پایان نامه ارشد درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

صابری در سال 1387 روایی معادله آلومتریک در اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی دانش‌آموزان دختر 12 تا 16 ساله غیر ورزشکار شهر مشهدرا مطالعه نمود. این پژوهش روی تعداد 144 نفر از دانش آموزان انجام گردید. حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها با بهره گیری از آزمون بروس و معادله آلومتریک بدست آمد و میزان همبستگی r=0. 72 رابدست آورد ونتیجه گرفت که در شرایط عدم دسترسی به آزمایشگاه و انجام آزمون های ویژه می توان از معادله آلومتریک برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی مطلق دانش آموزان دختر بهره گیری نمود.

مطیع در سال 1384 ارتباط بین بعضی از اندازه های آنتروپومتریک با توان هوازی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار را مورد مطالعه قرار داد. این پژوهش بر روی 44 نفر از دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار انجام گردید. نتایج نشان داد همبستگی خطی مثبت معنی داری بین وزن و توان هوازی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار هست.

شاکرین در سال 1382 در پژوهشی به تعیین روایی و پایایی معادله آلومتریک در اندازه گیری ظرفیت حیاتی دانش آموزان دختر 11 تا 17 ساله ورزشکار و غیرورزشکار تهرانی پرداخت. آزمودنی‌های ورزشکار این پژوهش شامل تعداد 311 نفر از دانش آموزان 11 تا 17 ساله تهرانی بودند که در کانون های ورزشی آموزش و پرورش به فعالیت ورزشی اشتغال داشتند. ظرفیت حیاتی آزمودنی ها توسط دستگاه اسپیروگرام و نیز از طریق معادله آلومتریک محاسبه گردید. میزان روایی r=0. 83 بین ظرفیت حیاتی سنجیده شده از طریق اسپیروگرام و معادله آلومتریک منتخب بدست آمد.

جعفری(1380) در پژوهشی روی 160 دختر 18 تا 25 سال، ارتباط معکوس و معنادار بین شاخص توده بدن با آمادگی هوازی دختران(r=0. 274) نشان داد. ارتباط بین درصد چربی با آمادگی هوازی (r=0. 268) نیز معکوس و معنادار بود. وی نتیجه گرفت میان اکثر اندازه های ابعاد بدنی وابسته به تندرستی وعوامل آمادگی جسمانی ارتباط معکوس و معناداری هست.

مقیاس آلومتری با شاخص مشابهی برای پسران چاق57/0 و دختران 59/0 بدست آمد. اما در گروه غیر چاق ضریب 78/0 و

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه