ب)حیطهی مهارتی:
١- -درک فناوری و نحوهی استفاده از محصولات فناوری در جامعه.
٢- توانایی در انجام برخی از تعمیرات ساده و روش نگه داری وسایل شخصی- وسایل منزل.
٣- دست ورزی با انواع ابزارهای ساده دستی یا دستی برقی.
۴- مهارت در انجام پژوهشهای ساده ( استفاده از روش حل مسئله در انجام فعالیتها ).
۵- کسب شایستگیهای فردی و اجتماعی مفید مانند برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران و انجام کار گروهی.
۶- مهارت در انجام فعالیتهای کاری ساده و مناسب.
٧- کسب مهارت در نظم – وقت شناسی – ایمنی- همکاری – دقت و امانتداری به هنگام انجام کار.
ج) حیطه ی نگرشی:
١- ایجاد زمینه برای شکوفایی ذوق- خلاقیت و پرورش استعداد علمی و عملی دانش آموزان.
٢- تقویت روحیه علاقه مندی به کار از طریق انجام کارهای ساده فردی و گروهی در مدرسه و منزل.
٣- ایجاد نگرش مثبت نسبت به نظم – دقت – وقت شناسی – رعایت مسایل ایمنی –همکاری – پشتکار و امانتداری.
۴- تقویت حس مسئولیت پذیری در برابر خود – خانواده و جامعه.
۵- تقویت حس احترام به کار و کارگر.
۶- تقویت روحیه خودمدیریتی و اتکای به نفس.
٧- ایجاد نگرش مثبت به آموزشهای مهارتی و حرفهای در دورههای تحصیلی بعدی”.(Technic-dept.talif.sch.ir)
واژهی حرفه و فن خود بیانگر ارتباط این درس با صنایع دستی است که زمانی حرفه و پیشهی مردم بوده است. امّا اهداف نوشته شده بیانگر ارتباط خاص درس حرفه و فن و صنایع دستی میباشد. درک روند طراحی، تولید و ارزشیابی آشنایی با شاخهها و رشتههای تحصیلی در دوره متوسطه با تاکید بر رشتهی فنی و حرفهای، دست ورزی با انواع ابزارهای ساده دستی یا دستی برقی، ایجاد زمینه برای شکوفایی ذوق- خلاقیت و پرورش استعداد علمی و عملی دانش آموزان از اهدافی هستند که به صورت مستقیم با صنایع دستی ارتباط دارند.
این درس بیشترین استفاده از کارگاه و وسایل کمک آموزشی را به همراه دارد. شیوهی تدریس بر مبنای فعالیت کلاسی و بیرون از کلاس دانش آموزان طراحی شده که به دو صورت گروهی و انفرادی و در قالب فعالیتهای عملی و تحقیقی می باشد. محتوای کتابهای درسی حرفه و فن از مواردی انتخاب شده که در زندگی روزمره بیشترین کاربرد را دارند. همچنین از آنجا که دانش آموزان در سال اوّل متوسطه باید یکی از رشتههای نظری، کار و دانش و فنی حرفهای را انتخاب نمایند این درس آنها را با رشتههای فنی و خدماتی آشنا میکند. کار با چوب و فلز علاوه بر اهداف گفته شده، جهت هدایت دانش آموزان علاقه مند به هنرهای فلزی و چوبی در این کتاب گنجانده شده است. در این درس ارزشیابی از دانش آموزان به صورت کتبی و ارائه کار عملی می باشد.
۲-۲ : تعریف و گسترهی صنایع دستی در ایران
قبل از تعریف صنایع دستی باید چند اصطلاح دیگر را نیز تعریف کنیم:
هنرهای سنتی : ” براساس آخرین تعریفی که توسط گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران به عمل امده است، هنرهای سنتی، هنرها و صنایع بدیعی است که جوهر آن برگرفته از مبدا و حیاتی بوده و دارای صورتی متناسب با آن گوهر است و تاسیس آن به نحوی به اوّلیاء دین و یا تجلیات باطنی هنرمندان مربوط می شود و طی قرون متمادی از طریق هنرمندان و هنروران با حفظ آداب معنوی، سینه به سینه به عنوان میراثی گرانقدر به ما رسیده است، هنرهایی که افزون بر اصول ثابت، دارای فروع متغیری است که سبب تطبیق آن با شرایط هر دوره شده است” (یاوری، ۱۳۸۸ :۹).
“هنرهای سنتی شامل رشتههای مختلفی است که مهمترین آنها کتابت و نگارگری، موسیقی مقامی و سنتی ایران، نمایشهای سنتی و آیینی، هنرهای وابسته معماری، هنرهای صنایع و فرش می باشد ” (شریف زاده،۱۳۸۵ :۱۰).
صنایع مستظرفه: “عبارت است از آثاری که نقش و نگار با تاکید بر تزیینی بودن اثر در نهایت ظرافت و دقت بر آنها اجرا می شود”(تسلیمی و دیگران،۱۳۸۵: ۳).