پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق
آگوست 27, 2016 دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق بسته هستند دسته‌بندی نشده userk

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

/0 بود که به طور قابل توجهی کمتر می باشد و از آنالیز طولی بدست آمده می باشد.

به طور متوسط توان مقیاس گذاری، به طور معنی داری در دختران کمتر بود(79/0) در مقایسه با پسران. در تحقیقات قبلی مقادیر در دختران91/0 و 79/0 کوپر و همکاران(1984)، 84/0 ولسمن و همکاران(1993) و 68/0 روگرز و همکاران(1995) می باشد.

تعدادی از افراد مورد مطالعه بزرگ نیستند و ممکن می باشد این عامل به تنوع توان مقیاس گذاری کمک کرده باشد. با این حال چند یافته از این مطالعه پیدا نمود شده می باشد که ممکن می باشد یک بینش کلی نسبت به توسعه نرمال فعالیت هوازی در کودکان فراهم کند.

تنوع بسیار زیادی در مقیاس گذاری توان برای VO2 max آشکار بود. مطالعه شامل افرادی با توان کم 18/0 و توان بالای 1. 74 با یک انحراف استاندارد زیاد در متوسط مقدار ها بود. این نشان می‌دهد که عوامل دیگری به غیر از جرم بدن در تعیین VO2 max شرکت دارند که به طور معنی داری یک تجزیه و تحلیل آلومتری از یک گروه از کودکان 10 ساله، بدست آمده که اطلاعات متفاوت را فراهم می کند.

در میان پسران، تغییرات در نسبت VO2 max به جرم بدن در طول زمان با انتظارات تئوری بر اساس اندازه به تنهایی مطابقت نمی کند. بهبود در حداکثر اکسیژن جذب شده با افزایش اندازه بدن ارتباط دارد( با استنباط اندازه قلب، ریه ها، حجم خون و جرم عضله). نسبت توان جرم در طول زمان، نسبت به تئوری ابعاد 67/0 و یا 08/1 در مشاهدات تجربی بر روی حیوانات بالغ انتظار می رود. یافتن توان های جرم متفاوت در مطالعات مختلف طرفداری می کند از عوامل دیگری به غیر از اندازه بدن که  به رشد VO2 max در طی دوران کودکی کمک می کند. به عبارت دیگر، به صورت قابل توجهی در دختران چندین توان جرم در VO2 max توضیح داده گردید که که فقط از تغییر اندازه انتظار می رود(79/0 در این مطالعه). این نشان می دهد که اندازه مستقل از عوامل موثر بر پیشرفت آمادگی هوازی در بچه‌ها می باشد که شاید وابسته به جنس باشد.

به طور اختصار، نتایج حاصل از این مطالعه در یک گروه کوچک از کودکان نشان می دهد که 1) عوامل دیگری به غیر از اندازه بدن در پیشرفت حداکثر جذب اکسیژن در طول دوران

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه