پایان نامه درباره سلامت روان، معنادار بودن، دانش آموزان دختر

پایان نامه درباره سلامت روان، معنادار بودن، دانش آموزان دختر
دسامبر 5, 2018 No Comments دانشگاهی y7oozita

عمومی
n
17689
12996
6889
100
133
114
83
10
1
10404
9025
11664
841
102
95
108
29
2
10609
6400
8100
900
103
80
90
30
3
12544
9025
5329
484
112
95
73
22
4
11025
11025
7744
196
105
105
88
14
5
8464
6561
8464
441
92
81
92
21
6
8836
14161
7396
1296
94
119
86
36
7
20449
9409
11664
324
143
97
108
18
8
10000
10609
8836
196
100
103
94
14
9
15129
15625
4900
225
123
125
70
15
10
7056
7569
10000
1764
84
87
100
42
11
10000
8836
9216
625
100
94
96
25
12
8281
7569
7744
196
91
87
88
14
13
10404
8100
8464
225
102
90
92
15
14
10000
10404
9409
121
100
102
97
11
15
8649
5776
3969
1225
93
76
63
35
16
8100
9604
7396
961
90
98
86
31
17
5776
4356
6561
121
76
66
81
11
18
8836
7569
8649
256
94
87
93
16
19
3844
3600
4489
441
62
60
67
21
20
13225
11449
9216
484
115
107
96
22
21
19600
9604
12100
361
140
97
110
19
22
8836
10000
7396
289
94
100
86
17
23
11664
7569
8836
169
108
87
94
13
24
12996
8836
5625
529
114
94
75
23
25
ادامه جدول5-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام (پسران)
A2
E2
N2
(GHQ)2
A
E
N
GHQ
n
14400
4489
6889
100
120
67
83
10
26
16129
15129
5184
225
127
123
72
15
27
19044
9216
10816
324
138
96
104
18
28
10404
8649
8464
625
102
93
97
25
29
8281
4900
6724
144
91
70
82
12
30
4096
5329
4761
441
64
73
69
21
31
12996
9604
10404
576
114
98
102
24
32
8649
7569
7921
196
93
87
89
14
33
12100
9604
6889
289
110
98
83
17
34
139224
9025
10609
361
118
95
102
19
35
9801
10404
13225
400
99
102
115
20
36
12996
9409
8836
256
114
97
94
16
37
139224
9025
7921
529
118
95
89
23
38
10000
10609
6400
121
100
103
80
11
39
8836
6084
4096
441
94
78
64
21
40
698596A2=?
E2=?
354722
N2=?
319195
17798(GHQ)2=?
4172A=?
3722E=?
3542= N ?
GHQ=
790
40=?n
جدول 6-4محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان وویژگیهای شخصیتی دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان
Xy3
Xy2
Xy1
n
1330
1140
830
1
2958
2755
3132
2
3090
2400
2700
3
2464
2090
1606
4
1470
1470
1232
5
1932
1701
1932
6
3384
4284
3096
7
2574
1746
1944
8
1400
1442
1316
9
1845
1875
1050
10
3528
3654
4200
11
2500
2350
2400
12
1274
1218
1232
13
1530
1350
1380
14
1100
1122
1067
15
3255
2660
2205
16
2990
3038
2666
17
836
726
891
18
1504
1392
1488
19
1302
1260
1407
20
2530
2354
2112
21
2660
1862
2090
22
1598
1700
1462
23
1404
1131
1222
24
2622
2162
1725
25
1200
670
830
26
1905
1845
1080
27
2484
1728
1872
28
2550
2139
2425
29
1092
840
984
30
1344
1533
1449
31
2736
2352
2448
32
1302
1218
1246
33
1870
1666
1411
34
2242
1805
1957
35
1980
2040
2300
36
1824
1552
1504
37
2414
2185
2047
38
1100
1133
880
39
1974
1638
1344
40
80897=?xy3
73226=2xy?
70162= ? xy
40=n
برای فرضیه :بین روان نژندی وسلامت روانی رباطه وجود دارد.
138482=?xy 674017 = ? y2 32922=?x2 7267= ? y 1525=?x 80=n
تفسیر:باتوجه بهrxy بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون بین نمرات سلامت روان وروانژندگرایی همبستگی منفی وخیلی ضعفیی وجود دارد.
جدول(7-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی
همبستگی بدست آمده
t بدست آمده
t جدول
006/0-
05/0-
2
باتوجه به جدول شماره (7-4)نشان می دهدکه بین ویژگی شخصیتی روانژندگرایی وسلامت روان 006/0- همبستگی وجود داردکه به معنی رابطه معکوس بین دومتغیراست.آزمونt برای معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده نشان می دهدکهt بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادی78 کمتراست بنابراین فرضیه تحقیق ردمی شود.وبا95% اطمینان می توان نتیجه گرفت که رابطه بین سلامت روان و روان نژندگرایی معنادارنیست.
برای فرضیه:رابطه سلامت روانی وبرونگرایی
146954=?xy 759105 = ? y2 32922=?x2 7716= ? y 1525=?x 80=n
تفسیر:باتوجه به rxy بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون بین نمرات سلامت روانی وبرونگرایی همبستگی منفی وضعیفی وجود دارد.
جدول (8-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی
همبستگی بدست آمده
t بدست آمده
t جدول
01/0-
08/0-
2
باتوجه به جدول شماره (8-4)نشان می دهدکه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی وسلامت روان 01/0- همبستگی وجود داردکه به معنی رابطه معکوس بین دومتغیراست.آزمونt برای معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده نشان می دهدکهt بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادی78 کمتراست بنابراین فرضیه تحقیق ردمی شود.وبا95% اطمینان می توان نتیجه گرفت که رابطه بین سلامت روان و برونگرایی معنادارنیست.
157926=?xy 1143090 = ? y2 32922=?x2 8341= ? y 1525=?x 80=n
برای فرضیه:بین سلامت روانی ودلپذیربودن رابطه وجود دارد.
تفسیر:باتوجه بهrxy بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون بین نمرات سلامت روان ودلپذیربودن همبستگی منفی وخیلی ضعفیی وجود دارد.
جدول (9-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی
همبستگی بدست آمده
t بدست آمده
t جدول
03/0-
26/0-
2
باتوجه به جدول شماره (9-4)نشان می دهدکه بین ویژگی شخصیتی دلپذیربودن وسلامت روان 03/0- همبستگی وجود داردکه به معنی رابطه معکوس بین دومتغیراست.آزمونt برای معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده نشان می دهدکهt بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادی78 کمتراست بنابراین فرضیه تحقیق ردمی شود.وبا95% اطمینان می توان نتیجه گرفت که رابطه بین سلامت روان و دلپذیربودن معنادارنیست.
xy
سلامت روان پسرانy
سلامت روان دخترانx
دانش آموزn
130
10
13
1
812
29
28
2
630
30
21
3
286
22
13
4
266
14
19
5
462
21
22
6
540
36
15
7
504
18
28
8
238
14
17
9
210
15
14
10
882
42
21
11
450
25
18
12
182
14
13
13
480
15
32
14
165
11
15
15
665
35
19
16
372
31
12
17
220
11
20
18
400
16
25
19
336
21
16
20
396
22
18
21
418
19
22
22
527
17
31
23
468
13
36
24
276
23
12
25
جدول 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبیرستان
ادامه جدول 10-4
xy
سلامت روان پسرانy
سلامت روان دخترانx
دانش آموزn
170
10
17
26
270
15
18
27
378
18
21
28
325
25
13
29
120
12
10
30
105
21
5
31
312
24
13
32
210
14
15
33
357
17
21
34
228
19
12
35
380
20
19
36
352
16
22
37
391
23
17
38
99
11
9
39
483
21
23
40
14495= ? xy
790= ? y
735= ? x
? n
برای فرضیه بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوتی وجود دارد.
14495= ? xy 17798=y2 15124=x2 790=yپسران 735=xدختران 40=n
تفسیر:پس ازمقایسه t جدول درسطح معنادار بودن 05/0 وبادرجات آزادی 38(38=2-40=df)چون نسبت t محاسبه شده(06/0-)کوچکترازt جدول(021/2)است ،بنابراین می توان استنباط کردکه بین سلامت روانی پسران ودختران تفاوتی وجود ندارد.
جدول (11-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی
همبستگی بدست آمده
t بدست آمده
t جدول
01/0-
06/0-
021/2
باتوجه به جدول شماره (11-4)نشان می دهدکه بین ویژگی سلامت روان دختران وپسران01/0- همبستگی وجود داردکه به معنی رابطه معکوس بین دومتغیراست.آزمونt برای معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده نشان می دهدکهt بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادی38 کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق ردمی شود.وبا95% اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین سلامت روان دختران وپسران تفاوتی وجود ندارد.
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *