پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل هوایی، شبیه سازی، حمل و نقل

به حالت ایست درآورده میشد، به عنوان مثال تمام خروجی ها بسته میشدند تا اجازه ندهند جریان ادامه یابد. این فشار، فشار سکون مایع(Stagnation Pressure)، یا فشار کل و یا فشار پیتو نام دارد.
فشار سکون نمی تواند به تنهایی برای تعیین سرعت سیال (سرعت سیر هوایی در حمل و نقل هوایی) استفاده می شود. با این حال، معادله برنولی بیان می کند:
فشار سکون = فشار استاتیکی + فشار دینامیکی
یا به عبارت فیزیکی :
p_t=p_s+((ρv^2)/2)
که با حل این معادله برای سرعت داریم :
V=√((۲(p_t-p_s))/ρ)
که در آن V سرعت سیال
Pt فشار سکون یا کل
Ps فشار استاتیکی
و ρ چگالی سیال میباشد.
البته لازم به ذکر است همانطور که قبلا نیز اشاره شده تمامی این روابط برای سیالات تراکم ناپذیر صادق هستند.
مزایا :
ساخت آسان
نسبتاً ارزان
تقریباً بدون نیاز به کالیبراسیون
حساس به کمترین تغییرات فشار در فلو
مستلزم تعداد کمی روزنه در کانال سیال است و به بریدگی های وسیع نیاز ندارد.
معایب :
دقت ناکافی برای برخی کاربرد های آزمایشگاهی
لوله باید هم جهت سرعت سیال قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید. خطا در تراز سازی نباید بیشتر از ±۵° باشد.
به جای لوله پیتو معمولی، میتوان از لوله پیتو-استاتیک استفاده کرد که علاوه بر دهانه لوله پیتو تعدادی سوراخ در دیواره آن وجود دارد که با استفاده از آن و فشار سنج تفاضلی میتوان مستقیما سرعت سیال را اندازه گیری کرد.[۲۰]
شکل۱-۲۱:لوله پیتو مورد استفاده برای سرعت سنج یک هواپیمای جنگی
شکل۱-۲۲: مقطع عرضی لوله پیتو-استاتیک
۱-۶-نتیجه گیری
در این فصل انواع سرعت (نسبت به زمین و نسبت به سیال) و روش های سرعت سنجی مختلف موجود و ممکن را بررسی کردیم. در نهایت پس از مقایسه روش های موجود و با توجه به هدفی که در این پایان نامه برای سرعت سنجی کشتی داریم و این که برای سرعت سنجی هدف در طراحی یک حسگر MEMS داریم، تصمیم گرفته شد تا سرعت سنجی بر اساس فشار طراحی و شبیه سازی شود. دلیل این امر عدم سازگاری برخی روش ها با میکرو سنسور ها، نداشتن دقت کافی و احتمال از کار افتادن در شرایط خاص آب و هوایی و یا نظامی است. در میان سرعت سنج های فشاری لوله پیتو به دلیل استفاده فعلی در سیستم ناوبری کشتی ها و هواپیما ها و داشتن شرایط بهتر از نظر دقت و کارایی نسبت به سایر هم ردیفان خود ترجیح داده شد.
فصل دوم

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *