پایان نامه درباره سلامت روان، پرسش نامه، دانش آموزان دختر

هیچ یک از استعدادهای بالقوه خود رابی استفاده نمی گذارندوبه دورنمی افکنند،بلکه همه آنها رابه کارمی گیرند،اشخاص سالم کاملاًخودشاننآگاهندوکارآیی فراوان دارند.نقاط ضعف وقدرتشان رامی شناسندومی پذیرند،آرمانها وهدفهایی رابرنمی گزینند که می دانند نمی توانند بدانها دست یابند،اینان مسئولیت زندگی خویش رامی پذیرندومسئولیت هیچ کس دیگری رانمی پذیرند.پرلز می گویدانسانهای این مکانی واین زمانی به تعقیب خوشبختی نمی پردازند،چراکه خوشبختی نادراست،ونمی توان بدان دست یافت(خوشدل،۱۳۶۹).
– تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان
– پژوهش خانم مهرابی درسال (۱۳۸۳)باعنوان بررسی میزان سلامت روان وتنیدگی درمعتادان ،قاچاقچیان موادمخدروافرادعادی انجلم داده است وهدف ازاین پژوهش حاضربررسی مقایسه ای میزان سلامت روانی درسه گروه ۱- معتادان ۲- قاچاقچیان ۳- افرادی عادی است دراین تحقیق درهرکدام ازگروهها ۱۰۰ نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند.نتایج این پژوهش نشان داد که معتادان نسبت به دوگروه دیگر ازکمترین سلامت روانی برخوردارند.به علاوه نتایج نشان داد که گروه معتادان بیشترین تنیدگی راتحمل می کنند.درکل نتایج این پژوهش ،نشان دهنده آن است که معتادان دربدترین شرایط روانی به سرمی برند.ونیازمندبیشترین کمک وحمایت می باشند.
– درپژوهشی که خانم صادقی وآقای مظاهری درسال(۱۳۸۴)باعنوان بررسی اثر روزه داری بر سلامت روانی دانشجویان انجام داده اند،۱۶۲ نفردانشجوبه عنوان نمونه انتخاب شدندویک تادوهفته ازماه مبارک رمضان رابه عنوان پیش آزمون ویک تادو هفته پس ازاتمام ماه رمضان رابه عنوان پس آزمون موردآزمون قراردادندنتایج نشان دادکه روزه ماه مبارک درتمامی خرده مؤلفه ونمره کل سلامت روان مؤثر بوده است. بدین صورت که این تفاوت معناداردرزیرمقیاس های “نشانه های بدنی”(اضطراب وبیخوابی) ،(نارساکنش وری اجتماعی)افسردگی ونهایتاًنمره کلی”پرسش نامه سلامت روان”برای گروههایی که درماه مبارک رمضان تمام روزه های خودراگرفته اندویابه طور تنفسی تعدادمحدودی از روزها روزه گرفته اندحاکی ازبهبود وضعیت سلامت عمومی دربعدازماه رمضان وبرای گروهایی که به دلیل عذرشرعی یاپزشکی روزه نگرفته اندویااصلاًروزه نگرفته اندحاکی کاهش سطح سلامت روان پس ازماه رمضان می باشد.
– درپژوهشی که خانم یوسفی وآقای یوسفی درسال(۱۳۷۶)باعنوان بررسی سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان وعوامل مرتبط باآن انجام داده اندنتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان داده است ۲/۳۷%آزمودنی ها مشکوک به عدم سلامت(۰۰۰۱p)بوده اند.همچنین نتایج این پژوهش نشان دادکه ۸/۳%از آزمودنی ها درفکر اقدام به خودکشی بوده اندو۵/۱۵% ازآنان ابراز داشته اند که ایکاش مرده بودند.باتوجه به نتایج این پژوهش بین شغل پدرومیزان سلامت روانی دانش آموزان رابطه معنی داری(۰۵/۰p)وجود داشته است.وهمچنین دراین پژوهش مشخص شده است بین جنسیت وسلامت روانی رابطه وجود داشته است.وسلامت روانی رابطه معنی داری (۰۵/۰p) وجود دارد.
