱۳۸۱ ش ،ص ۳۲- امامی ، سید حسن ، نظر مخالف حقوق مدنی ،جلد ۴ ، ص ۴۸٫
-شریعتی،سعید،بیع زمانی ،همان.
-ماده۱۳۲ قانون مدنی.
-سوره مائده(۵)،آیه ۱٫
-الاسرا(۱۷)،آیه ۳۴٫
-موسوی بجنوردی،محمد،قواعد فقهیه،چ۳،موسسه چاپ ونشر عروج،پاییز۱۳۷۹،ص۴۶٫
طباطبایی یزدی،کاظم،حاشیه مکاسب،چاپ سنگی،ص۶۶به نقل از شریعتی،سعید،ص۹٫
fadavi,s[.91/8/3].’ A brief look at the property ‘ [on line].notary.available:www.notary.ir[91/8/11] -1
-مرجانی،محمود،مالکیت زمانی در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا،چاپ اول،انتشارات تایماز،تهران ۱۳۹۰،ص ۴٫
-fadavi,s[.91/8/3].’ A brief look at the property ‘ [on line].notary.available:www.notary.ir[91/8/11]
-fadavi fadavi,s[.91/8/3].’ A brief look at the property ‘ [on line].notary.available:www.notary.ir[91/8/11] 1
1-ebrahimi torkaman,a.[87/4/3].’credit the nature of the ownershipof convertion ‘ [onine].notary.available:www.notary.ir [91/9/28]
– وحدانی نیا،محمد امین،چالش در مالکیت موقت،ماهنامه کانون،شماره ۸۳،خرداد۱۳۸۸،ص۱٫
– وحدانی نیا،محمد امین،چالش در مالکیت موقت،ماهنامه کانون،شماره ۸۳،خرداد۱۳۸۸،ص۱٫
– وحدانی نیا،محمد امین،چالش در مالکیت موقت،ماهنامه کانون،شماره ۸۳،خرداد۱۳۸۸،ص۱
– کاظمی نجف آبادی،عباس،مقاله بیع زمانی یا تایم شر چیست؟،ماهنامه کانون،اردیبهشت۱۳۸۸،شماره ۹۲،ص۳٫
– کاظمی نجف آبادی،عباس،مقاله بیع زمانی یا تایم شر چیست؟،ماهنامه کانون،اردیبهشت۱۳۸۸،شماره ۹۲،ص۳٫
– کاظمی نجف آبادی،عباس،مقاله بیع زمانی یا تایم شر چیست؟همان.
– نوین،پرویز،بیع زمانی ،ماهنامه آموزشی دادگستری تهران،قضاوت ،سال ۶،مرداد وشهریور۱۳۸۶، شماره ۴۶،ص۴٫
-naghshine arjmand,v.[,1388/1/31]’what is the time sharing’[online]asriran.avalable:www.asriran.com[1390/11/5].