No category

پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل هوایی، شبیه سازی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

به حالت ایست درآورده میشد، به عنوان مثال تمام خروجی ها بسته میشدند تا اجازه ندهند جریان ادامه یابد. این فشار، فشار سکون مایع(Stagnation Pressure)، یا فشار کل و یا فشار پیتو نام دارد.
فشار سکون نمی تواند به تنهایی برای تعیین سرعت سیال (سرعت سیر هوایی در حمل و نقل هوایی) استفاده می شود. با این حال، معادله برنولی بیان می کند:
فشار سکون = فشار استاتیکی + فشار دینامیکی
یا به عبارت فیزیکی :
p_t=p_s+((ρv^2)/2)
که با حل این معادله برای سرعت داریم :
V=√((2(p_t-p_s))/ρ)
که در آن V سرعت سیال
Pt فشار سکون یا کل
Ps فشار استاتیکی
و ρ چگالی سیال میباشد.
البته لازم به ذکر است همانطور که قبلا نیز اشاره شده تمامی این روابط برای سیالات تراکم ناپذیر صادق هستند.
مزایا :
ساخت آسان
نسبتاً ارزان
تقریباً بدون نیاز به کالیبراسیون
حساس به کمترین تغییرات فشار در فلو
مستلزم تعداد کمی روزنه در کانال سیال است و به بریدگی های وسیع نیاز ندارد.
معایب :
دقت ناکافی برای برخی کاربرد های آزمایشگاهی
لوله باید هم جهت سرعت سیال قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید. خطا در تراز سازی نباید بیشتر از ±5° باشد.
به جای لوله پیتو معمولی، میتوان از لوله پیتو-استاتیک استفاده کرد که علاوه بر دهانه لوله پیتو تعدادی سوراخ در دیواره آن وجود دارد که با استفاده از آن و فشار سنج تفاضلی میتوان مستقیما سرعت سیال را اندازه گیری کرد.[20]
شکل1-21:لوله پیتو مورد استفاده برای سرعت سنج یک هواپیمای جنگی
شکل1-22: مقطع عرضی لوله پیتو-استاتیک
1-6-نتیجه گیری
در این فصل انواع سرعت (نسبت به زمین و نسبت به سیال) و روش های سرعت سنجی مختلف موجود و ممکن را بررسی کردیم. در نهایت پس از مقایسه روش های موجود و با توجه به هدفی که در این پایان نامه برای سرعت سنجی کشتی داریم و این که برای سرعت سنجی هدف در طراحی یک حسگر MEMS داریم، تصمیم گرفته شد تا سرعت سنجی بر اساس فشار طراحی و شبیه سازی شود. دلیل این امر عدم سازگاری برخی روش ها با میکرو سنسور ها، نداشتن دقت کافی و احتمال از کار افتادن در شرایط خاص آب و هوایی و یا نظامی است. در میان سرعت سنج های فشاری لوله پیتو به دلیل استفاده فعلی در سیستم ناوبری کشتی ها و هواپیما ها و داشتن شرایط بهتر از نظر دقت و کارایی نسبت به سایر هم ردیفان خود ترجیح داده شد.
فصل دوم

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درموردتقسیم بندی، امور مالی، حقوق کیفری

Leave a Reply