وزارت ورزش و جوانان و مشارکت اجتماعی

۳-۲٫ جامعۀ آماری
جامعۀ آماری، «مجموعهای از افراد است که در یک یا چند صفت مشترک بوده و علاقهمندیم که نتایج تحقیق و پژوهش خود را به آنها تعمیم دهیم.» (دلاور، ۱۳۸۳:۱۲۰)
جامعه آماری این تحقیق ، دبیران و اعضای سمن های مردم نهاد جوانان زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در شهر تهران می باشد.
طبق آمار موجود در وزارت ورزش و جوانان تعداد ۴۰۰ سمن مردم نهاد در حوزه جوانان در تهران مشغول به فعالیت می باشند .این سمنها در حوزه های اعتقادی و مذهبی ، پایداری ، اجتماعی ، علمی و پژوهشی ، محیط زیست ، هنر ، ادبیات ، میراث فرهنگی ، اندیشه ورزی و … مشغول به فعالیت هستند. که ۳۰۰ سمن مردم نهاد انتخاب شدند.
۳-۳٫ روش نمونه گیری
مشاهده تمام کنشها وکنشگرانی که مرتبط باپدیده مورد مطالعه هستند هرگز امکان پذیر نیست.هرنمونه ای زیر مجموعه خاصی از یک جمعیت است که برای استنباط ماهیت کل آن جامعه مورد مشاهده قرار می گیرد. (ببی،۴۷۰،۱۳۸۴) امکان بررسی یک موضوع در میان همه عناصر جمعیت امکان پذیر نیست. با بوجودآمدن روشهای نمونه گیری عاقلانه آنست که این عمل را با نمونه گیری انجام دهیم. نمونهگیری، یعنی «انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیا از یک جامعۀ تعریف شده به عنوان نمایندۀ آن جامعه.» (دلاور، ۱۲۰:۱۳۸۳)
در تحقیق حاضر به منظور انتخاب نمونه های تحقیق بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل شده است
۳-۴٫حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول «کوکران» با پنج درصد خطا و ۹۵ درصد اطمینان استفاده شده است که با توجه به این فرمول تعداد ۲۸۳ نفر انتخاب شد که برای اعتبار بیشتر آن را به ۳۰۰ نفر افزایش دادیم.
۳-۵٫ واحد تحلیل
واحد تحلیل عبارتست از فرد، گروه، طبقه یا پدیدۀ اجتماعی و موضوعی که ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. به بیان دیگر، در تعیین واحدهای تحلیل این سؤال مطرح است که متغیر وابسته تحقیق، صفت چه چیزی یا چه کسی است؟ صفت مورد بررسی، صفت فرد است یا صفت گروه یا صفت طبقه و… . در واقع، واحد تحلیل همان موصوف است. «در پیمایش همواره لازم نیست که افراد محور (واحد تحلیل) مطالعه باشند، بلکه گروه یا سازمان یا حتی کل جامعه را میتوان محور مطالعه قرار داد.» (نجفی، ۱۳۸۴: ۴۶) واحد تحلیل در این تحقیق، فرد می باشد و سطح تحلیل خُرد است.
۳-۶٫ ابزار پژوهش
گردآوری اطلاعات در روش پیمایش مرحله ای بسیار مهم است چرا که آزمودن فرضیه ها براساس دقت گردآوری اطلاعات امکان پذیر می شود.یکی از ابزارهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه است. در تحقیقات توصیفی معمولاً از روش پرسشنامهای استفاده میشود. اما استفاده صرف از پرسشنامه دارای معایبی است «از جمله:
برای مطالعات عمیق و ریشه یابیها در موارد خاص کارآمد نیست.
جوابها ناقص و در مواردی بی پاسخ و اشتباه خواهد بود.
احتمال عدم درک مفاهیم و محتوای سؤالات و بروز ابهام برای پاسخگو وجود دارد.» (حافظنیا ،۱۳۸۳: ۱۷۹).
به همین منظور ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق، «پرسشنامۀ» محقق ساخته توأم با «مصاحبه» توسط پرسشگران آموزش دیده میباشد، تا به این وسیله از معایب پرسشنامه کاسته شود و به وسیلۀ پرسشنامۀ مصاحبهای با ایجاد یک ارتباط صمیمی امکان درک، کشف و دریافت پاسخهای مناسب برای دسترسی به واقعیت فراهم شود.
۳-۷٫ تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش
۳-۷-۱٫ متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی در فضای مجازی
تعریف نظری: منظور از مشارکت اجتماعی در این تحقیق شامل دو معنا است: مشارکت به معنای شرکت در تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت اجتماعی. از این نظر مشارکت شامل تمام فعالیت ها می شود که مستقیم یا غیر مستقیم منجر به تصمیم گیری در امور مربوط به جامعه انسانی خواهد شد. همچنین مشارکت به معنای تشریک مساعی و فعالیت های دسته جمعی برای رفع نیازهای روزمره چون تأمین امنیت ، مشارکت در اجرای قوانین و…
تعریف عملیاتی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای استفاده خواهد شد
– اطلاع رسانی و معرفی سمن از طریق وب سایت خاص
-شما در مجموع تا چه اندازه در سمن خود از فضای مجازی استفاده می کنید؟
-استفاده از خدمات ارتباطی پست الترونیک