– پژوهش خانم محی الدین درسال(۱۳۸۲) باعنوان بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی(درونگرایی- برونگرایی وهیجان طلبی)دروابستگی به نیکوتین انجام داده است که نتایج آزمون حاکی ازان است که ارتباط معنی داری بین وابستگی به نیکوتین ومقیاس ویژگیهای شخصیتی برونگرایی وارتباط معنی داربودن بین وابستگی به نیکوتین وهیجان طلبی است نتایج حاصل ازضریب همبستگی پیرسون نشانگر فقدان ارتباط معنی داربین مدت زمان وابستگی به نیکوتین ومقیاس ویژگیهای شخصیتی برونگرایی وهیجان طلبی است بااینحال ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباط بین تعداد سیگارهای مصرفی درطی روز توسط افرادسیگاری وویژگیهای شخصیتی برونگرایی ونیزهیجان طلبی معنی داربود.
– درپژوهشی که آقای هاشم زاده ،خانم اورنگی ،آقای بهره داردرسال(۱۳۷۸)باعنوان بررسی میزان استرس شغلی ورابطه آن باسلامت روان درکارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیرازانجام داده اند.به این نتیجه دست یافته اندکه میزان استرس شغلی باسلامت روان بین کارکنان اداری ودرمانی رابطه دارد(۵%p).همچنین بین گروه پرسنل اداری و درمانی درسلامت روان تفاوت معنی داری مشاهده شد وکادردرمانی ازسلامت روان کمتری برخورداربودند(۱%p)ضمناً نتایج پژوهش نشان دادکه کارکنان مردازسلامت روانی بیشتری نسبت به کارکنان زن بهرمندمی باشند.نتیجه دیگراینکه میزان استرس شغلی درکارکنان قراردادی ازسایر کارکنان که دروضعیت های استخدامی دیگری قرارداشتندبیشتربود.
فصل سوم
روش تحقیق
دراین فصل ازپژوهش به چگونگی اجرای تحقیق می پردازیم وچگونگی مراحل انجام تحقیق راتوضیح می دهیم مواردی مانندجمعیت هدف،روش نمونه برداری وتعدادآنها ،ابزارتحقیق و روش جمع آوری اطلاعات راشرح می دهیم.
روش تحقیق
درپژوهش حاضر روش به کاربرده شده ازنوع همبستگی وعلی مقایسه ای می باشد
۱-۳- جمعیت هدف
جمعیتی که دراین پژوهش موردبررسی قرارگرفت دانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبیرستان عمیدآبادبود.
۲-۳- روش نمونه برداری وتعدادآنها
دراین پژوهش روش نمونه برداری به صورت تصادفی بودوافراد موردمطالعه بعدازانتخاب که به صورت تصادفی خوشه ای بودموردآزمایش قرارگرفتند.تعدادانها ۸۰ نفربودندکه ۴۰ نفرآنهاپسرها و۴۰ نفرانها دخترهابودندکه از۲ مدرسه جداگانه انتخاب شدند.
۳-۳ – ابزاراندازه گیری
ابزاراندازه گیری دراین پژوهش شامل : ۱- پر
سشنامه شخصیتی نئو
۲- پرسشنامه سلامت روان
۱- پرسشنامه شخصیتی NEO پنج عامل اصلی شخصیت وشش خصوصیت درهرعامل را اندازه می گیردکه درسال ۱۹۸۵ توسط همین مؤلفین یعنی پائول تی.کوستاو و روبرت آر.مک کری تهیه شده است.تست NEO مقیاسهای تجربه شده ای برای اندازه گیری صفات N (نوروتیسم) ،E (برونگرایی)و O (انعطاف پذیری)داشت اما برای دوعامل دیگر یعنیA (دلپذیربودن)وC (باوجدان بودن)مقیاسهای کلی داشت.پرسش نامه شخصیتی NEO مناسب افرادی است که ۱۷ سال یابیشتردارند.دراین تست انتظار براین است که تمام سئوالات پاسخ داده شوداگر دریک پاسخ نامه بیش از۴۱ سئوال بدون پاسخ مشاهده شود ان پاسخنامه اصلاح نمی شود واگر کمتراز۴۱ سئوال بدون پاسخ دریک پاسخنامه دیده شودبه سئوالات مذکور نمره پاسخ”نظری ندارم”داده می شود.
اعتبارپاسخنامه
پاسخنامه های این تست حاوی سه سئوال اضافی است که امکان ساده ای برای کنترل اعتبار پاسخنامه فراهم می سازدوکمک می کندمطمئن شویم که آزموده تست رابه طورکامل ودقیق پاسخ داده است یانه.درسئوال اول پرسیده می شودکه”آیامن سعی کرده ام که تمام سئوالات راصادقانه وبه دقت پاسخ دهم؟”آزمده هایی که جواب نه به این سئوال می دهند،شایدبه این علت است که آنهاازپاسخ به سئوالات امتناع کرده اند بهرجهت علت هرچه باشدپاسخ “مخالفم”یا”کاملاً مخالفم”به این سئوال نتایج پاسخنامه رادراین تست بی اعتبارمی سازد.درمواردبالینی روانشناسی می توانددرباره این پاسخ بررسی هایی انجام دهدوبعداً درمورداعتبار پاسخنامه تصمیم بگیرد.درسئوال B وC پرسیده شده است که آیا آزموده به تمام سئوالات پاسخ داده است وآیا پاسخهای خود رادرجای مناسب علامت زده است یانه.منظوراین است که این امرمهم رابه آزموده یادآوری نمایدواو را راهنمایی کندبه این که سئوالات بدون پاسخ راتکمیل نماید ویک کنترل مجددی ازدرستی جای پاسخها بنماید.اگر آزموده پاسخ “نه “به سئوال Bبدهد،آزمایشگر ممکن است درصدد این امربرآید ودرموردسئوالات بی پاسخ آموزشهایی رابه آزموده بدهدواگرآزموده پاسخ “نه”به سئوال C بدهدنشانه عدم دقت آزموده به سئوالات بوده وبه طورطبیعی نتایج پاسخنامه این تست رابی اعتبارمی سازد.دراین موردنیزبررسی آزمایشگر می تواندمعتبربودن یابی اعتباربودن پاسخنامه رامحقق سازد.
پاسخهای موافق:تمام مقیاسهای این تست به منظور کنترل تاثیرتمایل فردبه موافقت بدقت تنظیم شده اند.این عبارت به این معناست ،آزموده هایی که درپاسخ به سئوالات بیش ازحدموارد”موافقم”و”کاملاً موافقم”را انتخاب نمایند،مایلند که به جای دریافت نمرات زیادگمراه کننده ،نمرات متوسطی دریافت کنند.برای کنترل تمایل فردبه موافقت تعدادپاسخهای “موافقم”و”کاملاًموافقم”فرددرپاسخنامه شمرده می شود.دریک نمونه بزرگ داوطلب(مک کری،کوستاودی،۱۹۹۱) ،۹۹ درصدآزموده هاکمتر از۱۵۰ سئوال موافق بودندازاین رواگربه ۱۵۰ سئوال یابیشتر ازآن پاسخ”موافقم”و”کاملاً موافقم”داده باشد ان پاسخنامه بایدبااحتیاط موردارزیابی قرارگیردچون یک تمایل قوی به موافقت ممکن است نتایج پاسخنامه را تحت تاثیرقراردهد.
پاسخهای مخالف:پاسخهای مخالف دراین تست حاکی ازآن است که آزموده به تعدادکمی ازپاسخهای موافقم وکاملاً موافقم داده است .برای مشخص کردن این پاسخنامه ها می توان تعدادپاسخهای موافقم وکاملاًموافقم رادرپاسخنامه ها شمرد.تقریباً ۹۹ درصدیک نمونه بزرگ ازداوطلبی (مک کری وکوستاودی،۱۹۹۱)به بیش از۵۰ موردموافقم وکاملاً موافقم پاسخ داده اند.اگرپاسخنامه حاوی پنجاه موردموافقم وکاملاًموافقم یاکمتر ازآن باشد،پاسخنامه بایدبااحتیاط تفسیرشود.(گروسی،؟)
۲-پرسشنامه سلامت عمومی
جهت بررسی سطح سلامت عمومی دانش آموزان ازفرم ۲۸ سئوالی پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد(پیوست ب)پرسشنامه سلامت عمومی GHQ توسط گلدبرگ(۱۹۷۲)ابداع شده است وهدف ازطراحی آن ،کشف وشناسایی اختلالات روانی درمراکز ومحیطهای مختلف بوده است.سئوالهای پرسشنامه که به بررسی و وضعیت روانی دریک ماهه اخیرمی پردازدشامل نشانه هایی مانندافکار واحساسات نابهنجار وجنبه هایی ازرفتار قابل مشاهده می باشد.به همین جهت سئوالها برموقعیت “اینجاواکنون”تاکید دارد.(گلدبرگ،۱۹۷۲).
درانتخاب سئوالات روی چهارحوزه کارشده است و اولین حوزه افسردگی است،دومین حوزه اضطراب واحساس آشفتگی روانشناختی می باشد.سومین حوزه رفتارقابل مشاهده عینی است که سئوالات مربوط به اختلال درکارکرد اجتماعی راموردسنجش قرارمی دهدوچهارمین حوزه (هیپوکندریها)یاخودبیمارپنداری است که دربرگیرنده طیف وسیعی ازسئوالات به ظاهر عضوی است.درانتخاب سئوالات CHG ازپرسشنامه MMPI مقیاس اضطراب آشکارتایلور وسیاه شخصیتی مادزلی – آیزینگ استفاده شده است.نهایتاً۱۴۰ سئوال اولیه انتخاب شد(گلدبرگ،۱۹۷۲).
پرسشنامه باسئوالات جسمانی شروع می شودوهرچه که به جلوترمی رویم جنبه های روانپزشکی سئوالات بیشترمی شود.دلیل این کاراین بوده است که وجودچنین سوالهای ابتدای پرسشنامه ممکن است آزمودنیها رابرآشفته کندوبه گونه ای که حاضر به ادامه همکاری نشوند.برای بررسی پرسشنامه گروه ۱۰۰نفری بهنجار،بیماران خفیف وبیماران شدید(مجموعاً ۳۰۰نفر)انتخاب وفرم اولیه برروی آنهااجراگردیدوپس ازتجزیه وتحلیل مواد،۹۳ سوال برگزیده شد.درمراحل بعدی تعدادسئوالات پرسشنامه به ۶۰ سئوال کاهش یافت.پرسشنامه عمومی ازجمله شناخته شده ترین ابزارغربال گری است وتاکنون بارهاتوسط رو
انپزشکان و روانشناسان مورداستفاده قرارگرفته است.این پرسشنامه درحال حاضر به صورت فرمهای ۶۰-۳۰-۲۸-۱۲ سوالی می باشد.
فرم میزان شده یا۲۸ سئوالی دراقدامی به منظور افزایش میزان واریانس ،ساخته شده وبراساس تحلیل عاملی بر روی فرم کامل CHG یعنی نسخه ۶۰ سئوالی تدوین گردیده است.این پرسشنامه چهارمقیاس فرعی نشانه های جسمانی ،اضطراب،اختلال درکارکرداجتماعی،افسردگی رادربرمی گیرد(گلدبرگ وهیلر،۱۹۷۹).
منظورازاعتبار ،درجه ثبات نمره هایی است که بازآزمایی افرادواحدباآزمون واحددرموقعیتهای مختلف یاباآزمایش افرادواحدیاسلسله ماده های همتاویاتحت سایرشرایط متغیربدست می آید(آنستازی،۱۳۷۱).آن نوع ازاعتبارکه بیشترین ارتباط راباروشهای غربالگری داردهمسانی درونی سوالات است که ازطریق ضریب اعتبار آلفای کرنباخ اندازه گیری می

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *