پایان نامه با کلید واژه های سابقه خدمت، جمعیت شناختی، درصد تجمعی

پایان نامه با کلید واژه های سابقه خدمت، جمعیت شناختی، درصد تجمعی
نوامبر 28, 2018 No Comments دانشگاهی admin3

ظرفیت تغییر سازمانی عبارتنداز : 1- بعد محتوا68 : شامل منابعی می شود که فرآیند تغییر را تسهیل می کند. 2- بعد فرآیند69 : شامل اصول اجرای تغییر می شود. 3- بعد یادگیری70 : به ظرفیت درونی سازمان می پردازد. و از این پژوهش به این یافته دست یافت که ظرفیت تغییر به میزان زیادی به مدیریت بستگی دارد و وابسته به شرایط درونی سازمان است.
کلایبورن71 و همکاران (2013) به بررسی اثرات جو سازمانی و رضایت شغلی بر پذیرش تغیرات سازمانی از سوی کارمندان پرداختند. آنها 356 کارمندان مهد کودک ها در کشور آمریکا را به عنوان نمونه انتخاب نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که رضایت شغلی و جو سازمانی عوامل مهمی در موفقیت تغییرات سازمانی اند. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد ارتباطات سازمانی بکار گرفته شده از سوی رهبران می تواند بر آماده نمودن کارمندان در پذیرش تغییرات سازمانی موثر باشد.
چانگ72 و همکاران (2014) در تحقیقی که بر روی 174 نفر از کارمندان چینی که سابقا˝ در شرکت های چینی مشغول به کار بودند نشان دادند که آموزش و اطمینان از امنیت شغلی می توانند در پذیرش کارمندان از تغییرات سازمانی موثر باشند. در ادامه نیز به برخی تحقیقات در این زمینه اشاره شده است:
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه
تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. یکی از مهم ترین جنبه های تحقیق علمی، روش تحقیق است که بدون آن، نتایج بررسی و تحلیل های مربوطه ، معتبر وقابل تعمیم نخواهد بود. از این رو روش تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی ، تلقی می گردد. در این فصل کوشش شده ‌است ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، تعیین روایی وپایایی ابزار، متغیر‌های تحقیق و روشهای تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته شود.
3-2) روش تحقیق
تحقیق فوق بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می شود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربُردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کارُبردی به سمت کارُبرد علمی دانش هدایت می‌شود. همچنین در این نوع تحقیق، نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص انجام می شود و تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد.
تحقیق فوق از لحاظ ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. درتحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر (قابل سنجش) وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و شدت آن چقدر است؟
3-3) جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارمندان شرکت فولاد استان گیلان در حدود 250 نفر است.
در تعیین حجم نمونه در داده های کیفی در صورتی که نمونه گیری از جامعه محدود باشد فرمول مناسب برای n چنین است:
n=(N Z_(α/2)^2 P(1-P))/((N-1) ξ^2+〖 Z〗_(α/2)^2 P(1-P) )
ξ: بازده قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر
‍p : نسبت موفقیت در جامعه
α : سطح خطا
N : حجم جامعه
از آنجا که مقدار p در دسترس نیست آن را مساوی0.5در نظر میگیریم . در سطح اطمینان 0.95(0.5= α) و 250=N نفر و 05/0=ξ : که از تحقیقات مشابه استخراج گردیده است حجم نمونه کارکنان به صورت زیر تعیین می شود :
n=(N 〖(1.96)〗^2 (0/5)(0/5))/((N-1) 〖(0/05)〗^2+〖(1.96)〗^2 (0/5)(0/5) )=150
3-4) روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
در تحقیق فوق از هر دو نوع روش گردآوری داده‌ها به ترتیب زیر استفاده خواهد شد :
1) مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شد.
2) تحقیق میدانی: در این تحقیق به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استاندار چییانگ و همکاران (2011) استفاده شد. در جدول زیر (3-1) اطلاعات مربوط به آن آورده شده است.
جدول 3-1: توزیع سوالات پرسشنامه
متغیر
سوالات
منبع
ارتباطات
1 الی 3
Chiang et al, 2010
مشارکت
4 الی 6
آموزش
7 الی 9
تغییرات سازمانی ادراک شده
چابکی
10 الی 13
معناداری
14 الی 16
نفوذ
17 الی 20
اهمیت
21 الی 23
کنترل
24 الی 26
نگرش نسبت به تغییرات
27 الی 30
تعهد سازمانی
31 الی 33
3-5) پایایی73 پرسشنامه
پس ازتدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان پایایی پرسشنامه تعیین شود (در تحقیقات پیشین نیز روایی و پایایی پرسشنامه مذکور تائید شده بودند) .دراین تحقیق نیز به منظورتعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه همسانی درونی گویه های ابزار اندازه گیری به کارمی رود. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل 25 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده ازاین پرسشنامه ها و به کمک نرم افزارآماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزارمحاسبه شد.
در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار 6/0 باشد و هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می باشد. در جدول 3-2 پایایی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول 3-2) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه
متغیر
آلفا
ارتباطات
0.721
مشارکت
0.641
آموزش
0.727
تغییرات سازمانی ادراک شده
چابکی
0.790
معناداری
0.744
نفوذ
0.840
اهمیت
0.832
کنترل
0.801
نگرش نسبت به تغییرات
0.709
تعهد سازمانی
6.01
3-6) روایی74 پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می‌باشد. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق توسط محقق ذکر شده در جدول 3-1 تدوین گردیده است. و نیز اعتبار محتوای این پرسشنامه ها مجددا˝ توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است.
3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده ها
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود. روشهای آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی.گرچه در داده هایی که بصورت نمونه ای جمع آوری شده است و هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه می باشد تاکید بر آمار استنباطی است، اما برای ارائه یک شمای کلی از داده ها و خلاصه کردن آن از آمار توصیفی نیز استفاده می شود. بخش های عمده مورد استفاده در آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای مختلف خواهد بود. تمام نتایج این بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعمیم به کل جامعه نیست. در قسمت آمار استنباطی نیز از آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه:
تجزیه وتحلیل به عنوان فرآیند یا روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. علم آمار به جمع آوری، خلاصه کردن، تجزیه وتحلیل، نتیجه گیری و نهایتا˝ پیش بینی درمورد اطلاعات بدست آمده ازتحقیق می پردازد. این داده ها معمولا˝ نمونه ای از یک جامعه است که علاقه مندیم تحلیل های صورت گرفته در نمونه را به جامعه تعمیم دهیم. اما نتایج هرنمونه به طرز معتبر قابل تعمیم به جامعه نیست و تعمیم نتایج به جامعه دارای شرایط و تکنیک هایی است که درآمار استنتاجی آموخته می شود.
در تحقیق حاضر نیز، نقش عواملی همچون آموزش، مشارکت و ارتباطات در پذیرش تغییر کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این پژوهش در شرکت فولاد نورد گیلان برای بررسی پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت نورد فولاد استان گیلان، با توزیع پرسشنامه میان 150 نفر از کارمندان این شرکت صورت گرفته است.
در بخش آمار توصیفی ابتدا وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در قالب جداول و نمودار ارائه خواهند شد. سپس وضعیت متغیرهای تحقیق از نظر شاخص های مرکزی و پراکندگی مشخص می شوند.در بخش آمار استنباطی نیز به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده خواهد شد.
4-2 آمار توصیفی:
در این تحقیق تعداد 150 نفر از کارمندان شرکت نورد فولاد بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شدند. در این بخش و در ابتدا به تحلیل نتایج بدست آمده از سوالات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی مشتریان خواهیم پرداخت و در ادامه نتایج پاسخ آنها به سوالات و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد.
4-2-1 تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
تحلیل توصیفی جمعیت شناختی پژوهش حاضر شامل جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه خدمت پاسخ دهندگان می شود. در ادامه نتایج هر یک از به تفکیک در قالب جداول و نمودار نشان داده شده است.
الف) جنسیت:
نتایج جدول و نمودار نشان میدهد که از بین 150 شرکت کننده در این تحقیق 83.3% معادل 125 نفر مرد و16.7% معادل 25 نفر زن بوده اند.
جدول 4-1: جنسیت پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
متغیر
83.3
125
83.3
مرد
100
25
16.7
زن
150
100
مجموع
نمودار 4-1: نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان
ب) سن:
نتایج جدول و نمودار نشان می دهند که از 150نفر که در این تحقیق شرکت نمودند، 33.3% معادل 50 نفر زیر 30 سال ،34% معادل 51 نفر بین 40-30 سال ،20% معادل 30 نفر بین 41-50 سال ،12.7% معادل 19 نفر بالاتر از 50 سال تشکیل دادند.
جدول 4-2: سن پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
محدوده سنی
33.3
50
33.3
زیر 30 سال
67.3
51
34
30-40 سال
87.3
30
20
50-41سال
100
19
12.7
50 سال به بالا
150
100
مجموع
نمودار 4-2: نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان
ج) تحصیلات:
طبق نتایج نشان داده شده در جدول و نمودار زیر از 150 شرکت کننده در تحقیق16.7% معادل25 دیپلم و زیر دیپلم،40.7% معادل 61 نفر فوق دیپلم،38.7% معادل 58 نفر لیسانس،4%معادل 6 نفرفوق لیسانس و دکتری بوده‌اند.
جدول 4-3: تحصیلات پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
تحصیلات
16.7
25
16.7
زیردیپلم و دیپلم
57.3
61
40.7
فوق دیپلم
96.5
58
38.7
لیسانس
100
6
4.0
فوق لیسانس و بالاتر
150
100
مجموع
نمودار 4-3: نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان
د) سابقه خدمت:
طبق نتایج نشان داده شده در جدول و نمودار زیر از 150نفر شرکت کننده در پژوهش، 34.7% معادل 52 نفر دارای سابقه زیر 10 سال،40% معادل 60 نفر سابقه 10-15 سال، 14.7% معادل 22 نفر 16-20 سال و 10.7% معادل 16 نفر سابقه ای بیشتر از 20 سال دارند.
جدول 4-3: سابقه خدمت پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
سابقه خدمت
34.7
52
34.7
زیر 10 سال
74.7
60
40.0
30-40 سال
89.3
22
14.7
50-41سال
100
16
10.7
50 سال به بالا
150
100
مجموع
نمودار 4-4: نمودار ستونی سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق:
در جدول 4-5 نتایج مربوط به آمار توصیفی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول 4-5: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (n=150)
متغیر
میانگین
انحراف

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *