پایان نامه درباره سلامت روان، دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر

می شود.
مطالعات مختلف نشان داده است که ضریب اعتباربازآزمایی CHG برابر55% وضریب اعتبارباآزمایی برابرخرده مقیاس های بین 42% تا47% است این درحالی است که ضریب آلفای کرنباخ برابرکل مقیاس برابر88% وبرای خرده آزمون های بین 66%تا85% گزارش شده است.
نتایج حاصل ازاعتباریابی پرسشنامه CHG مشخص کرده است که واض نمرات آزمودنیهای بین 40تا75 میانگین کل نمرات برابر58/56 وانحراف معیارآن برابر29/6 است آلفی کرنباخ محاسبه شده 70% است همچنین ضریب آلفا درصورت حذف هریک ازسولات محاسبه شده است باتوجه به نتایج حاصله مشخص می شودکه درصورت حذف هریک ازسولات آزمون ،اعتبارپرسشنامه تغییرمحسوس نمی کنداین حاکی ازهمسانی درونی سوالات وبالابودن اعتبارپرسشنامه است .مشخصه های آماری (شامل میانگین وانحراف معیار)سوالات پرسشنامه (پیوست ب)آمده است.
روایی واعتبارپرسشنامه
مقصودازروایی آزمون ،پاسخ دادن به این سوال است که آزمون چه چیزی رااندازه گیری می کندوتاچه اندازه ازاین لحاظ کارآیی دارد(آنستازی،1371).دوتاازبهترین شاخص های روایی پرسشنامه های غربالگری،حساسیت و ویژگی آنهاست ویژگی یک آزمون غربالگری عبارت است ازنسبت افرادسالم درست شناسایی شده ویامنفی واقعی که به عنوان درصدغیربیماران بیان می شود.حساسیت آزمون غربالگری عبارت است ازنسبت بیماران درست شناسایی شده یامثبت واقعی که به عنوان درصد بیماری بیان می شود.
تاکنون بیش از70 مطالعه درمورداعتبار CHG درنقاط مختلف دنیاصورت گرفته است که از این تعداد،43 مطالعه اطلاعات مفصلی راجع به روشهای نمونه گیری ارائه داده اندکه این موجب می شود بتوان مقایسه های مستقیمی بین آنها انجام داد.ویلیامز،گلدبرگ وماری (1988)این مطالعات رافرا- تحلیل نموده اندومتوسط حساسیت پرسشنامه CHG رابرابر 84% (بین 77%تا89%)ومتوسط ویژگی آن را82% (بین 78% تا85%)گزارش کرده اند(همان ،منبع فوق).
4-3- روش جمع آوری داده ها
داده های این پژوهش ازدانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبیرستان آمده است.چون پژوهش دارای 2 پرسشنامه است ،ابتداپرسشنامه سلامت عمومی دراختیارنمونه ها قرارداده شدوبعدتوضیح درموردنحوه پاسخ دادن به پرسشنامه به هرنمونه یک شماره تحت عنوان شماره آزمودنی اختصاص داده شدتادربالای پرسشنامه خودبنویسد.بعدازپاسخ دادن به پرسشنامه سلامت عمومی،پرسشنامه جمع آوری گردیدوسپس پرسشنامه شخصیتی نئودراختیارنمونه هاقرارداده شد.وازآنهاخواسته شدکه شماره های خودراکه قبلاًبه آنهااختصاص داده شده بودبر روی پرسشنامه بنویسندوپس ازپاسخگویی به پرسشنامه شخصیتی نئو،پرسشنامه هاجمع آوری گردید.وقبل ازاجرای آزمون توضیحاتی به افراددادیم وآنهاراازاهداف کارخودآگاه ساختیم.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل آماری
(جداول)
تجزیه وتحلیل آماری:
دراین فصل ازپژوهش نمره های بدست آمده ازآزمودنی هارادرستون سلامت روان و ویژگیهای شخصیت جایگزین کردیم سپس باکمک فرمول ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی نمرات راسنجیده ودرنهایت بااستفاده ازفرمولT معناداری ان را موردبررسی قراردادیم.
برای بررسی فرضیه اول،دوم وسوم آزمودنی هارادریک گروه قراردادیم وسپس هرکدام ازویژگیهای شخصیت راباسلامت روان موردبررسی قراردادیم ودرنهایت برای بررسی فرضیه جهارم آزمودنی هارادر2 گروه (دختران وپسران)قراردادیم وباکمک فرمول ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی نمرات راسنجیده وبااستفاده ازفرمول T معناداری آن راموردبررسی قراردادیم.
– فرمول ضریب همبستگی
– فرمول آماری T جهت آزمون معناداربودن ضریب همبستگی
جدول 1-4 نمرات ویژگیهای شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان
دلپذیربودن
A
برونگرایی
E
روانژندگرایی
N
سلامت روان
CHG
دانش آموز
67
63
59
13
1
100
89
93
28
2
88
98
92
21
3
112
89
92
13
4
120
124
87
19
5
124
105
83
22
6
107
84
92
15
7
121
130
82
28
8
96
99
85
17
9
136
128
72
14
10
111
108
110
21
11
112
123
102
18
12
98
71
96
13
13
91
76
93
32
14
118
108
90
15
15
105
89
96
19
16
123
125
111
12
17
97
84
93
20
18
141
117
89
25
19
92
88
104
16
20
73
97
75
18
21
77
69
74
22
22
106
125
98
31
23
89
107
115
36
24
ادامه جدول 4-1
دلپذیربودن
A
برونگرایی
E
روانژندگراییN
سلامت روان
CHG
دانش آموز
107
110
102
12
25
87
91
110
17
26
122
92
88
18
27
93
89
108
21
28
113
104
76
13
29
89
97
116
10
30
83
109
102
5
31
88
91
76
13
32
112
80
91
15
33
95
86
109
21
34
122
124
113
12
35
122
124
85
19
36
127
102
83
22
37
95
98
87
17
38
87
94
115
9
39
123
107
85
23
40
4169=A?
3994=E?
3725=?N
735=?
40=n
جدول 2-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(دختران)
A2
دلپذیربودن
E2
برونگرایی
N2
روان نژندی
(GHQ)2
سلامت روان
A
دلپذیربودن
Y3
E
برونگرایی
Y2
N
روان نژندی
Y1
GHQ
سلامت روان
x
n
4489
3969
3481
169
67
63
59
13
1
10000
7921
8649
784
100
89
93
28
2
7744
9604
8464
441
88
98
92
21
3
12544
7921
8464
169
112
89
92
13
4
14400
15376
7569
361
120
124
87
19
5
11376
11025
6889
484
124
105
83
22
6
11449
7056
8464
225
107
84
92
15
7
14641
16900
6724
784
121
130
82
28
8
9216
9801
7225
289
96
99
85
17
9
18496
16384
5184
196
136
128
72
14
10
12321
11664
12100
441
111
108
110
21
11
12544
15129
10404
324
112
123
102
18
12
9604
5041
9216
169
98
71
96
13
13
8281
5776
8649
1024
91
76
93
32
14
13924
11664
8100
225
118
108
90
15
15
11025
7921
9216
361
105
89
96
19
16
15129
15625
12321
144
123
125
111
12
17
9409
7056
8649
400
97
84
93
20
18
19881
13689
7921
625
141
117
89
25
19
8464
7744
10816
256
92
88
104
16
20
5329
9409
5625
324
73
97
75
18
21
5929
4761
5476
484
77
69
74
22
22
11236
15625
9604
961
106
125
98
31
23
7921
11449
13225
1296
89
107
115
36
24
11449
12100
10404
144
107
110
102
12
25
ادامه جدول 2-4
A2
دلپذیربودن
E2
برونگرایی
N2
روان نژندی
(GHQ)2
سلامت روان
A
دلپذیربودن
E
برونگرایی
N
روان نژندی
GHQ
سلامتروان
n
7569
8281
12100
289
87
91
110
17
26
14884
8462
7744
324
122
92
88
18
27
8649
7921
11664
441
93
89
108
21
28
12769
10816
5776
169
113
104
76
13
29
10000
9409
13455
100
89
97
116
10
30
6889
11881
10404
25
83
109
102
5
31
7744
8281
5776
169
88
91
76
13
32
12544
8281
6400
225
112
80
91
15
33
9025
7396
11881
441
95
86
109
21
34
14884
11376
12769
144
122
124
113
12
35
14884
11376
7225
361
122
124
85
19
36
16129
10404
6889
484
127
102
83
22
37
9025
9604
7569
289
95
98
87
17
38
7569
8836
13225
81
87
94
115
9
39
15129
11449
7225
529
123
107
85
23
40
444494=?A2
404383=E2?
354822=N2?
15124=2X?
4169=A?
3994=E?
3725=N?
735=?x
40=?n
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان وویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان(جدول3-4)
Xy3
Xy2
Xy1
n
871
819
767
1
2800
2492
2604
2
1848
2058
1932
3
1456
1157
1196
4
2280
2356
1653
5
2728
2310
1826
6
1605
1260
1380
7
3388
3640
2296
8
1632
1683
1445
9
1904
1792
1008
10
2331
2268
2310
11
2016
2214
1836
12
1274
923
1248
13
2912
2432
2976
14
1770
1620
1350
15
1995
1691
1824
16
1476
1500
1332
17
1940
1680
1780
18
3525
2925
2225
19
1472
1408
1664
20
1314
1746
1350
21
1694
1518
1628
22
3286
3875
3038
23
3204
3852
4140
24
1284
1320
1224
25
1479
1547
1870
26
2196
1656
1584
27
1953
1869
2268
28
1469
1352
988
29
890
970
1160
30
415
545
510
31
1144
1183
988
32
1680
1200
1365
33
1995
1806
2289
34
1464
1488
1356
35
2318
2356
1615
36
2794
2244
1826
37
1615
1666
1479
38
783
846
1035
39
2829
2461
1955
40
77029=?xy3
73728=?xy2
68320= ? xy
40=n
جدول 4-4 نمرات ویژگیهای شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسر مقطع سوم دبیرستان
دلپذیربودن
A
برونگرایی
E
روانژندگرایی
N
سلامت روان
CHG
دانش آموز
133
114
83
10
1
102
95
108
29
2
103
80
90
30
3
112
95
73
22
4
105
105
88
14
5
92
81
92
21
6
94
119
86
36
7
143
97
108
18
8
100
103
94
14
9
123
125
70
15
10
84
87
100
42
11
100
94
96
25
12
91
87
88
14
13
102
90
92
15
14
100
102
97
11
15
93
76
63
35
16
90
98
86
31
17
76
66
81
11
18
94
87
93
16
19
62
60
67
21
20
115
107
96
22
21
140
98
110
19
22
94
100
86
17
23
108
87
94
13
24
ادامه جدول4-4
دلپذیربودن
A
برونگرایی
E
روانژندگراییN
سلامت روان
CHG
دانش آموز
114
94
75
23
25
120
67
83
10
26
127
123
72
15
27
138
96
104
18
28
102
93
97
25
29
91
70
82
12
30
64
73
69
21
31
114
98
102
24
32
93
87
89
14
33
110
98
83
17
34
118
95
103
19
35
99
102
115
20
36
114
97
94
16
37
118
95
89
23
38
100
103
80
11
39
94
78
64
21
40
4172=?A
3722=?E
3542=?N
790=?GHQ
40=n
جدول 5-4محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام (پسران)
A2
E2
N2
(GHQ)2
A
E
N
GHQ
سلامت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *