پایان نامه با کلید واژه های تغییر سازمانی، رگرسیون، استاندارد

معیار
مینیمم
ماکزیمم
ارتباطات
۳٫۴۱
۰٫۸۱
۲
۵
مشارکت
۳٫۴۰
۰٫۶۴
۲
۵
آموزش
۳٫۳۶
۰٫۷۱
۲
۵
تغییر سازمانی
۳٫۳۱
۰٫۷۱
۱٫۶۵
۴٫۲۹
نگرش به تغییر
۳٫۵۰
۰٫۶۸
۲
۴٫۷۵
تعهد سازمانی
۳٫۵۲
۰٫۶۴
۲٫۳۳
۴٫۶۷
همچنین در جدول ۴-۶ آزمون کولموگروف- اسمرینف به منظور تعیین توزیع متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول ۴-۶: نتایج آزمون کولموگروف- اسمرینف (n=150)
متغیر
ارتباطات
مشارکت
آموزش
تغییر سازمانی
نگرش به تغییر
تعهد سازمانی
مقدار z کولموگروف- اسمرینف
۱٫۷۲۹
۱٫۶۸۱
۱٫۶۸۵
۱٫۲۳۱
۱٫۲۸
۱٫۳۱
سطح معنا داری
۰٫۰۰۵
۰٫۰۰۷
۰٫۰۰۷
۰٫۰۶۳
۰٫۰۷۴
۰٫۰۵۴
با توجه به به نتایج جدول بالا و سطح معناداری بدست آمده، توزیع داده های متغیرهای تغییر سازمانی، نگرش به تغییر و تعهد سازمانی نرمال است. زیرا مقدار سطح معناداری از سطح خطای ۰٫۰۵ بزرگتر بوده و فرض H0 در آنها قبول می شود.
۴-۳) آمار استنباطی: تحلیل فرضیه های تحقیق
پس از تائید نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق، اکنون می توان از آزمون رگرسیون بمظور بررسی فرضیه های تحقیق بهره جست.
فرضیه ۱- ارتباطات سازمانی بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.
فرضیه ۲- مشارکت کارمندان بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.
فرضیه ۳- آموزش بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.
در جداول ۴-۷ و ۴-۸ نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیرهای مستقل (ارتباطات، مشارکت و آموزش) و متغیر وابسته (تغییر سازمانی ادراک شده) برای پاسخ به سه فرضیه اول که از نرم افزار SPSS بدست آمده نشان داده شده اند.
جدول ۴-۷: ضرایب تاثیر رگرسیونی
مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
T
سطح
معنی‌داری
B
خطای استاندارد
بتا (β)
(ثابت)
ارتباطات
مشارکت
آموزش
۰٫۴۲-
۰٫۲۴
۰٫۵۹
۰٫۴۴
۰٫۲۷
۰٫۰۵
۰٫۰۶
۰٫۰۵
۰٫۲۶
۰٫۵۳
۰٫۴۴
۲٫۳۷-
۲٫۳۲
۹٫۰۱
۸٫۶۶
۰٫۰۰۰
۰٫۰۳۱
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
متغیر وابسته: تغییر سازمانی ادراک شده
جدول ۴-۸: آماره های برازش مدل
مدل
ضریب همبستگی چندگانه
مجذور ضریب همبستگی چنگانه
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد برآورد
آزمون
دوربین- واتسون۷۵
۱
۰٫۸۵۹
۰٫۷۳۸
۰٫۷۳۳
۰٫۳۶۸
۱٫۸۰۳
در جدول ۴-۷، که به جدول ضرایب۷۶ معروف است، دو دسته ضرایب تاثیر رگرسیونی داریم.
ضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد نشده۷۷ (B): این ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی برآورد شده می باشند که در این تحقیق مدل برآورد شده عبارت می باشد از:
(آموزش)*۰٫۴۴ + (مشارکت)*۰٫۵۹ + (ارتباطات)*۰٫۲۴ + ۰٫۴۲- = تغییر سازمانی ادراک شده
ضرایب رگرسیونی استاندار شده یا بتا۷۸ (Beta=β): این ضرایب به ما کمک می کنند تا سهم نسبی هر متغیرهای مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته را مشخص کنیم. مدل رگرسیونی برآورد شده بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد شده در این تحقیق به صورت زیر است:
(آموزش)*۰٫۴۴ + (مشارکت)*۰٫۵۳ + (ارتباطات)*۰٫۲۶= تغییر سازمانی ادراک شده
همچنین با توجه به نتایج جدول فوق، ارتباطات در سطح اطمینان ۹۵% به میزان ۰٫۲۶ بر تغییر سازمانی ادراک شده اثر مثبت و معنادار دارد. متغیر مشارکت در سطح اطمینان ۹۹% به میزان ۰٫۵۳ بر تغییر سازمانی ادراک شده اثر مثبت و معنادار دارد و در نهایت آموزش در سازمان در سطح اطمینان ۹۹% به میزان ۰٫۴۴ بر تغییر سازمانی ادراک شده اثر مثبت و معنادار دارد.
در جدول ۴-۸ نیز، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده۷۹ (r2) برابر با ۰٫۷۳۳ است که نشان می دهد متغیرهای مستقل (ارتباطات، مشارکت و آموزش) توانسته اند ۷۳٫۳% از تغییرات متغیر وابسته (تغییر سازمانی ادراک شده) را تبیین کنند. مابقی این تغییرات (۲۶٫۷%) که مجذور کمیت خطا (e2) معروف است، تحت تاثیر متغیرهای خارج از مدل می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *