: بُعد انگیزشی(یا عاطفی) هوش فرهنگی بر اهمیت نگرش یا انگیزش فرد نسبت به تعاملات بین فرهنگی تاکید دارد (ارلی و انگ، ۲۰۰۳). مثلا کنجکاوی (میل به شناخت فرهنگ بیگانه)، برای کشف و رفتار در موقعیتهای بین فرهنگی ضروری است (ارلی و انگ،۲۰۰۳،توماس[۱] ،۲۰۰۶ ).
هوش فرهنگی رفتاری: بُعد رفتاری هوش فرهنگی، یعنی رفتارهای کلامی و غیرکلامی مؤثر در تعاملهای فرهنگی هوش فرهنگی رفتاری، بعد عملی هوش فرهنگی است که به توانایی مدیر برای عملکرد مؤثر در موقعیتهای بین فرهنگی بر می­­گردد. عامل رفتاری هوش فرهنگی، یعنی رفتارسازگار با فرهنگهای متفاوت (لیورمور[۲]، ۲۰۱۱).

هوش فرهنگی فراشناختی یا راهبرد: عبارت است از مشاهده دقیق، اما کند و تدریجی آن چه که در مغز ما و سایرین جریان دارد (ون داین[۳]، آنگ و لیورمور، ۲۰۰۹).  راهبرد هوش فرهنگی/ فراشناختی یعنی چگونه می توان تجارب متنوع را حس و درک کرد؟ و چگونه می توان بر پایه تفاوتهای فرهنگی برنامه ریزی مؤثر داشت (لیورمور،  ۲۰۱۱).

 

 

 ۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی :

هوش فرهنگی : این متغیر به وسیله ۴ شاخص ” هوش راهبردی یا فراشناختی (۴ سوال)، هوش دانشی یا شناختی (۶ سوال)، هوش انگیزشی (۴ سوال) و هوش رفتاری (۵ سوال)” سنجیده می شود. در مجموع هوش فرهنگی بوسیله پرسشنامه ای ۲۰ سوالی سنجیده می شود.

هوش راهبردی یا فراشناختی: هوش راهبردی یا فراشناختی بوسیله سوالات ۱ تا ۴ پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش راهبردی یا فراشناختی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد. فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

هوش دانشی یا شناختی: هوش دانشی یا شناختی بوسیله سوالات ۵ تا ۱۰ پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش دانشی یا شناختی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.

هوش انگیزشی: هوش انگیزشی بوسیله سوالات ۱۱ تا ۱۴ پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش انگیزشی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.

هوش رفتاری: هوش رفتاری بوسیله سوالات ۱۶ تا ۲۰ پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش رفتاری هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.

 

[۱] Thomas

[۲] Livermore

[۳] Van Dyne