وزارت امور خارجه و کشورهای اسلامی

۸- بوشهری ،جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴
۹- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴
پللو، روبر، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰
پرایس، وینسنت، افکار عمومی، ترجمه علی رستمی و الهام میر تهامی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، ۱۳۸۲
۱۰- خسروی، حسن.حقوق انتخابات آزاد و دموکراتیک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۷
۱۱- داوید، رنه، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، تهران، ترجمه حسین صفایی و دیگران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴
۱۲- دوررژه، موریس، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علومی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷
۱۳- دوورژه، موریس.اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ پنجم،۱۳۷۹
۱۴- دوورژه، موریس، رژیمهای سیاسی، تهران، چاپخانه بیست و پنج شهریور، چاپ سوم، ۱۳۵۲٫
۱۵- دیوید ای. اپتر و چارلز اف. اندی پین، ترجمه محمد رضا سعید آبادی، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعاتراهبردی، چاپ اول، ۱۳۸۰
۱۶- رئیسی نیا، مجید، ساختار سیاسی ژاپن، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲٫
۱۷- رضائی، اسدالله، کالبدشکافی احزاب سیاسی، تهران، انتشارات آمه، چاپ اول، ۱۳۸۶
۱۸- زارعی، محمد حسین، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴
۱۹- زارعی، محمد حسین، مطالعه تطبیقی نقش کمیسیونهای داخلی در نظارت پارلمانی، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۹
۲۰- شیخ الاسلامی، محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر، ۱۳۸۰
۲۱- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، ۱۳۷۳
۲۲- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی کشورهای غربی و مقایسه تطبیقی با کشورهای اسلامی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴
۲۳- عاملی، حشمت الله، رژیمهای سیاسی، تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
۲۴- عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، ۱۳۸۹
۲۵- قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۰
۳۰- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۷٫
– گودوین گیل، گای. اس، ترجمه سید جمال سیفی و سید قاسم زمانی، تهرن، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۷۹

Share this post

Post navigation

You might be interested in...