نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

گرینبرگ[1]، 1985؛ کلارک و ولز[2]، 1995؛ فوا و کوزاک[3]، 1986 ). اختلال اضطراب اجتماعی ، با ترس های اجتماعی پیوسته که آسیب در کارکردهای شغلی، تحصیلی و اجتماعی افراد را در پی دارند ، مشخص می گردند . افزون بر آن پیامد اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوان با امتناع شدید از مدرسه ارتباط دارد ( لاستو استراووس[4] ، 1990 ).همچنین این اختلال در نوجوانان با اختلال افسردگی در ارتباط می باشد (اسایو[5] و همکاران، 1999 ، به نقل از خیر و همکاران، 1386 ).

همچنان که در نسخه تجدید نظر شده چهارمین ویراست (DSM-IV-TR) راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی آمده می باشد، اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت های اجتماعی می باشد که در آنها مورد ارزیابی قرارگرفتن و یا تماس با غریبه ها نگرانی فرد را به دنبال دارد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می ترسند که در موقعیتهای اجتماعی، مانند بودن در جمع، سخنرانی در حضور دیگران و دیدار با افراد جدید، دچار شرمساری و خجالت زدگی شوند. آنها ممکن می باشد ترس بخش بزرگی از الگوهای شناختی- رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی به این مسأله اختصاص دارد که اختلال اضطراب اجتماعی تا اندازه ای پاسخ به ارزیابی منفی دیگران می باشد که توسط فرد مبتلا ادراک می گردد (رپی[6] و هیمبرگ، 1997 ).

در درمان اختلال اضطراب اجتماعی، هم از درمان های دارویی و هم از درمان های روانشناختی بهره گرفته می گردد. هرچند مطالعه های چندی در ارتباط با تعیین برتری یکی از این ها نسبت به دیگری انجام شده، هنوز یافته های باثباتی که بتواند برتری یک روش را بر دیگری نشان دهد به دست نیامده می باشد ( تورک و همکاران، 2001؛ رووا و آنتونی[7]،  2005). اختلال اضطرابی، سومین نوع از معمول ترین اختلالات روانی بعد از اختلال افسردگی ماژور و اختلال وابستگی به الکل می باشد. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دادند که نرخ شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در طول زندگی، 3/13درصد می باشد ( کسلر[8] و همکاران، 1994 ).

[1] Beck, Emery& Greenberg

[2] Clark &Wells

[3] Foa & Kozak

[4] Last & Strauss

[5] Essau

[6] Rapee

[7] Rowa &Antony

[8] Kessler

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه