بیشترین پاسخها در خصوص میزان اثربخشی دورههای آموزشی بلندمدت ویژه کارکنان، مربوط به گزینه متوسط با فراوانی ۴۷ نفر (۴/۴۸ درصد) و کمترین پاسخها مربوط به گزینه ضعیف با فراوانی ۵ نفر (۲/۵ درصد) میباشد. ۳۴ نفر (۱/۳۵ درصد) آن را در خوب و ۱۱ نفر (۳/۱۱ درصد) آن را خیلی خوب ارزیابی کردهاند.
جدول (۴-۱۶). توزیع فراوانی میزان اثربخشی دورههای آموزشی بلندمدت ویژه کارکنان
تعداد فراوانی درصد
خیلی ضعیف – –
ضعیف ۵ ۲/۵
متوسط ۴۷ ۴/۴۸
خوب ۳۴ ۱/۳۵
خیلی خوب ۱۱ ۳/۱۱
جمع ۹۷ ۱۰۰
۴-۱۸- شرایط حضور در دوره های آموزشی
بررسی دادههای بدست آمده درخصوص شرایط حضور کارکنان دردورههای آموزش نشان میدهد که ۱۸ نفر (۶/۱۸ درصد) فراهم بودن شرایط را در حد متوسط، ۴۰ نفر (۲/۴۱ درصد) در حد زیاد و خیلی زیاد و ۳۹ نفر (۲/۴۰ درصد) در حد کم و خیلی کم دانسته اند.
جدول (۴-۱۷). توزیع فراوانی شرایط حضور در دوره های آموزشی
تعداد فراوانی درصد
خیلی کم ۹ ۳/۹
کم ۳۰ ۹/۳۰
متوسط ۱۸ ۶/۱۸
زیاد ۳۹ ۲/۴۰
خیلی زیاد ۱ ۱
جمع ۹۷ ۱۰۰
ب) قسمت استنباطی
برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه، به ویژه بررسی رابطه بین متغیر وابسته تحقیق ( دیدگاه مدیران نسبت به ارزشیابی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) و متغیرهای مستقل شامل سن، میزان تحصیلات، جنسیت،رشته تحصیلی، سابقه کار از آماره هایی نظیر ضریب همبستگی، من وایت نی، کروسکال والیس استفاده گردید. همچنین برای تحلیل متغیر ها از تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج آزمون های مربوط به قسمت استنباطی به شرح زیر است:
۴-۱۹-ضریب همبستگی
جدول زیر بررسی شدت و رابطه متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق را با متغیر وابسته دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد. نتیجه بررسی نشان می دهد متغیرهای برنامه ریزی آموزشی جامع و دقیق،رعایت حقوق اداری کارکنان،تناسب برنامه های آموزشی با اهداف و وظایف سازمانی،نیاز سنجی دوره های آموزشی مورد نیاز، نیازهای بخش کشاورزی، اهداف و ماموریت وزارت و رضایت شغلی با ارزشیابی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی رابطه معناداری دارد. این بدان معناست که فرضیه های تحقیق (یک )مرتبط با متغیر های فوق مورد تایید و فرض صفر در ارتبا ط با آنها رد می شود و به ازای هر میزان تغییر در متغیرهای مستقل به همان میزان در ارزشیابی برنامه های آموزش بلند مدت تغییر حاصل می شود. بقیه متغیر های مورد مطالعه رابطه معناداری با ارزشیابی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی ندارند. جدول ۴۰-۴ تحلیل همبستگی بین متغیر های مورد مطالعه را نشان می دهد .
جدول (۴-۱۸) . رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه با اثربخشی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان
متغیر (۱) متغیر (۲) سطح سنجش نوع آزمون ضریب همبستگی پیرسون (r) سطح معنی داری
(sig)
داشتن تجربه شغلی دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی رتبه ای اسپیرمن ۰۸۴/۰ ۴۱۷/۰