هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

رونده ای، تقریبا خطی، مشاهده می گردد که مقادیر متوسط آن در پسران نسبت به دختران تا حدودی بیشتر می باشد اما به شکل پایدار ادامه می یابد. هنگام بلوغ، تاثیر فزایندگی هورمون های جنسی بر رشد پیکری باعث شتاب گیری آن در پسران می گردد(که دلیل آن افزایش مقادیر تستوسترون موجود در خون می باشد) و در دختران تا زمانی که به بلوغ جنسی برسند حالت فلات دارد. البته، زمانی که متغیرهای فیزیولوژی به اندازه بدن وابسته اند الگوهای تکاملی موجود تغییر می کنند.

از سوی دیگر، عوامل مستقل از اندازه، الگوهای گوناگونی از تغییر را در دوران کودکی به نمایش می گذارند. حداکثر تواتر قلبی، انقباض پذیری میوکارد و مقادیر هموگلوبین خون بدون تغییر باقی می مانند. فشار خون و ظرفیت سوخت و ساز گلیکولیتیک افزایش می یابد. بعضی متغیرهای مستقل از اندازه مثل تعداد تنفس به آسانی شناسایی و سنجیده می شوند. ارزیابی عوامل دیگر مثل درون دادهای بعضی ابعاد کمی فیزیولوژی، شکل یا تاریخچه ی طبیعی حیوان را به وزن بدنش مرتبط می‌سازد» (Calder, 1984).

وزن بدن ابزار سنتی اصلاح متغیرهای فیزیولوژی ویژه ی اندازه بدن می باشد: Vo2max به ازای هر کیلوگرم، توان بی هوازی اوج به ازای هر کیلوگرم، قدرت دست به ازای هر کیلوگرمو غیر از آن را می سنجیم. در این ارتباط، این متغیرها نسبت به وزن بدن به صورت توانی ازوزن( M1 )اظهار می شوند که آن را استاندارد نسبی می نامند.

وزن بدن را به سهولت می توان سنجید و در نگاه اول، بهره گیری از آن برای استاندارد کردن شاخص‌های فیزیولوژی نمایان می گردد. وزن بدن، اندازه سوخت و ساز فعال حجم بافت هدف را نشان می دهد و تفاوت های موجود درمتغیرهایی مثل حجم عضله، اندازه ی قلب، طول گام و گرمای تولیدی بدن را منعکس می سازد. در واقع، وزن بدن که استاندارد نسبی ساده می باشد، اغلب به دلیل ناتوانی در حذف تاثیر اندازه ی بدن بر متغیرهای فیزیولوژیک مورد مطالعه، شاخص قوی نیست(Albrecht & et al,1993). هر چند Vo2max آشکارا تحت تاثیر اندازه ی بدن قرار می گیرد، اما در حیوانات پستاندار نظیر کودکان، به نسبت وزن بدن تقریبا با توان M. /81 فرق می کند (مطالعات ورزشی در کودکان،

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه