نتیجه اولویت بندی متغیر های مربوط به گزینش فراگیران آموزش های بلند مدت نشان داد که متغیر های مهارت های تخصصی، علایق و رضایت شغلی از موارد مورد تاکید و دارای اولویت مدیران برای گزینش فراگیران جهت گذاراندن دوره های آموزشی بلند مدت می باشد در این ارتباط پیشنهاد می گردد رشته تحصیلی افراد در راستایی فعالیت های تخصصی آنها بوده و علایق و رضایت مندی شغلی نیز بعنوان متغیر های تاثیر گذار در این امر مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه ضرایب همبستگی نشان می دهد متغیر برنامه ریزی آموزشی و تدوین نظام جامع تربیت نیروی متخصص مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی با ارزشیابی دوره های آموزش بلند مدت رابطه معناداری دارند . موارد زیر به منظور توسعه آموزش های بلند مدت در وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می گردد:
ایجاد بانک اطلاعات اثربخشی برنامه های آموزشی و ایجاد پایگاه یکپارچه اطلاعات آموزش های بلندمدت (شکل اجرای برنامه ها، محل برگزاری،اساتید، مدت زمان، امتیاز ارزیابی، میزان اثربخشی، امکان دسترسی اعضا به نتایج، …)
تدوین برنامه مناسب برای برطرف ساختن نیاز ها
برنامه ریزی آموزشی و به صورت نظام مند و علمی و بر مبنای نیازهای واقعی بخشها، نیروها و شرایط کاری و محیطی آنان ، فراگیرنمودن و معطوف نکردن آموزشها به سطوح پایین نیروها در سازمان
برآورد و یا سنجش سطوح پنجگانه آموزشی شامل واکنشی،یادگیری،رفتاری،عملکردی و ارزش افزوده آموزش های بلند مدت انتخاب گردد .
از افراد متخصص در امور آموزش های رسمی و همچنین متخصین حوزه کشاورزی در ارزیابی دوره استفاده شود .
در روند برنامه ریزی و همچنین ارزشیابی کارکنان شرکت کننده در برنامه های آموزش موضوع ارتقای شغلی مورد توجه قرار گرفته و ارتباط مناسبی بین دو مقوله ارتقای شغلی و ارتقای تحصیلی برقرار شود
شاخص های استانداردی برای هر یک از دوره های قبل از شروع دوره تنظیم و دوره ها متناسب با استاندارد ها و سرفصل های دوره مورد ارزیابی قرار گیرد .
تطبیق هر چه بیشتر نیاز های دانشی، مهارتی و رفتاری شرکت کنندگان با محتوای دوره های آموزشی بلند مدت
نتیجه ضریب همبستگی و تحلیل عاملی نشان می دهد که محتوای مناسب دوره های آموزشی از متغیرهای بسیار موثر در روند و اثربخشی دوره های آموزشی است .این موضوع را نتایج تحقیقات (lingham, 2003) نیز مورد تأیید قرار داده است . بدین جهت پیشنهاد می شود در دوره های آموزش های نمره و امتیاز واحد های عملی و نظری از هم تفکیک گردیده و بطور جداگانه آزمون نظری و عملی در طول دوره به آنها پرداخته شود
نتیجه تحقیق حاکی از رابطه معنادار بین اثربخشی دوره های آموزشی با ارتقای شغلی کارکنان دارد. در این خصوص توجه به رفع عوامل تاثیر گذار در امر آموزش و اطلاع رسانی مانند:تجمیع بی رویه و بی تناسب در هرم نیروی انسانی ، خروج نیروهای متخصص ، جابجایی بسیار در طبقه های شغلی ، عدم تطابق مدرک تحصیلی شماری از نیروها با پست سازمانی و وظایف شغلی ، چند منظوره و متنوع بودن وظایف شغلی واگذاری به افراد و بعضاً غیرتخصصی بودن آنها پیشنهاد می گردد .
نتیجه پژوهش حاکی از رابطه معنی دار بین همراهی با کارکنان و توجه به نیاز های انان با اثربخش آموزش های بلند مدت کارکنان می باشد و این نتیجه با نتایج تحقیقات مهدی پور(۲۰۰۹) همخوانی دارد . در این ارتباط پیشنهاد می گردد مسئولان آموزشی وزارت جهاد کشاورزی از تجارب سایر وزارتخانه ها و سازمان ها در امر آموزش کارکنان استفاده و آن را با شرایط و نیاز های کارکنان و بخش کشاورزی تطبیق دهند .
شناسایی و تشخیص نیاز های آموزشی با استفاده از روش های علمی
در روند ارزیابی و ارزشیابی دوره های آموزشی بلند مدت از مشارکت و همکاری شرکت کنندگان در دوره ها نیز استفاده لازم به عمل آید .
ارزیابی مناسب از فرایند آموزش و دستیابی به اهداف آن
انطباق اهداف دوره های آموزشی با تقاضای کار خلاق و ارتقاء سطح کیفی در محیط کار جهت افزایش کارایی کارکنان
نتیجه تحلیل عاملی اعمال و رفتار اداری کارکنان نشان داد که ارائه پیشنهاد و راهکار از سوی کارکنان یکی از عوامل تاثیر گذار در بحث آموزش های بلند کارکنان می باشد در این ارتباط موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
ایجاد انگیزه لازم در کارکنان جهت ارائه پیشنهاد های سازنده در روند فعالیتهای سازمانی و اینکه شرایط را طوری باید فراهم ساخت که کارکنان ارائه پیشنهاد های کاری را جزء نظام کاری خود بدانند
تجزیه و تحلیل کمی و کیفی پیشنهادهای کارکنان و ارائه گزارش از پیشنهاد های ارائه شده در جلسات عمومی
نتیجه اولویت بندی راهکار های ارائه شده از سوی مدیران مورد مطالعه و همچنین نتیجه تحلیل عاملی متغیر های تاثیر گذار در اثربخشی آموزشی های بلند مدت نشان داد که وجود نظام جامع ارزشیابی از متغیر های تاثیر در این امر می باشد . موارد ذیل جهت کارآمد سازی نظام ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می گردد:
اندازه گیری اثربخشی به صورت مطلق و در پایان یک آموزش های بلند مدت رویکرد کاملی نیست. اثربخشی و کیفیت آموزش های بلند مدت، می بایست در طول فرایند آموزش ایجاد و تضمین گردد.
اعمال نظارت دایم بر عملکرد دستگاه های متولی آموزش های بلند مدت
برقراری مدیریت کیفیت جامع در نظام آموزش بلند مدت و انجام ارزشیابی های مستمر به عنوان عاملی کیفی در طول و در پایان دوره های آموزشی و بکارگیری نتای
ج آنها در برنامه های آموزشی وزارتخانه
جهت تکمیل این تحقیق، موضوعات ذیل جهت مطالعات بعدی پیشنهاد می گردد:
بررسی رابطه محتوایی آموزش های بلند مدت با اثربخشی آموزشی
تحلیل ابعاد نظری و عملی آموزش های بلند مدت بخش کشاورزی