پایان نامه ارشد درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

-6 تاثیر تمرینات ورزشی درمرحله پیش ازبلوغ

دراین زمینه، یافته های پژوهشی ناهمگون هستند. ورزشکاری که تمرین می کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد، می داند که تکرار فعالیت عضلانی منجر به تغییرات سازشی – فیزیولوژیکی می گردد و سرانجام ظرفیت کارکردی را افزایش می دهد. پیشرفت هایی که در Vo2max پس از تمرین استقامتی حاصل می گردد نتیجه افزایش کارکردی می باشد که در سرتاسر زنجیره رهایش اکسیژن و مصرف محیطی آن پدید می آید، دامنه افزایش توان هوازی بیشینه محدود می باشد، یعنی ظرفیت هوازی در نیمی از افراد با دانیلز پاسخ های فیزیولوژیکی پسران 10 تا 15 ساله را با 22 ماه ورزش دویدن یکنواخت مورد مطالعه قرار داد. ارزش های مطلق Vo2max تا 22 درصد افزایش یافته اما توان هوازی بیشینه بر حسب وزن بدن ثابت باقی ماند. وان هاس و همکارانش دوندگان نخبه پسر و دختر 15-9 ساله را در جریان یک دوره فعالیت ورزشی 3 ساله مطالعه کردند و تغییری درمقدار Vo2max به ازای هرکیلیو گرم وزن مشاهده نکردند. با وجود این سایر مطالعات نشان می دهد که با تمرینات ورزشی، افزایش توان هوازی وابسته به وزن می تواند درکودکان و نوجوانان نابالغ رخ دهد(رولند، 1377).

 

2-7 تاثیر تمرینات هوازی دردوره پس از بلوغ

افزایش Vo2max با ورزش پس ازبلوغ توجیه شدنی تر می باشد. با وجود این دشوار می باشد که این تغییرات را با یافته های به دست آمده قبل از بلوغ مقایسه کنیم. زیرا معمولا برنامه ورزش افراد پس از بلوغ به مراتب شدیدتر می باشد.

مورس و همکارانش Vo2max، 11 پسر ژاپنی ورزیده 14ساله را طی 7-5 سال متوالی مطالعه کردند. . میانگین توان هوازی بیشینه در 15 سالگی برابر1/65 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم بود که در سن 18 سالگی به 8/72 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم( معادل 8/11 درصد افزایش) افزایش پیدا نمود(رولند، 1377).

شواهد تجربی از این مفهوم طرفداری می کنند که بالیدگی جنسی بر گسترش Vo2max تاثیر ندارد، مگر آنکه تغییرات مشمول اندازه و ترکیب بدنی شوند. بیش از همه،

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه